Z dnia 2012-05-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2012 r. w sprawie:
 • 6370/12/VI/P - organizacji gali wręczania Nagrody Artystycznej Prezydenta Gdyni „Galion Gdyński” w Teatrze Miejskim
 • 6371/12/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Morskiej i Kalksztajnów
 • 6372/12/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników UMG
 • 6373/12/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 6374/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wydanie w ramach projektu TROLLEY publikacji pt.: „KONWERSJA AUTOBUSU Z SILNIKIEM DIESLA NA TROLEJBUS” w wersji polskiej i angielskiej
 • 6375/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na organizację w ramach projektu TROLLEY: obchodów Europejskiego Dnia Trolejbusowego w Gdyni, Tychach i w Lublinie w dniu 22 września 2012 r. oraz stoiska w Kielcach podczas targów TRANEXPO
 • 6376/12/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy KB/588/UI/201/W/2011 z dnia 02.11.2011r. na wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej w Gdyni”
 • 6377/12/VI/U - zamówienia opracowania konserwatorskiego karty ewidencyjnej dla budynku zabytkowego dawnego Szpitala Morskiego z zespołu Dowództwa Floty na Oksywiu w Gdyni
 • 6378/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na organizację i przeprowadzenie 13.05.2012 r. imprezy – „psie fikołki” w ramach programu „Pies w wielkim mieście”
 • 6379/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Witomino – Leśniczówka przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 – 2014
 • 6380/12/VI/O - przekazania dotacji dla Uniwersyteckiego Centrum MMiT w Gdyni w 2012 r.
 • 6381/12/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych na 2010 r. i w 2011 r. na realizację badań profilaktycznych
 • 6382/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr SK/2201/PK/48-w/2009 dot. dzierżawy miejsca pod montaż kamery nr 26 systemu monitoringu wizyjnego
 • 6383/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Starochwaszczyńska)
 • 6384/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Armatorów 5A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 6385/12/VI/M - użyczenia lokalu użytkowego o pow. 61,55 m2 usytuowanego przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 6386/12/VI/M - przekazywania opłat celem uzyskania wpisów hipoteki w księgach wieczystych
 • 6387/12/VI/P - przeznaczenia środków finansowych na prowadzenie zadania pod nazwą „Sekretariat Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA”
 • 6388/12/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 6389/12/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji XI Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych „My zaczarowani Teatrem”
 • 6390/12/VI/P - organizacji IV gdyńskiego Magla Twórczego
 • 6391/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 Euro na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia Szkoły Podstawowej nr 37 wraz z przedszkolem w Gdyni Wiczlinie
 • 6392/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5000000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa schodów terenowych łączących ul. Powstania Listopadowego i ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni”
 • 6393/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną pn: „Budowa schodów terenowych łączących ul. Powstania Listopadowego i ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni”
 • 6394/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3917/11/VI/U z dnia 25.10.2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej w Gdyni”
 • 6395/12/VI/S - akceptacji wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż jednego samochodu osobowego Urzędu Miasta użytkowanego przez Straż Miejską
 • 6396/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej na rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino do 200000 EUR w 2012r
 • 6397/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i zakupu literatury fachowej dla UMG w 2012 r.
 • 6398/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Grabówek przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014
 • 6399/12/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację celową
 • 6400/12/VI/R - przedłożenia wniosku o udzielenie pożyczki na realizację Projektu Miejskiego pn. Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni
 • 6401/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 6402/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Port Lotniczy Gdańsk” Sp. z o.o.
 • 6403/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A
 • 6404/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na usługę wynajmu, montażu, demontażu i kompleksowej obsługi technicznej ekranu diodowego (telebimu) wraz z nagłośnieniem i zapewnieniem energii elektrycznej
 • 6405/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 4 z dnia 23.04.2012r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zgody 10 w Gdyni dotyczącej sprzedaży alkoholu
 • 6406/12/VI/S - wyrażenia zgody na remont dachów łącznika oraz Sali Obsługi Mieszkańców znajdujących się w budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 o wartości do 14 000 EUR
 • 6407/12/VI/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego przez osobę fizyczną w drodze bezprzetargowej
 • 6408/12/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chmielnej
 • 6409/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 412m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – część działki 1062/8 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6410/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 500m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – część działki 1062/10 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6411/12/VI/S - wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla serwerowni miejskiej realizowane w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 6412/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6413/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” oraz zmiany treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 6414/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na organizację poczęstunku w trakcie spotkania promującego Miasto Gdynię
 • 6415/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 6293/12/VI/M na druk teczek do listu okolicznościowego
 • 6416/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 6417/12/VI/O - dofinansowania realizacji programów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych „Zaproś naukowca do szkoły” oraz „Poznaj pracę biologa” organizowanych przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich placówkach oświatowych
 • 6418/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 6419/12/VI/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/108/PD/29/W-2012 z dnia 1 lutego 2012 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Arteria
 • 6420/12/VI/P - organizacji festynu pn. „Święto ulicy Chylońskiej”
 • 6421/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej- budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 6422/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na usługę technicznego administrowania stroną www.gdyniaturystyczna.pl
 • 6423/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na przygotowanie wystawy plenerowej „Wielkie chwile polskiej piłki”
 • 6424/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań Kapituły Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 6425/12/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2012
 • 6426/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego UMG na rok 2012
 • 6427/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 6428/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na:- wykonanie mikoryzacji drzew na terenie Gdyni do 14 000 EUR- dostawę kolorowego żelkotu o wartości do 14 000 EUR
 • 6429/12/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 6052/12/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 roku
 • 6430/12/VI/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2012”
 • 6431/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę serwisu bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu
 • 6432/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nagietkowej, stanowiącej własność osoby prawnej
 • 6433/12/VI/M - skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego sprawy o nakazanie opróżnienia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Portowej 7
 • 6434/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę ul. Leśna Polana
 • 6435/12/VI/M - udziału Gminy Gdynia w konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”
 • 6436/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na organizację konferencji prasowej
 • 6437/12/VI/M - akceptacji treści umowy z Coca Cola HBC w ramach współpracy przy organizacji „parku kibica” w Gdyni
 • 6438/12/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na instalację dodatkowych punktów elektryczno-logicznych, dodatkowych zabezpieczeń różnicowo-prądowych obwodów elektrycznych i instalacji dodatkowych elementów pasywnych sieci logicznej w szkołach objętych II etapem realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie sieci logicznej, elektrycznej i serwerowni w 60 szkołach w Gdyni, realizowanej w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 6439/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów wraz z budową urządzeń podczyszczających /zadanie realizowane w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – etap I/ oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”
 • 6440/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa oświetlenia odcinka ul. Żółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych”)
 • 6441/12/VI/R - wykonania projektów graficznych, składu komputerowego i druku „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi za rok 2011” oraz zaproszeń na Gdyńskie Forum Pozarządowe
 • 6442/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2012 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 7.12.2004 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 6443/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2012 do umowy z 19.12.2006 r. w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej w Gdyni przy ul. Gen. Józefa Hallera 31 A
 • 6444/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2012 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 z 19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 6445/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 1/2012 do umowy Nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 6446/12/VI/P - produkcji spotu oraz projektu i wydruku plakatów promujących Gdyńską Noc Muzeów 2012
 • 6447/12/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie akceptacji treści porozumienia o przejęciu zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • 6448/12/VI/U - akceptacji treści umowy o finansowaniu porozumienia o przejęciu zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.05.2012
Data udostępnienia informacji: 12.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2012 12:46 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk