Z dnia 2012-05-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.05.2012 r. w sprawie:
 • 6450/12/VI/P - dofinansowania organizowanej przez Uniwersytet Gdański konferencji pt.: „East Central Europe In Exile: Patterns of Transatlantic Migrations”
 • 6451/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z zadaniem: „adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3”
 • 6452/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/725/UI/225/W/2011 z dnia 15.12.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Sakowicza na odcinku od ul. Gulgowskiego do posesji nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 6453/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni”.
 • 6454/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Kamienna Góra przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 – 2014
 • 6455/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród i organizacji VI Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych klas młodszych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni
 • 6456/12/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 15 z Gdyni do szkoły w Trokach na Litwie w ramach współpracy międzyszkolnej
 • 6457/12/VI/O - przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Mechanicznych na dofinansowanie kosztów wyjazdu laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH” na Ogólnopolski Finał do Białegostoku
 • 6458/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów VII Ogólnopolskiego Festiwalu „Gim Show 2012” o Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
 • 6459/12/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul Reja 2
 • 6460/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 6461/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6462/12/VI/S - upoważnienia kierownika Referatu Katastru Nieruchomości w Wydziale Geodezji
 • 6463/12/VI/S - skierowania spraw o rozwiązanie stowarzyszeń
 • 6464/12/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalację i wdrożenie systemu e-Urząd w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 6465/12/VI/S - zawarcia umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na biuro dla Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 6466/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Kępa Oksywska A1
 • 6467/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Kępa Oksywska A3
 • 6468/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Kępa Oksywska B2
 • 6469/12/VI/U - przekazania środka trwałego wytworzonego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej – odcinek I”
 • 6470/12/VI/S - upoważnienia kierownika Drugiego Referatu Architektury w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym
 • 6471/12/VI/M - rozbiórki obiektów gospodarczych oraz zabezpieczenia budynku mieszkalnego przy ul. Działowskiego 21 w Gdyni
 • 6472/12/VI/M - wykonania remontu i konserwacji urządzeń zabawowych na placach zabaw znajdujących się na terenie administrowanym przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 6473/12/VI/M - ustawienia kontenera na odpady celem wykonania usług sanitarnych na terenie gminnym przylegającym do nieruchomości przy ul. Starowiejskiej 42-48 w Gdyni
 • 6474/12/VI/M - malowania muszli koncertowej przy Placu Grunwaldzkim w Gdyni
 • 6475/12/VI/M - wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
 • 6476/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu pomieszczenia w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Władysława IV 51 w Gdyni
 • 6477/12/VI/M - wykonania wycinki drzewa na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 6478/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wykonania rozdzielenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 35, od instalacji ciepłowniczej przynależnej do budynku Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Orłowskiej 27/33, oraz przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach nr 1 i 2 w w/w budynku mieszkalnym
 • 6479/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów do archiwizacji dokumentów dla potrzeb Archiwum UMG w 2012r.
 • 6480/12/VI/P - opracowania dokumentacji projektowej dla budowy monitoringu wizyjnego miasta
 • 6481/12/VI/S - sprzedaży w drodze przetargu ofertowego akcesoriów jeździectwa: siodła i dwóch derek po byłym oddziale konnym Straży Miejskiej będących własnością Urzędu Miasta Gdyni
 • 6482/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Powołanie zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych”
 • 6483/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: podnoszenie wiedzy z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • 6484/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: organizacja i prowadzenie zajęć mających na celu samodzielne funkcjonowanie osób po kryzysach psychicznych
 • 6485/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu funkcjonowania osób z autyzmem
 • 6486/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 6487/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 6488/12/VI/S - wyrażenia zgody na wniesienie opłaty za warunki przyłącza budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlino do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • 6489/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 6490/12/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 6491/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Heineken Open’er Festival 2012
 • 6492/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch stojaków rowerowych dla Urzedu Miasta Gdyni
 • 6493/12/VI/S - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 6494/12/VI/S - wyrażenia zgody na przekazanie dwóch rowerów w ramach kampanii promocyjnej projektu SEGMENT prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni na stan Urzędu Miasta Gdyni
 • 6495/12/VI/S - unieważnienia zarządzenia nr 6395/12/VI/S oraz ponownej akceptacji wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż jednego samochodu osobowego Urzędu Miasta Gdyni użytkowanego przez Straż Miejską
 • 6496/12/VI/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską dotyczącej świadczenia usług pocztowych w 2012 roku
 • 6497/12/VI/S - upoważnienia geologa powiatowego
 • 6498/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę zarządzania treścią stron startowych bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu
 • 6499/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w ul. Zakręt do Oksywia kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej sieci szkieletowej
 • 6500/12/VI/S - zawarcia aneksu do umowy na dostawę instalacji i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci dla Urzędu Miasta Gdyni i 60 placówek oświatowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 6501/12/VI/P - dofinansowania wydania książki "Ja to mam szczęście... czyli 20 lat Światowego Forum Mediów Polonijnych”
 • 6502/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana festynu z okazji Dnia Dziecka
 • 6503/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu pn. „Święto ulic pod Kamienną Górą” w dniu 2 czerwca 2012 r.
 • 6504/12/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu edukacji muzycznej dla uczniów klas 0-III gdyńskich szkół podstawowych, ogłoszonego na mocy zarządzenia nr 5819/12/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 26 marca 2012r.
 • 6505/12/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań prozdrowotnych wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 5818/12/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 26 marca 2012r.
 • 6506/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200000 EUR na usługę: ” Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji ,zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gdyni”
 • 6507/12/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni
 • 6508/12/VI/S - wyrażenia zgody na serwis i konserwację regałów przesuwnych
 • 6509/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1/UI/1/W/2012 z dnia 22 grudnia 2011 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łużyckiej w Gdyni
 • 6510/12/VI/P - zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gdynia
 • 6511/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury technicznej dla Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni”
 • 6512/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na usługę wykonania map do celów projektowych w związku z instalacją na terenie miasta Gdyni kiosków multimedialnych tzw. infomatów
 • 6513/12/VI/P - wykonanie usługi w zakresie ochrony mienia na terenie Parku Kibica
 • 6514/12/VI/P - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian
 • 6515/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup artykułów do bindowania i zabezpieczania dokumentów UMG w 2012 r.
 • 6516/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji
 • 6517/12/VI/P - dokonania zmian w umowie nr KB/322/PON/3/W/2011 zawartej 30 maja 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Fundacją AnimalPro
 • 6518/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno-rekreacyjnego w dniu 2 czerwca 2012 r.
 • 6519/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 6079/12/VI/P w sprawie zawarcia umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. dot. prowadzenia Biura Pomorskiego z siedzibą w Pekinie
 • 6520/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie identyfikatorów wraz z etui i smyczami przeznaczonych dla dziennikarzy i organizatorów BALTOPS 2012
 • 6521/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki selektywnej dla osób eksperymentujących z używkami
 • 6522/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pn: „Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu /NTM/
 • 6523/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno-pedagogicznego w dzielnicy Gdyni Witomino
 • 6524/12/VI/R - przyznania dotacji dla Gdyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom – podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
 • 6525/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i montaż dystrybutorów papierowych torebek na psie nieczystości
 • 6526/12/VI/P - wspólnej organizacji imprezy dla osób niesłyszących „weekend w chmurach”
 • 6527/12/VI/R - zmiany umowy na zlecenie Eko Dolinie sp. z o.o. utylizacji odpadów zebranych w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Gdyni
 • 6528/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację i przeprowadzenie warsztatów oceanograficznych dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych pn: „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży”
 • 6529/12/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczącego wykonania przez gminę Hel zobowiązań wynikających z umowy nr KB/7/ZKM/D/2009 zawartej 14 maja 2009 r. zmienionej aneksem nr 1 z 24 stycznia 2012 r.
 • 6530/12/VI/M - zatwierdzenie projektu umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania i wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta
 • 6531/12/VI/M - druku ulotek promocyjno-informacyjnych miasta Gdyni
 • 6532/12/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR świadczeń w ramach objęcia przez portal Trójmiasto.pl roli partnera medialnego zlotu okrętów wojennych Baltops
 • 6533/12/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni w magazynie „In Your Pocket”
 • 6534/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację koncertu fortepianowego podczas imprezy z miejskiego kalendarza imprez
 • 6535/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 6031/12/VI/M na wykonanie okolicznościowych medali miasta Gdyni
 • 6536/12/VI/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a AMS S.A.
 • 6537/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów materiałów reklamowych
 • 6538/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na ekspozycję plakatów okolicznościowych w pojazdach SKM
 • 6539/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie 500 flag o wymiarach 100 x 70 cm z nadrukiem okolicznościowym
 • 6540/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na produkcję i emisję spotu reklamowego promującego zlot okrętów wojennych Baltops 2012
 • 6541/12/VI/M - udzielenia zamówienia na usługę dostarczenia sygnału TVP z transmisjami meczów piłkarskich w ramach Mistrzostw Europy EURO 2012
 • 6542/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na promocję kalendarza imprez miejskich miasta Gdyni w dodatku TeleMagazyn
 • 6543/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3842/11/VI/M dotyczącego złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn: „Rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Orłowskiej 35 od instalacji ciepłowniczej przynależnej do budynku Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Orłowskiej 27/23 oraz przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 35
 • 6544/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 8/2012 wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Zbożowej 32 B w Gdyni
 • 6545/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego wraz z opinią kominiarską na wymianę instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 13/71 w Gdyni
 • 6546/12/VI/M - wykonania projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Olgierda 65 w Gdyni
 • 6547/12/VI/M - zlecenia obsługi konserwacyjno-eksploatacyjnej węzła ciepłowniczego obsługującego lokale gminne w pawilonie zlokalizowanym przy ul. Kartuskiej 20
 • 6548/12/VI/M - wyrażenia stanowiska prezydenta m. Gdyni dotyczącego budowy pergoli śmietnikowej przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni – działka nr 26/2; km 129
 • 6549/12/VI/M - wyrażenia stanowiska prezydenta m. Gdyni dotyczącego budowy pergoli śmietnikowej przy ul. Dickmana 38 w Gdyni – działka nr 117/67; km 43
 • 6550/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 5720/12/VI/M dotyczącego remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Unruga 18 A
 • 6551/12/VI/M - pozwolenia na wymianę uszkodzonych stropów w wielorodzinnym gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 /działka nr 27; km 52/
 • 6552/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/562/UI/201-W/2011 o wykonanie roboty budowlanej „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 6553/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulic Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających /zadanie realizowane w ramach projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – etap I/ oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.05.2012
Data udostępnienia informacji: 29.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2012 10:43 Korekta Sybilla Stolarczyk
06.07.2012 10:41 Korekta Sybilla Stolarczyk
29.06.2012 09:01 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk