Z dnia 2012-07-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.07.2012 r. w sprawie:
 • 7298/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 7299/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2012
 • 7300/12/VI/P - dofinansowania wydania książki Michała Grabana „Przeobrażenia cywilizacyjne Gdyni
 • 7301/12/VI/P - dofinansowania wydania „Zeszytów Gdyńskich nr 7"
 • 7302/12/VI/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/71/PD/11-W/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Pomorską Fundacją Filmową
 • 7303/12/VI/P - zorganizowania XXVII Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni
 • 7304/12/VI/P - zamówienia materiału filmowego na stronę www.gdynia.pl.
 • 7305/12/VI/U - rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej
 • 7306/12/VI/U - rozpatrzenie wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej
 • 7307/12/VI/U - rozpatrzenie wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Bonisławskiego
 • 7308/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy położonej pomiędzy posesjami przy ul. Dembińskiego 102/I i ul. Dembińskiego 75 na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 757/78”
 • 7309/12/VI/R - powołania dyrektora Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
 • 7310/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na opiekę autorską nad oprogramowaniem: rejestr VAT i ekwiwalent dla Straży Miejskiej
 • 7311/12/VI/P - skierowania na drogę sądową spraw o zwrot poniesionych kosztów interwencji kryzysowej przy ul. Kiejstuta 12
 • 7312/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 6633/12/VI/P z dnia 29.05.2012 r. w sprawie akceptacji aneksu nr do umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 7313/12/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umów na usługę kompleksową obejmującą zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni oraz lokali podległych
 • 7314/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 7315/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7316/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7317/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 19 w Gdyni
 • 7318/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę garażu położonego przy ul. Morskiej 27-29 w Gdyni (działka 987/366 KM 53)
 • 7319/12/VI/M - wymiany stolarki drzwiowej w korytarzach budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Morskiej 91
 • 7320/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 8/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Denhoffa 4
 • 7321/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 6706/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.06.2012 roku dotyczącego sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących mienie gminy Gdynia
 • 7322/12/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości gminnej przy ul. Śląskiej 1-7 w Gdyni
 • 7323/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Halickiej 10 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7324/12/VI/M - określenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 116 A
 • 7325/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej 112 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7326/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 102 o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 7327/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji drzew i krzewów
 • 7328/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie badań fitopatologicznych gleby i podłoża, przygotowanie ekspertyzy i zaleceń
 • 7329/12/VI/U - akceptacji umowy dotyczącej dzierżawy części działki nr 283/115 KM 104 związanej z realizacją zadania: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 7330/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo- kosztowej ścieżek parkowych Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 7331/12/VI/U - uregulowania należności z tytułu odszkodowania za przedwczesny wyrąb lasu na gruncie leśnym przy ul. Rdestowej
 • 7332/12/VI/P - rozbudowy oprogramowania komputerowego DART dla potrzeb MCZK
 • 7333/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie „Remontu i docieplenia dachu, rozbiórki nadbudówki oraz likwidacji świetlików dachowych budynku dzierżawionego przez NZOZ Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „Śródmieście” w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44”
 • 7334/12/VI/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz na dystrybucję energii elektrycznej w trybie z wolnej ręki na rzecz Urzędu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni
 • 7335/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 7191/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni
 • 7336/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję materiałów promujących miasto w telewizji TTM
 • 7337/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na usługę wykonania tablicy w Alei Statków Pasażerskich
 • 7338/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi dostępu do Internetu DSL
 • 7339/12/VI/S - wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla serwerowni miejskiej realizowane w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 7340/12/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 7341/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”.
 • 7342/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 7343/12/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2012 r
 • 7344/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, ekspozycji reklamy promującej Miasto Gdynię
 • 7345/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 128m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki część działki 1062/9 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7346/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu Miasta na zakup map w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gdańsku
 • 7347/12/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni, przy ul. Sojowej
 • 7348/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 23.000 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dickmana - część działki nr 176 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7349/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru ornitologicznego związanego z usuwaniem krzewów rokitnika kolidującego z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unruga w Gdyni
 • 7350/12/VI/P - organizacji spektakli teatralnych w Gdyni – w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego
 • 7351/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. I. Krasickiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 7352/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Dom Dziecka w Gdyni
 • 7353/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień /w tym prowadzenie klubu dla młodzieży/ i organizowania społeczności lokalnej w rejonie Zamenhofa i Opata Hackiego
 • 7354/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację promocji Gdyni przez fundację „Gdyński Most Nadziei”
 • 7355/12/VI/M - rozwiązania umowy z firmą Arkas-Projekt sp. z o.o. z Olsztyna wyłonionej w ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni w 2012 roku
 • 7356/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000,00 EUR na wykonanie zadania: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż klifu nadmorskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowa”
 • 7357/12/VI/P - ogłoszenia VII edycji konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni”
 • 7358/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę parterowej przybudówki do budynku położonego przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni /działki nr 1513/390, 391; km 58/
 • 7359/12/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej 11 w Gdyni
 • 7360/12/VI/M - zmiany w umowie nr SK/670/MK/5-W/2012 zawartej w dniu 23 marca 2012 r. na opracowanie dokumentacji przetargowej SIWZ, wsparciu merytorycznym, nadzór, kontrola i udział w odbiorach prac w zamówieniu na dostawę i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gdyni”
 • 7361/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup gabloty oraz siedzisk
 • 7362/12/VI/S - wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla 52 placówek oświatowych w Gdyni realizowaną w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 7363/12/VI/P - wyrażenia zgody na podpisanie umów na usługę kompleksową obejmującą zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego i alarmowego miasta
 • 7364/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych
 • 7365/12/VI/O - udzielenia upoważnienia Krzysztofowi Jankowskiemu, dyrektorowi ZS Nr 14 do przeprowadzenia - w imieniu gminy i na jej rzecz - przetargu na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.07.2012
Data udostępnienia informacji: 16.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2012 15:40 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk