Z dnia 2012-06-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.06.2012 r. w sprawie:
 • 6687/12/VI/U - uiszczenia opłaty sądowej
 • 6688/12/VI/P - odnowienia domen dla Rad Dzielnic
 • 6689/12/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni , położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 20 lat w drodze przetargu
 • 6690/12/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 6691/12/VI/R - zatwierdzenia składów komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic: „Piękna dzielnica”, „Bezpieczna dzielnica” oraz „Gdynia po godzinach”
 • 6692/12/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem drużyny gimnastyczek z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Festiwal Gimnastyczny w Mijas – Costa w Hiszpani
 • 6693/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
 • 6694/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6695/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6696/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6697/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6698/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6699/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.7142.6.1.2012)
 • 6700/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.7142.6.5.2010)
 • 6701/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.7142.6.13.2009)
 • 6702/12/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie „Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 13”
 • 6703/12/VI/M - wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu w nieruchomości przy ul. Woj. Wachowiaka 1÷9 w Gdyni
 • 6704/12/VI/M - wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu w nieruchomości przy ul. Woj. Wachowiaka 1÷9 w Gdyni
 • 6705/12/VI/M - zwrotu kosztów za założenie elektrycznych liczników przedpłatowych w pomieszczeniach tymczasowych w budynkach przy ul. Krośnieńskiej i Wesołej
 • 6706/12/VI/M - sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących mienie Gminy Miasta Gdyni
 • 6707/12/VI/M - usunięcia awarii instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni
 • 6708/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Reja w Gdyni
 • 6709/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni
 • 6710/12/VI/M - wykonania i montażu ogrodzeń piaskownic przy ul. Tucholskiej, Dickmana, 3 Maja, Arciszewskich, Berlinga
 • 6711/12/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej podłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynku przy ul. Śląskiej
 • 6712/12/VI/M - remontu schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Unruga 18
 • 6713/12/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Gdyni
 • 6714/12/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Gdyni
 • 6715/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 6024/12/VI/P w sprawie zakupu kamer
 • 6716/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Długiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6717/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 33A-35A przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6718/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chrzanowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6719/12/VI/M - przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni,- ul. Graniczna 11
 • 6720/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Widnej 10 dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
 • 6721/12/VI/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nauczycielskiej
 • 6722/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie raportu „Studium przemysłu turystyki morskiej i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Regionu Południowego Bałtyku. Diagnoza i analiza przyszłego zapotrzebowania na siłę roboczą”
 • 6723/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Heineken Open’er Festival 2012
 • 6724/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
 • 6725/12/VI/R - organizacji Gdyńskiego Forum Pozarządowego oraz Pozarządowych Konsultacji Społecznych w dniu 5 czerwca 2012 r.
 • 6726/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn.„Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 6727/12/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 200.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni”
 • 6728/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie i doradztwo w zakresie strategii promocyjnej trolejbusów w ramach projektu TROLLEY
 • 6729/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej dla sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ul. Krasickiego 28”
 • 6730/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji systemowej na skrzyżowaniu ulicy Morskiej z ulicą Chylońską II w Gdyni z dowiązaniem do projektów: zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR oraz rozbudowy ulicy Morskiej - etap II”
 • 6731/12/VI/P - organizacji spotkania plenerowego dla dzieci nagrodzonych w VI edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 6732/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup sprzętu biurowego
 • 6733/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę asysty technicznej i konserwacji systemów: „Finanse DDJ” eksploatowanych przez 69 jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia oraz ,,Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa” i ,,Fundusz Świadczeń Socjalnych” eksploatowanych przez UM Gdyni
 • 6734/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 6735/12/VI/M - robót budowlanych w 9 gminnych lokalach mieszkalnych socjalnych wraz z korytarzem w budynku przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 6736/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Balladyny 29 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6737/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6738/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6739/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6740/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6741/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej oznaczonej jako działka nr 78/41 km 10 obręb Osowa
 • 6742/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Suchej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6743/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4806/11/VI/S w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 6744/12/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej w 2012 roku
 • 6745/12/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych: przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w 2012 r.
 • 6746/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/433/PD/26-W/2012 z dnia 23 lutego 2012 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a BIS AGENCY Sp. z o.o.
 • 6747/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 5810/12/VI/P z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zakupu trzech statuetek „Galion Gdyński”
 • 6748/12/VI/P - wykonania ośmiu artystycznych dyplomów okolicznościowych na potrzeby Wydziału Kultury
 • 6749/12/VI/P - wykonania projektów materiałów promujących Festiwal Orkiestr Wojskowych
 • 6750/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie-Demptowo festynu rodzinnego w dniu 17 czerwca 2012 r.
 • 6751/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Leśniczówka festynu rodzinnego „Leśniczówka – samo zdrowie”
 • 6752/12/VI/P - transmisji telewizyjnej Gali Nagrody Literackiej Gdynia
 • 6753/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 6754/12/VI/O - powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczo Nr 2
 • 6755/12/VI/O - powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 • 6756/12/VI/O - dofinansowania wyjazdu uczennic z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni na mistrzostwa Polski gimnazjów w koszykówce w Kołobrzegu
 • 6757/12/VI/P - zapewnienia wyżywienia wolontariuszom miast gospodarzy w trakcie UEFA EURO 2012
 • 6758/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na odławianie z terenu Gminy Miasta Gdyni zwierząt należących do egzotycznych gatunków płazów i gadów
 • 6759/12/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Ryby dla Zatoki” dla Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej i upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie
 • 6760/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie pomiarów wibracji na budynkach położonych przy ulicy Chylońskiej 128-166
 • 6761/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie weryfikacji projektu mostowego estakady rowerowej wzdłuż Trasy Kwiatkowskiego
 • 6762/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 6763/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn: „Budowa kanału deszczowego w rejonie Al. Jana Pawła II i ul. Waszyngtona”
 • 6764/12/VI/U - akceptacji porozumienia w sprawie końcowego rozliczenia zadania zrealizowanego na podstawie umowy KB/102/UI/20/W/2012 z 13 lutego 2012
 • 6765/12/VI/U - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ul. Okrzei w Gdyni”
 • 6766/12/VI/S - wyrażenia zgody na sprzedaż oraz odbiór i utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych od Urzędu Miasta Gdyni w 2012, 2013 i 2014 roku
 • 6767/12/VI/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie kiosków multimedialnych do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 6768/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni do 200.000 EUR w 2012 r.
 • 6769/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wynajem, montaż i demontaż barierek w Parku Kibica w Gdyni
 • 6770/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na montaż i demontaż reklamy promującej imprezę z miejskiego kalendarza imprez
 • 6771/12/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na usługę wynajmu trybuny, podestu scenicznego oraz rusztowań wraz z transportem, montażem, demontażem i serwisem
 • 6772/12/VI/M - udziału gminy jako współorganizatora eliminacji do XIX Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Gdyni Orłowie
 • 6773/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę druku 5.000 sztuk broszury promocyjnej – „Gdyński Szlak Modernizmu”
 • 6774/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację prasową promującą miasto
 • 6775/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 6776/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Aresa przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6777/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5750/12/VI/M z 20.03.2012 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda 64 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6778/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych miasta Gdyni
 • 6779/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych miasta Gdyni
 • 6780/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację i prowadzenie mini wydarzeń na terenie placu zabaw w Parku Rady Europy
 • 6781/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni w miesięczniku Aktivist
 • 6782/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na nabycie licencji do fotografii barwnych
 • 6783/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie 400 koszulek z nadrukiem promocyjnym
 • 6784/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie plakatów i ekspozytorów promujących gdyńskie atrakcje turystyczne w pojazdach ZKM
 • 6785/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i wkładkowanie naklejek promujących gdyński Park Kibica
 • 6786/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 6787/12/VI/P - wynajmu gaśnic proszkowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.06.2012
Data udostępnienia informacji: 06.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2012 11:54 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk