Z dnia 2012-06-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2012 r. w sprawie:
 • 6862/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na obsługę prawną dotyczącą postępowania notyfikacyjnego przed Komisją Europejską związanego z dokapitalizowaniem przez Gminę Miasta Gdyni i Gminę Kosakowo Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.
 • 6863/12/VI/U - uregulowania należności za wydanie opinii dotyczącej przekazania do użytkowania obiektu realizowanego w ramach zadania: „adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3”
 • 6864/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redowo przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014
 • 6865/12/VI/M - wykonania robót budowlanych związanych z rozdzieleniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 35 od instalacji ciepłowniczej przynależnej do budynku Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Orłowskiej 27/33 oraz przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach w budynku mieszkalnym
 • 6866/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6867/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6868/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6869/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6870/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej/Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6871/12/VI/M - uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2012
 • 6872/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie pucharów jako nagród dla uczestników eliminacji XIV Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu
 • 6873/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14000 EUR na zarządzanie procesem opracowania wniosku o dofinansowanie projektu DYN@MO „DYNamic Citizens for @ctive MObility”, złożenie przedmiotowego wniosku do Komisji Europejskiej w ramach 7-go Programu Ramowego (7th Framework Programme for Research and Technological Development) w zakresie Inicjatywy CIVITAS II PLUS oraz upoważnienia do podpisania Umowy i jej realizacji
 • 6874/12/VI/P - prawie powierzenia podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania dotyczącego promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
 • 6875/12/VI/P - zmiany zarządzenie w sprawie organizacji spotkania plenerowego dla dzieci nagrodzonych w VI edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 6876/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do spraw opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
 • 6877/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 17/2012 do umowy Nr KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009r. zawartej z Fundacją „Nasza Rodzina” z siedzibą w Szymankowie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 6878/12/VI/M - wyrażenia zgody na przekazania środków pieniężnych tytułem zwrotu kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego za postępowanie odwoławcze
 • 6879/12/VI/M - wynajęcia lokalu użytkowego o pow. 43,48 m2 usytuowanego przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni , stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 6880/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na usługę tłumaczenia treści miejskich materiałów na język angielski, szwedzki i rosyjski na potrzeby promocji Miasta Gdynia
 • 6881/12/VI/U - akceptacji zmian treści porozumienia nr KB/1/UI/W/2012 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie współdziałania w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – PEWIK GDYNIA”
 • 6882/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektów materiałów reklamowych
 • 6883/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 148 koszulek z nadrukiem promocyjnym
 • 6884/12/VI/K - spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 6885/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 i 162A przeznaczonych do wydzierżawienia
 • 6886/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6887/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną ( dz. 35/164, dz.35/166)
 • 6888/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Alei Zwycięstwa 169 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 6889/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego – przeprowadzenie postępowania spadkowego po byłym właścicielu nieruchomości położonej przy ul. Rymarskiej 5A
 • 6890/12/VI/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • 6891/12/VI/M - przeniesienia pozwolenia na budowę, Decyzja nr RAAI.6740.665.2011.HNB-20/INFO-BOX z dnia 10.02.2012r. dla inwestycji: Kompleks Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej, obejmujący: budowę INFO-BOX-u Urzędu Miasta Gdyni, rozbudowę i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania toalet publicznych, budowę wieży widokowej, na terenie obejmującym działki: 479/71, 480/71, 72, 55, 75 KM-55 przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni z dotychczasowego inwestora: Gminy Miasta Gdyni reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka na Forum Kultury Sp. z o.o. w Gdyni
 • 6892/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • 6893/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 6894/12/VI/P - organizacji zaplecza technicznego podczas Festiwalu Orkiestr Wojskowych
 • 6895/12/VI/M - ustalenia jednolitego terminu prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Morskiej 67 w Gdyni
 • 6896/12/VI/M - akceptacji treści umowy użyczenia infomatów
 • 6897/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Zygmunta Augusta 6/61 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6898/12/VI/P - wydruku i kolportażu materiałów promujących Festiwal Orkiestr Wojskowych
 • 6899/12/VI/P - promocji Festiwalu Orkiestr Wojskowych na ekranach LED
 • 6900/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie umowy z j. angielskiego na j. polski
 • 6901/12/VI/P - wypłaty nagród prezydenta za prace projektowe nad zagospodarowaniem kwartału usługowo – produkcyjnego w Gdyni Redłowie
 • 6902/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego – przeprowadzenie postępowania spadkowego po właścicielu nieruchomości położonej przy ul. Kapitańskiej 39
 • 6903/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 114 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6904/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie ławy o powierzchni 1 m2 zlokalizowanej na placu targowym przy hali rybnej
 • 6905/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie ławy o powierzchni 2 m2 zlokalizowanej na placu targowym przy hali rybnej
 • 6906/12/VI/M - zmiany umowy partnerskiej z dnia 11 października 2010 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a urzędami skarbowymi w Gdyni oraz ZUS na podstawie zarządzenia nr 16592/10/V/M z 6 października 2010 r.
 • 6907/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na prowadzenie imprez w ramach „parku kibica” w Gdyni
 • 6908/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę renowacji tablic informacyjno-promocyjnych ustawionych na terenie Gdyni
 • 6909/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie 800 flag z nadrukiem okolicznościowym
 • 6910/12/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 6847/12/VI/M w sprawie zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję materiałów promujących miasto w telewizji TTM oraz w regionalnych rozgłośniach radiowych
 • 6911/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Budowa ulicy Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 6912/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa schodów terenowych łączących ul. Powstania Listopadowego i ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni”
 • 6913/12/VI/U - zmiany treści umowy nr KB/543/UI/194/W/2011 z 24/10.2011 r. na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 6914/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż klifu nadmorskiego
 • 6915/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie zamiennej dokumentacji budowy ścieżki rowerowej na terenie działki nr 1014/4/ km 63 wraz z węzłem drogowym skrzyżowana al. Zwycięstwa z ul. Redłowską
 • 6916/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”
 • 6917/12/VI/M - zawarcia aneksu do porozumienia w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania o zamówienie publiczne na „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania EkoDolina Sp. z o.o. w Łężycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych metod ograniczenia negatywnego oddziaływania” i udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy
 • 6918/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku
 • 6919/12/VI/P - przygotowania cateringu podczas Festiwalu Orkiestr Wojskowych
 • 6920/12/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 3818/11/VI/P
 • 6921/12/VI/O - przyjęcia ogólnych zasad kontraktowania z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne
 • 6922/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień – prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gdyni
 • 6923/12/VI/O - upoważnienia pani Ewy Łowkiel – wiceprezydent m. Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z realizacją projektu „Inny wymiar nauki w gdyńskich szkołach”
 • 6924/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 6308/12/VI/S z 2 maja 2012 roku
 • 6925/12/VI/P - wykonania usługi w zakresie dodatkowych kursów pociągów SKM w czasie trwania festiwalu „Heineken Opener Festival 2012” w Gdyni
 • 6926/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na dostawę używanego samochodu dostawczego dla UM Gdyni w 2012 r. o wartości do 14.000 EUR oraz wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z przerejestrowaniem i ubezpieczeniem samochodu oraz wyrażenia zgody na złomowanie samochodu marki ŻUK nr rej. GA 7946L z 1993 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.06.2012
Data udostępnienia informacji: 13.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2012 13:24 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk