Z dnia 2012-06-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.06.2012 r. w sprawie:
 • 6790/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 6791/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 6792/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4899/12/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 6793/12/VI/P - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Wspieranie międzynarodowych staży i wymian”
 • 6794/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność gminy
 • 6795/12/VI/R - zmiany „Zasad nadzoru, monitoringu i weryfikacji projektów w ramach Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni
 • 6796/12/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu na finały XXXIII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2012
 • 6797/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie dwóch sal lekcyjnych oraz stołówki szkolnej dla uczestników Campu Szkoleniowego Fundacji Realu Madryt w Szkole Podstawowej Nr 35 w Gdyni
 • 6798/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę dzierżawy łączy transmisji danych
 • 6799/12/VI/S - otwarcia postępowania i akceptacji wyniku w sprawie zamówienie publicznego na asystę techniczna i konserwację systemu zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy SIDAS
 • 6800/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad remontem dachu hali łukowej W Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni
 • 6801/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wymianę nawierzchni wjazdu na teren nieruchomości przy ul. Bpa. Dominika 5 w Gdyni
 • 6802/12/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości gminnej przy ul. Orłowskiej 18 A w Gdyni (działki nr 684/6, KM 82, nr 32/11 KM 73, nr 689/1 KM 82)
 • 6803/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5572/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie pozwolenia na wykonanie umocnienia linii brzegowej w miejscu istniejących zabudowań zniszczonego obiektu Łazienek w Gdyni-Orłowie (działki nr 708/152, nr 706/152, nr 701/31, nr 698/31, nr 1099/31 KM 82)
 • 6804/12/VI/M - malowania ścian zewnętrznych obiektu Łazienki w Gdyni – Orłowie
 • 6805/12/VI/M - doszczelnienia instalacji gazowej i remontu wentylacji w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 44 w Gdyni
 • 6806/12/VI/M - remontu instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zygmunta Augusta 6 w Gdyni
 • 6807/12/VI/M - usunięcia usterek wynikających z przeglądu przewodów kominowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 6808/12/VI/M - usunięcia nieszczelności instalacji gazowej w budynku przy ul. Surmana 6 B, Warszawskiej 49
 • 6809/12/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 14 – 28
 • 6810/12/VI/M - remontu pomieszczenia w-c i biurowego w byłym węźle ciepłowniczym zlokalizowanym przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni
 • 6811/12/VI/M - opracowania projektu technicznego podziału i przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni
 • 6812/12/VI/M - wykonania badania posadzki w mieszkaniu gminnym przy ul. Młyńskiej 17 w Gdyni
 • 6813/12/VI/M - remontu dachu budynku administracyjnego przy ul. Abrahama 55 w Gdyni
 • 6814/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w mieszkaniu przy ul. Zamenhofa 1 w Gdyni
 • 6815/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Korzeniowskiego 31 w Gdyni
 • 6816/12/VI/M - wykonania naprawy chodnika w pobliżu budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Hallera 33-35 w Gdyni
 • 6817/12/VI/M - wykonania przycinku drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 6818/12/VI/M - wykonania wycinku drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 6819/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wykonania nowej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Widnej 3/52 w Gdyni
 • 6820/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej
 • 6821/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 22/2012 do umowy nr KB/19/MOPS/2009 z dnia 14.07.2009 r. zawartej z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 - 3 lat
 • 6822/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu dzielnicowego w dniu 29 czerwca 2012 r.
 • 6823/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie istniejących osłon przeciwporażeniowych na kładce dla pieszych nad ul. Śląska
 • 6824/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach Urzędu Miasta Gdyni
 • 6825/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie koszulek jako nagród w Kampanii „Czyste plaże”
 • 6826/12/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni”
 • 6827/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację oprawy promocyjnej otwarcia Parku Kibica w Gdyni
 • 6828/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1676/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 • 6829/12/VI/P - zakupu kukurydzy paszowej
 • 6830/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /MS.7142.6.2.2012/
 • 6831/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6832/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /MS.7142.6.18.2011/
 • 6833/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /MS.7142.6.7.2010/
 • 6834/12/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na obsługę prawną dotyczącą postępowania notyfikacyjnego przez Komisją Europejską związanego z dokapitalizowaniem przez Gminę Miasta Gdyni i Gminę Kosakowo Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo sp. z o.o.
 • 6835/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny sp. z o.o.
 • 6836/12/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 3818/11/VI/P z 18.10.2011 r. w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2012 r.
 • 6837/12/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • 6838/12/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 6554/12/VI/O z 23 maja 2012 r.
 • 6839/12/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 6555/12/VI/O z 23 maja 2012 r.
 • 6840/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy Witomino
 • 6841/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu dzielnicy Karwiny i Grabówek
 • 6842/12/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu na Wojewódzką Licealiadę Młodzieży w Lekkiej Atletyce w Chojnicach
 • 6843/12/VI/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • 6844/12/VI/R - powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2012 roku”
 • 6845/12/VI/P - zmiany umowy nr KB/758/PON/21/W/2011 z 29 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Związkiem Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału
 • 6846/12/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji z Kaliningradu /Rosja
 • 6847/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na emisję materiałów promujących miasto w telewizji TTM oraz w regionalnych rozgłośniach radiowych
 • 6848/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków /część działki nr 1069/, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6849/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk plakatów informujących o szkoleniu organizowanym przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 6850/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na umieszczenie reklamy Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Laureatów X edycji konkursu „Gdyński Biznesplan 2012” w dodatku „Gdynia Przedsiębiorcza” na łamach Dziennika Bałtyckiego
 • 6851/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 6217/12/VI/M
 • 6852/12/VI/M - porozumienia z 27 marca 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Powiatowym Urzędem Pracy zawarte na podstawie zarządzenia nr 5843/12/VI/M z 26 marca 2012 roku
 • 6853/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na nabycie licencji na publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów w „parku kibica” w Gdyni
 • 6854/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie 18 tablic informacyjnych do gdyńskiego „Parku Kibica”
 • 6855/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni – Chwarznie przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 6856/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dwóch plakatów promocyjnych oraz ich montaż i demontaż na nośniku w Gdyni
 • 6857/12/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu nr 4 na gruncie stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego na działkach nr 1057/135 i 1058/148, km 53, obręb Gdynia
 • 6858/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 6859/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 6860/12/VI/S - upoważnienia naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego - Architekta Miejskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.06.2012
Data udostępnienia informacji: 06.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2012 11:58 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk