Z dnia 2012-07-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2012 r. w sprawie:
 • 7368/12/VI/P - podpisania umowy dot. promocji internetowej transportu miejskiego dla pasażerów promowych w ramach zadań w projekcie unijnym „INTERFACE”
 • 7369/12/VI/P - wykonania drewnianych ramek do fotografii z logo konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 7370/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego z wolnej ręki na organizację w Gdyni IV Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”
 • 7371/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona
 • 7372/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenu sportowego Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni w celu organizacji biegu maratońskiego
 • 7373/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni dla Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”
 • 7374/12/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska, organem prowadzącym Katolicką Szkołą Podstawową na dofinansowanie wyjazdu do Paryża szczególnie uzdolnionej uczennicy na Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych
 • 7375/12/VI/R - zlecenia wykaszania chwastów z terenów gminnych w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR
 • 7376/12/VI/R - zlecenia zniszczenia namiotników i barszczu Sosnowskiego z terenów gminnych w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR
 • 7377/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 3691/2011/VI/P dot. usługi telekomunikacji komórkowej dla potrzeb systemu DART w MCZK
 • 7378/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczęci metalowych na potrzeby UMG
 • 7379/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4876/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.01.2012 r. na zakup art. spożywczych (kawa, herbata, cukier )
 • 7380/12/VI/S - zakupu zamocowań, śrub, wkrętów gwoździ i art.stolarskich
 • 7381/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7382/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 7383/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we własności nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (działka nr 231/11)
 • 7384/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (dz. 35/131)
 • 7385/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7386/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7387/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7388/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7389/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7390/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7391/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7392/12/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
 • 7393/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk broszury „Mapa Gdyni z informatorem praktycznym”
 • 7394/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na zakup licencji do 30 fotografii barwnych
 • 7395/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
 • 7396/12/VI/M - wynajęcia pomieszczenia użytkowego położonego przy ul. 3 – go Maja 27 – 31 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 7397/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pokrycie kosztów związanych z organizacją Konferencji Prasowej Koncernu WNS
 • 7398/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę aktualizacji i rozszerzenia treści Memorandum Gdyni
 • 7399/12/VI/M - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania: powołanie zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
 • 7400/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 7401/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 7402/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup regałów metalowych
 • 7403/12/VI/M - wykonania remontu dachu zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28-30 (część A, B i C) w Gdyni
 • 7404/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa oświetlenia odcinka ulicy Żółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych)”
 • 7405/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/182/UI/43/W/2012 z dnia 21.03.2012 r. na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”
 • 7406/12/VI/U - udzielenia zamówienia na opracowanie wytycznych do projektowania przestrzeni publicznych w Gdyni, uwzględniających potrzeby osób o różnych ograniczeniach w mobilności i percepcji oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych
 • 7407/12/VI/U - udzielenia zamówienia na wykonanie oceny budynku pod kątem występowania gniazd lęgowych w ramach zadania pn.: „Wykonanie izolacji akustycznej budynku zlokalizowanego przy ul. Stryjskiej 7”
 • 7408/12/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni
 • 7409/12/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 7410/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Siemiradzkiego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7411/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 17 m 2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7412/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 944 m 2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7413/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4466/11/VI/S z dnia 06.12.2011 r. dot. zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ulicy 10 Lutego 24w Gdyni w 2012 roku
 • 7414/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów elektrycznych dla UMG w 2012 r.
 • 7415/12/VI/S - zatwierdzenie wyników postępowania MN.271.62.2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na zakup paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta
 • 7416/12/VI/P - zakupu akumulatorów
 • 7417/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 7418/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 7419/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4899/12/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 7420/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.000.000 EUR na wykonanie zdania: „Budowa podczyszczalni wód deszczowych prowadzonych kanałem deszczowym DN 1600 przy ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni i wylotu do Potoku Źródło Marii
 • 7421/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 200.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa podczyszczalni wód deszczowych prowadzonych kanałem deszczowym DN 1600 przy ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni i wylotu do Potoku Źródło Marii"
 • 7422/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Rozwój komunikacji rowerowej w aglomeracji trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 7423/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/397/UI/142/W/2011 na wykonanie roboty budowlanej: „budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ul. Witomińskiej
 • 7424/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla SP Nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22
 • 7425/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: „Modernizacja węzła ciepłowniczego c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkół Nr 13 przy ul. Chwaszczyńskiej 26 oraz budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 6 przy ul. Chwaszczyńskiej 28
 • 7426/12/VI/P - wykonania materiału promującego wystawę „Gdyni – Twarze Kultury” oraz realizacji oprawy muzycznej podczas wernisażu ww. wystawy
 • 7427/12/VI/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • 7428/12/VI/S - ponownego ogłoszenia sprzedaży w drodze przetargu ofertowe siodła po byłym oddziale konnym Straży Miejskiej
 • 7429/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup 22 sztuk oprawionych godeł państwowych
 • 7430/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/291/PK/3-w/2012 dotyczącej budowy monitoringu wizyjnego w dzielnicy Mały Kack
 • 7431/12/VI/R - zmiany umowy dotyczącej dofinansowania zadania „Ryby dla Zatoki” realizowanego przez Związek Międzygminny Zatoki Puckiej
 • 7432/12/VI/R - zawarcia pomiędzy gminą Gdynia a Pawłem Mikulskim i Liną Dauksaite umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiej 35 A
 • 7433/12/VI/R - aneksu nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-01 do umowy nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-00 o dofinansowanie projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • 7434/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie roboty dodatkowej w ramach zadania: „Rozwój komunikacji rowerowej w aglomeracji trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 7435/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 Euro na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją posadowienia na łożyskach konstrukcji estakady rowerowej wzdłuż Trasy Kwiatkowskiego
 • 7436/12/VI/P - podpisania umowy na realizację i montaż tablic informacyjnych dla pasażerów promowych w ramach zadań w projekcie unijnym „INTERFACE”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.08.2012
Data udostępnienia informacji: 16.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2012 15:51 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk