Z dnia 2012-05-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2012 r. w sprawie:
 • 6559/12/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2012
 • 6560/12/VI/K - zmiany zarządzenia 4898/12/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 6561/12/VI/K - zmiany zarządzenia 4899/12/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 6562/12/VI/P - zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche”
 • 6563/12/VI/P - druku plakatów informacyjnych na stoisko gdyńskie podczas Kieler Woche 2012
 • 6564/12/VI/P - organizacji konferencji
 • 6565/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 6566/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2011
 • 6567/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za rok 2011
 • 6568/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni za rok 2011
 • 6569/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Gdyni za rok 2011
 • 6570/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni za rok 2011
 • 6571/12/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za rok 2011
 • 6572/12/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6268/12/VI/U z dnia 02.05.2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału dokumentacji pn. „Budowa sieci trakcyjnej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego
 • 6573/12/VI/O - zakupu iPoda dla Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni z okazji jubileuszu 10 – lecia istnienia placówki
 • 6574/12/VI/O - zakupu tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni z okazji jubileuszu 75 – lecia istnienia placówki
 • 6575/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 10668/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.08.2005 r. w sprawie samorządowego serwisu informacyjnego miasta Gdyni
 • 6576/12/VI/S - przeprowadzenia skontrum w bibliotece Urzędu Miasta Gdyni
 • 6577/12/VI/S - przeprowadzenia przetargu ofertowego na najem powierzchni w budynku UMG z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu
 • 6578/12/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania oprawy grafik na potrzeby UMG
 • 6579/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń słoneczników ozdobnych oraz lilii na wybranych terenach miasta Gdyni
 • 6580/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w Gdyni
 • 6581/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Eko Dolina Sp. z o.o
 • 6582/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6583/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6584/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.7142.6.19.2009)
 • 6585/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.7142.8.1.2011)
 • 6586/12/VI/M - naprawy pokryć dachowych w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Dickmana 18 – 30 i 38 w Gdyni
 • 6587/12/VI/M - wykonania remontu mieszkań przy ul. Chylońskiej 137, ul. Falistej 5, ul. Opata Hackiego 31, ul. Zamenhofa 132 oraz ul. Zamenhofa 13
 • 6588/12/VI/M - wymiany okna i naprawy instalacji elektrycznej w mieszkaniu przy ul. Kołobrzeskiej 7
 • 6589/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6590/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę roczną za 2012 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i własność Agencji Nieruchomości Rolnych
 • 6591/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 200.000 EUR na ubezpieczenie samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino w 2012 r.
 • 6592/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup obuwia dla pracowników Straży Miejskiej
 • 6593/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup koszulek polo dla pracowników UMG
 • 6594/12/VI/P - wykonanie usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej „Park Kibica”
 • 6595/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup materiałów do wykonania okablowania strukturalnego
 • 6596/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 5706/12/VI/S
 • 6597/12/VI/P - dofinansowania publikacji dotyczącej wolnych związków zawodowych Wybrzeża
 • 6598/12/VI/M - zmiany wysokości opłat czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Orłowskiej 66
 • 6599/12/VI/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego działki nr 424/7 położonej przy ul. Raduńskiej
 • 6600/12/VI/M - użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 9-9a Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 6601/12/VI/M - przekazania do korzystania jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, lokalu użytkowego przy ul. Kartuskiej 20, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 6602/12/VI/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR oraz udzielenia zamówienia na opracowanie projektów 16 tablic tematycznych (treści i projektów graficznych) zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „System Identyfikacji Miejskiej Śródmieścia Gdyni”
 • 6603/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na usługę wykonania dwóch tablic w Alei Statków Pasażerskich
 • 6604/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na promocję Miasta Gdyni w związku z EURO 2012
 • 6605/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację promocji Gdyni przez Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Asseco Prokom Gdynia
 • 6606/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na promocję Miasta z okazji akcji „Kibicujemy Naszym. Radio Gdańsk”
 • 6607/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Gdyni
 • 6608/12/VI/R - uchylenia zarządzenie nr 5885/12/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowo - administracyjnego sprawy o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Gdynia w sprawie dokonania rozbiórki pawilonów usługowych na działce położonej przy ul. Chylońskiej 155 - 157 w Gdyni
 • 6609/12/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań prozdrowotnych wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania
 • 6610/12/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu edukacji muzycznej dla uczniów klas 0-III gdyńskich szkół podstawowych
 • 6611/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród na Frankofoński Konkurs Fotograficzny, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
 • 6612/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do. 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”
 • 6613/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”
 • 6614/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 6615/12/VI/U - akceptacji odstąpienia od umowy z Nadzorem Inwestorskim sprawowanym na zadaniu pn.:„Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni”
 • 6616/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przebudowę istniejących osłon przeciwporażeniowych na kładce dla pieszych nad ul. Śląską
 • 6617/12/VI/P - przystąpienia Gminy Miasta Gdynia do realizacji Programu: „Europa dla Obywateli – Działanie 4 – Aktywna pamięć obywatelska, służące realizacji „projektów upamiętniających miejsca, archiwa i ofiary reżimów stalinowskiego i nazistowskiego
 • 6618/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2012 do umowy nr KB/16/MOPS/2011 o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 09.08.2011 r. zawartej z Polskim Czerwonym Krzyżem Pomorski Zarząd Okręgowy z siedzibą w Gdańsku w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3
 • 6619/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2012 do umowy nr KB/10/MOPS/2011 o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 29.06.2011 r. zawartej z Fundacją „Niesiemy Pomoc” z siedzibą w Gdyni w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 oraz Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4
 • 6620/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 6621/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 09 sierpnia 2004 r. zawartego z Powiatem Starogardzkim w sprawie kierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańców gminy Gdynia w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Starogardzkiego
 • 6622/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej w pomieszczeniach na II piętrze budynku przy ul.10 Lutego 24
 • 6623/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup oprogramowania zarządzającego AplusC STATLOOK
 • 6624/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na druk oraz przygotowanie wystawy na potrzeby Gali Finałowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 6625/12/VI/M - zamówień, do kwoty 14.000 EUR na promocję kalendarza imprez miejskich Miasta Gdyni w wybranych gazetach grupy Nordapress
 • 6626/12/VI/M - wykonania materiałów filmowych promujących miasto
 • 6627/12/VI/P - realizacji nagłośnienia podczas Wielkiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
 • 6628/12/VI/P - przygotowania i przedstawienia prezentacji podczas VI Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
 • 6629/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: podnoszenie kompetencji zawodowych kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami lub po kryzysach psychicznych
 • 6630/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej
 • 6631/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych
 • 6632/12/VI/M - odstąpienie od umowy sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Bp. Dominika 32-38 w Gdyni
 • 6633/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 6634/12/VI/P - zmieniające Umowę Nr KB/750/PON/13/W/2011 zawartą dnia 22 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Stowarzyszeniem Amazonek Gdyńskich
 • 6635/12/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Bibliotekarza
 • 6636/12/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika
 • 6637/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże festynu rodzinnego pod hasłem „Powitanie Lata” w dniu 23 czerwca 2012 r.
 • 6638/12/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 1/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” przy ul. Armii Krajowej 44
 • 6639/12/VI/P - zabezpieczenia środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6640/12/VI/P - organizacji pobytu uczestników międzynarodowych manewrów BALTOPS 2012
 • 6641/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Babie Doły festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy w dniu 16 czerwca 2012 r.
 • 6642/12/VI/P - uchylenia Zarządzenia nr 6503/12/VI/P z dnia 22.05.2012 r. w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu pn. „Święto ulic pod Kamienną Górą” w dniu 2 czerwca 2012 r.
 • 6643/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na remont i docieplenie dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni dzierżawionego przez NZOZ SPL „Śródmieście”
 • 6644/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na montaż pompy ciepła w celu doprowadzenia ciepłej wody do placówki – NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji ul. Harcerska 4 w Gdyni
 • 6645/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /MS.7142.6.16.2009/
 • 6646/12/VI/M - sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących mienie gminy Gdynia
 • 6647/12/VI/M - wykonania projektu technicznego dotyczącego naprawy uszkodzonych schodów oraz muru oporowego przy ul. Wojewody Wachowiaka 31
 • 6648/12/VI/M - wykonania naprawy chodnika w pobliżu budynku mieszkalnego przy ul. Swarzewskiej 60 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie ABK Nr 4
 • 6649/12/VI/M - uszczelnienia instalacji gazowej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Wojewody Wachowiaka 2/10, Dąbrowskiego 32 b/9, Dąbrowskiego 32 d/7
 • 6650/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: „wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i przeciwpożarowych w MHT przy ul. Wójta Radtkego 36/40 – II etap
 • 6651/12/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy z firmą „Gostarmedia”
 • 6652/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 500 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – część działki 80/3 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6653/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Perłowej, stanowiących własność osoby prawnej
 • 6654/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Złotej
 • 6655/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Perłowej 10 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 6656/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/605/92 z 22/12/1992 r. dotyczącej gruntu położonego pod halą płaską – pawilon nr 263
 • 6657/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6658/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6659/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6660/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6661/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6662/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6663/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6664/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6665/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6666/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6667/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wynajem dwóch masztów oraz wykonanie flag z nadrukiem okolicznościowym
 • 6668/12/VI/M - akceptacji wyniku postępowania, odrzucenia ofert oraz udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę wynajmu, montażu, demontażu i kompleksowej obsługi technicznej ekranu diodowego /telebimu/ wraz z nagłośnieniem i zapewnieniem energii elektrycznej
 • 6669/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup mebli dla potrzeb UMG oraz wyboru oferenta do 14.000 EUR
 • 6670/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku UMG w 2012 r.
 • 6671/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie badań geologicznych wraz z dokumentacją geologiczną dla zadania pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie”
 • 6672/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 6673/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 6674/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy KB/341/UI/115-W/2011 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingów rowerowych w ramach projektu pn: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007- 2013”
 • 6675/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji X Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Łupaszki współorganizowanej przez miasto Gdynia
 • 6676/12/VI/U - rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana
 • 6677/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2012 do umowy nr KB/14/MOPS/2011 z 29.07.2011 r. zawartej z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „Razem” z siedzibą w Gdyni na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93
 • 6678/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2012 do umowy nr KB/8/MOPS/2011 z 29.06.2011 r. zawartej z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „Razem” z siedzibą w Gdyni na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni
 • 6679/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2012 do umowy nr KB/13/MOPS/2011 z 25.07.2011 r. zawartej z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach, Oddział Gdynia na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 6680/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2012 do umowy nr KB/9/MOPS/2011 z 29.06.2011 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 2
 • 6681/12/VI/R - zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki
 • 6682/12/VI/O - powołania komisji do rozpatrzenia ofert na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • 6683/12/VI/O - powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola nr: 4, 5, 6, 11 „Pod Kasztanami”, 26 „Bajkowa Kraina”, 27 „Malutkowo”, 29, 31, 32 „Cisowiaczki”, 35 „Pod Żaglami”, 42 „Pod Modrzewiem”, 43 „Jantarek”, 49, 51

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.05.2012
Data udostępnienia informacji: 29.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2012 10:40 Korekta Sybilla Stolarczyk
29.06.2012 09:09 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk