Z dnia 2012-07-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.07.2012 r. w sprawie:
 • 7054/12/VI/P - zmiany umowy nr KB/322/PON/3/W/2011 zawartą dnia 30 maja 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Fundacją AnimalPro
 • 7056/12/VI/P - przeznaczenia środków finansowych na realizację usprawnień dla pasażerów promowych w ramach zadań w projekcie unijnym „INTERFACE”
 • 7057/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo festynu „Święto Orłowa” w dniu 7 lipca 2012 r.
 • 7058/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/391/PD/18/W/2012 z dnia 7 marca 2012 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Akuku Sztuka
 • 7059/12/VI/P - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Gdynia a Centrum Kultury w Gdyni w sprawie współpracy przy realizacji prac nad pakietem rekomendacji do strategii miasta Gdyni w dziedzinie kultury
 • 7060/12/VI/P - organizacji koncertu Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”
 • 7061/12/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 6421/12/VI/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 7062/12/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych w 2010 i 2011 r. na realizację badań profilaktycznych
 • 7063/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
 • 7064/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w mieszkaniu przy ul. Chwarznieńskiej 176 w Gdyni
 • 7065/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Wileńskiej 93 w Gdyni
 • 7066/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 7 w Gdyni
 • 7067/12/VI/M - wykonania wymiany podłóg w mieszkaniu przy ul. Dickmana 24
 • 7068/12/VI/M - likwidacji piaskownicy znajdującej się na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 185 – 187 w Gdyni
 • 7069/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego rozbiórki oraz inwentaryzacji rysunkowej wraz z dokumentacja fotograficzną budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 23 w Gdyni
 • 7070/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Inżynierskiej 1 w Gdyni
 • 7071/12/VI/M - zabezpieczenia budynków oraz uporządkowanie terenu nieruchomości przy ul. Orłowskiej 13 – 15 w Gdyni
 • 7072/12/VI/M - wykonania strefy bezpiecznej pod urządzenia zabawowe zakupione ze środków Rady Dzielnicy Chylonia w 2011 r.
 • 7073/12/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości gminnej przy ul. Chwaszczyńskiej 165 w Gdyni
 • 7074/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Migdałowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7075/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Balladyny/Światowida przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7076/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Cumowników przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7077/12/VI/M - akceptacji treści umowy MG/21/MGG/12/D/120 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Stroer City Marketing Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 7078/12/VI/M - akceptacji treści umowy MG/23/MGG/14/D/12 pomiędzy Gminą Gdynia a Andrzejem Misiewiczem o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej - dz.nr 66/3 KM 25
 • 7079/12/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 7080/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie zasad przygotowywania i trybu przedkładania projektów uchwał i zarządzeń
 • 7081/12/VI/O - akceptacji zmian w umowie nr KB/6/OZ/2/w/2012 z dn. 02.01.2012 r.
 • 7082/12/VI/O - przyznania nagrody rocznej dla Pana Mariana Kentnera – dyrektora S.P. Z.O.Z. Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14
 • 7083/12/VI/O - przyznania nagrody rocznej dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 7084/12/VI/U - udzielenia zamówienia na wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Witomińskiej w ramach zadania pn.: „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz placem składowym i infrastrukturą techniczną”
 • 7085/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni”
 • 7086/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w obrębie projektowanego pasa drogowego skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni
 • 7087/12/VI/O - dofinansowania wydania książki oraz kalendarza z pracami laureatów konkursu literacko-plastycznego „Jak żyć w przyjaźni”
 • 7088/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie „Modernizacji węzła ciepłowniczego C.O. i C.W.U. w budynku Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Chwaszczyńskiej 26 oraz budowy dwufunkcyjnego węzła cieplnego w Przedszkolu Samorządowym nr 6 przy ul Chwaszczyńskiej 28 w Gdyni”.
 • 7089/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 euro na uzupełnienie i aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozdzielenie instalacji kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Nr 47, przy ul. Maciejewicza 9 w Gdyni
 • 7090/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 7091/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług kominiarskich dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r
 • 7092/12/VI/U - zamówienia tłumaczenia symultanicznego na III międzynarodową konferencję naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona”
 • 7093/12/VI/U - zamówienia wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni przy ul. Morskiej 79
 • 7094/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i zamieszczenie na trolejbusach reklamy promującej konwersję autobusów na trolejbusy
 • 7095/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wynajem powierzchni reklamowej na trolejbusach w ramach projektu TROLLEY
 • 7096/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na organizację Pikniku Rodzinnego w Orłowie w dniu 7 lipca 2012 r
 • 7097/12/VI/M - akceptacji treści umowy dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci wody mineralnej od Sp. z o.o. Coca –Cola HBC
 • 7098/12/VI/M - udzielenia zamówień publicznych do 14.000 EUR, na organizację uroczystości wmurowania tablicy statku pasażerskiego m/s„Marina” w Alei Statków Pasażerskich
 • 7099/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 7100/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7101/12/VI/M - nie skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 401 o powierzchni 9,0 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 7102/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem
 • 7103/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji
 • 7104/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: organizacja i prowadzenie zajęć mających na celu samodzielne funkcjonowanie osób po kryzysach psychicznych
 • 7105/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego podnoszenia wiedzy z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • 7106/12/VI/P - zmiany umowy nr KB/209/PON/2/W/2011 zawartą dnia 18 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Polskim Związkiem Niewidomych, Okręg Pomorski, Koło Powiatowe w Gdyni
 • 7107/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 40m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki część działki 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7108/12/VI/P - opracowania i publikacji artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej
 • 7109/12/VI/P - wykonanie fotografii
 • 7110/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację prasową promującą Piknik Rodzinny w Orłowie
 • 7111/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację akcji promocyjnej podczas festiwalu Open’er
 • 7112/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów z wyborów do rad dzielnic oraz dokumentów mających krótkotrwałe znaczenie, niepodlegających przechowywaniu
 • 7113/12/VI/S - ponowne ogłoszenie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego akcesoriów jeździectwa: siodła i dwóch derek po byłym oddziale konnym Straży Miejskiej będących własnością Urzędu Miasta Gdyni
 • 7114/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. Festiwal Traffic Design
 • 7115/12/VI/P - organizacji koncertów folkowych w Parku Kolibki w dniu 29 lipca 2012 r.
 • 7116/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie statuetek ze szkła artystycznego na potrzeby programu Gdynia Business Week
 • 7117/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację promocji Gdyni przez Sportową Spółkę Akcyjną Arka Gdynia
 • 7118/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję i produkcję radiowego spotu reklamowego
 • 7119/12/VI/P - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania druku naklejki na folii samoprzylepnej z napisem „Tu dostaniesz RATUSZ”
 • 7120/12/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji w 2011 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • 7121/12/VI/O - przekazania środków finansowych na organizację „Akcji Lato 2012” w III Liceum Ogólnokształcącym
 • 7122/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie boisk do koszykówki dla Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki na prowadzenie Letniej Ligi Koszykówki w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 7123/12/VI/O - częściowej refundacji kosztów wyjazdu na Mistrzostwa Świata – IDO European Disco Dance Championships 2012 w Danii
 • 7124/12/VI/S - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody zimnej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni ul. Wiczlińska 66
 • 7125/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: powołanie zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
 • 7126/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót budowlanych, polegających na uszczelnieniu niecki basenowej na pływalni w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Gospodarskiej 1 w Gdyni
 • 7127/12/VI/M - wykonania pergoli śmietnikowej dla gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni
 • 7128/12/VI/M - wykonania robót izolacyjnych stropu schronu przy ul. Morskiej 89 w Gdyni
 • 7129/12/VI/O - upoważnienia p. E. Łowkiel – wiceprezydenta Miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z realizacją projektu systemowego pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 • 7130/12/VI/S - zmiany paragrafu 6 w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 2276/11/VI/S z dnia 7 czerwca 2011 roku
 • 7131/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 6411/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r.
 • 7132/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014
 • 7133/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011 -2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.07.2012
Data udostępnienia informacji: 13.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2012 12:52 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
13.07.2012 13:36 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk