Z dnia 2012-07-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.07.2012 r. w sprawie:
 • 7228/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 7028/2012/VI/0 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie transportu i opieki podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gdyńskiej Szkoły Społecznej przy ulicy Kapitańskiej 37 w Gdyni
 • 7229/12/VI/M - wyrażenia woli objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni.
 • 7230/12/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wykonywanie zadań, związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Gdyni
 • 7231/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 7232/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 7233/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4899/12/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 7234/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 7235/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2012 do umowy nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu Cisza z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 7236/12/VI/S - unieważnienie przetargu ofertowego na najem powierzchni w budynku Urzędu Miasta Gdyni na ustawienie bankomatu
 • 7237/12/VI/M - powołania Komisji ds. wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu i regulaminu pracy komisji konkursowej
 • 7238/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę polegającą na zawarciu umów usługowych związanych ze zmianą sposobu zasilania i uiszczeniu opłaty ryczałtowej na uruchomienie węzłów c.o. i c.w.u. w budynkach Zespołu Szkół Nr 13 ul. Chwaszczyńska 26 i Przedszkola Nr 6 ul. Chwaszczyńska 28 w Gdyni
 • 7239/12/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Folwarcznej
 • 7240/12/VI/M - opróżnienia z mebli, śmieci i odpadów gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Necla 5A w Gdyni
 • 7241/12/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Matejki 1 w Gdyni
 • 7242/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
 • 7243/12/VI/M - naprawy stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 139 blok III w Gdyni
 • 7244/12/VI/M - wykonania usług sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Abrahama 60 w Gdyni
 • 7245/12/VI/M - zwiększenia zapotrzebowania mocy elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
 • 7246/12/VI/M - opracowania projektu technicznego podziału lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Legionów 61
 • 7247/12/VI/M - wymiany uszkodzonych stropów w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
 • 7248/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 8/2012 z dnia 13.06.2012r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Nauczycielskiej 5 w Gdyni
 • 7249/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 3 z dnia 28.05.2012r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 10 w Gdyni
 • 7250/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 49 w Gdyni dotyczącej sprzedaży alkoholu
 • 7251/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7252/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 7253/12/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie druku 1500 sztuk blankietów umów adopcyjnych w ramach kampanii „Pies w wielkim mieście”
 • 7254/12/VI/S - wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z rejestracją i ubezpieczeniem samochodu służbowego dla Urzędu Miasta w 2012r.
 • 7255/12/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
 • 7256/12/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 5 w Gdyni
 • 7257/12/VI/M - wymiany okna w pralni (II piętro) w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
 • 7258/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 30 w Gdyni
 • 7259/12/VI/M - przemalowania i usunięcia graffiti ze ścian zewnętrznych znajdujących się pomiędzy obiektem Łazienki a wejściem na molo w Gdyni-Orłowie
 • 7260/12/VI/M - remontu części dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni
 • 7261/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego rozbiórki oraz inwentaryzacji garażu położonego przy ul. Morskiej 27-29 w Gdyni
 • 7262/12/VI/M - uregulowania należności za „utracony wpływ z najmu” przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia w związku z wykonaniem odkrywek w obiekcie Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
 • 7263/12/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „remont i docieplenie dachu, rozbiórka nadbudówki oraz likwidacja świetlików dachowych budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” przy ul. Armii Krajowej 44
 • 7264/12/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania „Remont dachu hali łukowej w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni”
 • 7265/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego do zarządzania oprogramowaniem monitorującym wykorzystywanie sieci komputerowej
 • 7266/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.00 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa oświetlenia odcinka ulicy Żółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych)”.
 • 7267/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania: Przebudowa wewnętrznej instalacji cji mechanicznej w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej dla sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ul. Krasickiego 28
 • 7268/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej dla sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ul. Krasickiego 28”
 • 7269/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dokonanie wytyczenia komory rozdziału wraz z elementami umocnienia wykopu na terenie inwestycji
 • 7270/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22”
 • 7271/12/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni”
 • 7272/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej 112 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7273/12/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5004/12/VI/M z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego położonego w Gdyni przy ul. Bp. Dominika 32-38, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania Komisji Przetargowej
 • 7274/12/VI/P - wykonania materiału fotograficznego do realizacji wystawy pod roboczym tytułem „TWARZE KULTURY/GDYNIA”.
 • 7275/12/VI/P - przeprowadzenia projektu „Park Książki”.
 • 7276/12/VI/P - przeprowadzenia kampanii reklamowej promującej koncert Randy Becker & High Definition
 • 7277/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na zamieszczenie reklamy w albumie „Biurowce w Polsce”
 • 7278/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie treści, zaprojektowanie i uruchomienie serwisu internetowego Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA
 • 7279/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na przedłużenie rejestracji domeny expopomorskie2010.pl i expopomorskie2010.com
 • 7280/12/VI/U - wszczęcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 7281/12/VI/M - zmiany umowy wsparcia z dnia 15.07.2010 roku
 • 7282/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 7283/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 7284/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usunięcie krzewów rokitnika pospolitego, kolidującego z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unruga w Gdyni oraz odtworzenie co najmniej 30 % zawartych zarośli tego gatunku
 • 7285/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup folii transportowej do plotera do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferentów
 • 7286/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na zakup paliwa samochodowego dla UMG w latach 2012 oraz 2013
 • 7287/12/VI/S - udzielenia zamówienia na zakup oprogramowania dla Biura Ogrodnika Miasta
 • 7288/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup drukarek dla USC
 • 7289/12/VI/S - zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi UMG w roku 2012
 • 7290/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie części pomieszczenia w piwnicy budynku PS Nr 19 w Gdyni w celu umieszczenia urządzeń dostarczających ciepłą wodę do Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdyni
 • 7291/12/VI/R - wyrażenia zgody na zmianę umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie przewodnika „Pomniki przyrody w Gdyni”
 • 7292/12/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni dotyczącego realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
 • 7293/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie graficzne materiałów promujących miasto z okazji XII Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2012
 • 7294/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 116 B przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7295/12/VI/M - wyrażenia zgody na wykonanie murali na budynkach administrowanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 7296/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 139 bl. III w Gdyni
 • 7297/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu schodów wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku użytkowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Harcerskiej 4 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.07.2012
Data udostępnienia informacji: 16.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2012 15:39 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk