Z dnia 2012-07-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.07.2012 r. w sprawie:
 • 7136/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z zadaniem: „budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni”
 • 7137/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 18/2012 do umowy nr KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009r. zawartej z Fundacją „Nasza Rodzina”, z siedzibą w Szymankowie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 7138/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 19/2012 do umowy nr KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008r. zawartej z Fundacją „Pomocna Dłoń”, z siedzibą w Kościerzynie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 7139/12/VI/R - udzielenia upoważnienia do podpisania porozumienia pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasta Gdyni o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspólnie przeciw przemocy – kontynuacja wsparcia systemu przeciwdziałania przemocy w Gdyni”
 • 7140/12/VI/R - zawarcia umowy w sprawie warunków organizacyjno finansowych działalności Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
 • 7141/12/VI/R - przyznania nagrody i wyróżnień w jedenastej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych wykonanych na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowych technologii
 • 7142/12/VI/R - wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego na wykonanie badań jakości wód rzeki Kaczej
 • 7143/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • 7144/12/VI/M - wykonania remontu ściany w dwóch gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Świętojańskiej 83
 • 7145/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 5252/12/VI/M z dnia 07 lutego 2012 r. dotyczącego wykonania konstrukcji stalowej wzmacniającej strop w miejscu postawienia pieca grzewczego w mieszkaniu gminnym przy ul. Szczecińskiej w Gdyni
 • 7146/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7147/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7148/12/VI/M - wprowadzenia do stosowania standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdyni
 • 7149/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7150/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7151/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7152/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 21 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7153/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 25 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7154/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 27 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7155/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 29 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7156/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 31 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7157/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 9.300 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7158/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 2500 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków – część działki część działki 80/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7159/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 500 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej – część działki nr 298 oraz część działki 313-przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7160/12/VI/M - akceptacji treści umowy MG/26/MGG/16/D/12 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndicate” S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej (dz.nr 439/140 KM 65)
 • 7161/12/VI/P - wyrażenia zgody i przeznaczenia środków na organizację warsztatów w ramach projektu unijnego „BOTHNIAN GREEN LOGISTIC CORRIDOR”.
 • 7162/12/VI/O - zakupu sprzętu do ćwiczeń gimnastycznych dla VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z okazji jubileuszu 40– lecia istnienia placówki
 • 7163/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie montażu bramy wjazdowej do posesji położonej przy ulicy Chylońskiej 160
 • 7164/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”
 • 7165/12/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic: „Piękna dzielnica”, „Bezpieczna dzielnica” oraz „Gdynia po godzinach
 • 7166/12/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 200.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lub rozbudowy oświetlenia w ramach projektu pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni”
 • 7167/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Miłkowej i Melisowej w Gdyni
 • 7168/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektów wykonawczych iluminacji zewnętrznej Hali Sportowo - Widowiskowej Gdynia oraz Narodowego Stadionu Rugby Gdyni
 • 7169/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej gniazd i budek dla ptaków na terenie Skweru Żeromskiego
 • 7170/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na przesadzenie sadzonek słoneczników
 • 7171/12/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni
 • 7172/12/VI/R - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie dwóch zabiegów sterylizacji wolnobytujących kotów
 • 7173/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na wykonaniu projektu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Gdyni
 • 7174/12/VI/P - opracowania i publikacji artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej
 • 7175/12/VI/U - akceptacji umowy dotyczącej eksploatacji przepompowni ścieków zrealizowanej w ramach zadania: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”
 • 7176/12/VI/R - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni na opłatę notarialną
 • 7177/12/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Publicznej oraz kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl
 • 7178/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 7179/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do porozumienia nr KB/167/PK/2/w/2012 zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2012
 • 7180/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego podnoszenia kompetencji zawodowych kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami lub po kryzysach psychicznych
 • 7181/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: powołanie zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
 • 7182/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Nagietkowe wakacje
 • 7183/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Oksywie wakacyjnych alternatyw
 • 7184/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Reja 16 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7185/12/VI/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EUR na usługę; „Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gdyni”
 • 7186/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. Festiwal Traffic Design
 • 7187/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu z okazji Święta Wniebowzięcia NMP
 • 7188/12/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
 • 7189/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Gdyni
 • 7190/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na nabycie autorskich praw majątkowych do fotografii barwnych dokumentujących działanie Parku Kibica
 • 7191/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie autorskich opisów fotografii oraz pocztówek prezentujących Gdynię Orłowo
 • 7192/12/VI/M - udzielenia zamówienia na produkcję filmu promującego Gdynię
 • 7193/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w magazynie Forum Pomorskie
 • 7194/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotki
 • 7195/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 6990/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku dotyczącej kwoty środków przeznaczonych na realizację usługi określonej w & 1
 • 7196/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wsparcia osób niepełnosprawnych w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej
 • 7197/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wsparcia opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych
 • 7198/12/VI/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego przez osobę fizyczną w drodze bezprzetargowej
 • 7199/12/VI/P - druku materiałów informacyjnych w ramach Festiwalu Morskiego w Kotce (Finlandia)
 • 7200/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację prac w zakresie skanowania i archiwizacji dokumentacji do celów prawnych, przyjmowanej do zasobu geodezyjnego
 • 7201/12/VI/M - zasad najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, a nie posiadających statusu nieruchomości lokalowej
 • 7202/12/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy książki „Tomasz Ford. Bez powrotu”
 • 7203/12/VI/P - dofinansowania wydania książki Barbary Kanold „Rozmowy o zmierzchu”
 • 7204/12/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy książki „Świetlik. Życie zawieszone na linie”.
 • 7205/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiązki ks. dr Mirosława Gawrona „Karty z dziejów Gdyni Cisowa”
 • 7206/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiązki Marzeny Burczyckiej-Woźniak „Reportażu stamtąd nie będzie”
 • 7207/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie koszulek z nadrukiem promocyjnym
 • 7208/12/VI/M - określenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rolniczej 14
 • 7209/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej na zajęcie taneczno-ruchowe dla seniorów i osób niepełnosprawnych Gdyńskiej Fundacji NADAKTYWNI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
 • 7210/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.11.2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
 • 7211/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sadowego
 • 7212/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 140 m2 stanowiącej własności Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej/Algierskiej – część działki 313 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7213/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 750 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków – część działki 80/3 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7214/12/VI/M - zatwierdzenia aneksu do umowy dzierżawy (…) oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
 • 7215/12/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni na terenie Miasta Gdyni
 • 7216/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty z tytułu dokonania oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących DH „Batory”
 • 7217/12/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie
 • 7218/12/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie
 • 7219/12/VI/P - realizacji projektu „Gdynia – Open People”
 • 7220/12/VI/M - wyrażenia zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę – decyzji z dnia 27 września 2005 roku o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na rozbiórkę budynku stacji pomp oraz zbiornika żelbetowego, podziemnego na terenie byłej Stacji Ujęcia Wody „Orłowo” w Gdyni przy ul. Orłowskiej 18 a na działkach nr 684/6, 682/6, 680/4, 689/1 KM 82

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.07.2012
Data udostępnienia informacji: 16.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2012 15:34 Korekta Sybilla Stolarczyk
16.08.2012 15:34 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk