Z dnia 2012-05-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.05.2012 r. w sprawie:
 • 6249/12/VI/P - organizacji promocji książki „Gdynia dla każdego. Przewodnik turystyczny” w muzeum Miasta Gdyni, dnia 9 maja 2012 r.
 • 6250/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 6251/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2513/07/VI/M z dnia 18 czerwca 2007 r.
 • 6252/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na zakup jednorazowej licencji mapy do wydawnictwa promocyjnego Miasta Gdyni
 • 6253/12/VI/M - udzielenia zamówień do kwoty 14 000 EUR na przygotowanie oprawy promocyjnej imprez towarzyszących 37. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 6254/12/VI/P - organizacji koncertu Przemysława Dyakowskiego podczas spotkania inaugurującego 37. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
 • 6255/12/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 3818/11/VI/P
 • 6256/12/VI/P - dofinansowania wydania książki –albumu o Grabówku
 • 6257/12/VI/P - dofinansowania wydania książki Izabeli Żukowskiej „Gotenhafen”
 • 6258/12/VI/P - dofinansowania wydania książki kpt. ż. w. Włodzimierza Słocińskiego „My z „Tobruka”
 • 6259/12/VI/P - dofinansowania wydania książki „Falami pisane”
 • 6260/12/VI/P - dofinansowania wydania tomiku poezji Jerzego Edwarda Stachury
 • 6261/12/VI/P - dofinansowania wydania tomiku poezji Janusza Pierzaka
 • 6262/12/VI/P - dofinansowania wydania tomiku poezji Bogumiły Gussmann
 • 6263/12/VI/P - dofinansowania wydania zbioru nagrodzonych i wyróżnionych utworów satyrycznych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „O grudę bursztynu”
 • 6264/12/VI/P - współorganizacji konferencji
 • 6265/12/VI/P - akcji „Wiersze chodnikowe”
 • 6266/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej”
 • 6267/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Waszyngtona”
 • 6268/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie podziału dokumentacji pn. „Budowa sieci trakcyjnej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia w osiedlu Fikakowo w Gdyni.
 • 6269/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni”
 • 6270/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń dla 4 Gdyńskiej Drużyny Wędrowników w celu organizacji harcówki oraz magazynu na sprzęt biwakowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni
 • 6271/12/VI/M - wykonania remontu garażu nr 19 przy ul. 3 Maja 36 w Gdyni
 • 6272/12/VI/M - wykonania projektów na wymianę instalacji gazowej dla gminnego lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Opata Hackiego 27 i gminnego lokalu mieszkalnego nr 30 przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 6273/12/VI/M - wykonania projektu rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Śląskiej 48 oraz projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Dembińskiego 102 G w Gdyni
 • 6274/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
 • 6275/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę podziemnego składu opału położonego przy ul. Okrzei 14 w Gdyni ( działka nr 945/4 KM 49)
 • 6276/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła c.o. i c.w.u. w budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Chwaszczyńskiej 28 w Gdyni
 • 6277/12/VI/M - wykonania nasadzeń drzew na terenach gminnych będących w zarządzie ABK nr 3 w Gdyni
 • 6278/12/VI/M - usunięcia awarii instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym Nr 17 przy ul. Abrahama 74 w Gdyni
 • 6279/12/VI/M - montaż wkładu żaroodpornego do przewodu dymowego w lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Piotrkowskiej 8 w Gdyni
 • 6280/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5971/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 kwietnia 2012 roku dotyczącego wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
 • 6281/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6282/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6283/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 2/2012 do umowy nr KB/11/MOPS/2011 o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 29.06.2011 r. zawartej ze Związkiem Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności z siedzibą w Gdańsku w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
 • 6284/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 8/2012 do umowy Nr KB/3/MOPS/2009 z dnia 03.02.2009 r. zawartej z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat
 • 6285/12/VI/P - podpisania umowy dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta
 • 6286/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego podłączenia oprawy oświetleniowej dla płyty pamiątkowej
 • 6287/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na dostawę nasion
 • 6288/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zagospodarowania terenu zieleni przy Placu Konstytucji w Gdyni o wartości do 14 000 EUR i dostawę trawnika z rolki o wartości do 14.000 EUR
 • 6289/12/VI/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy CISOWA
 • 6290/12/VI/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy OBŁUŻE
 • 6291/12/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy POGÓRZE
 • 6292/12/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy REDŁOWO
 • 6293/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na druk teczek do listu okolicznościowego
 • 6294/12/VI/M - umorzenia zadłużenia z tytułu kosztów centralnego ogrzewania lokalu użytkowego przy ul. Kartuskiej 20
 • 6295/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Styczniowego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6296/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy projektu budowlanego dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni” - etap III wraz z dowiązaniem projektowanego uzbrojenia terenu do istniejącego uzbrojenia na terenie etapu II i uzbrojenia realizowanego w ramach etapu I
 • 6297/12/VI/M - naprawy okna w gminnym lokalu mieszkalnym nr 19 przy ul. Zielonej nr 32 w Gdyni
 • 6298/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 14/2012 z dnia 26.03.2012 r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Steyera 1 w Gdyni
 • 6299/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5457/08/V/M z dnia 18 marca 2008 roku dotyczącego zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 6300/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5456/08/V/M z dnia 18 marca 2008 roku dotyczącego zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 6301/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 16 przy ul. Romanowskiego 6b w Gdyni
 • 6302/12/VI/M - zmiany zarządzenia 16889/06/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.11.2006 r. dotyczącego ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
 • 6303/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200000 EUR na dostawę umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni w 2012 r
 • 6304/12/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania i montażu żaluzji i rolet okiennych w pomieszczeniach biurowych UMG do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 6305/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup paliwa samochodowego dla UMG do wartości 14 000 EUR oraz wybór oferenta
 • 6306/12/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę i przeniesienie klimatyzatora marki „Daikin” o wartości do 14 000 EUR
 • 6307/12/VI/S - unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200000 EUR EZP MN.271.38.2012 na zakup paliwa samochodowego dla UMG wszczętego zarządzeniem nr 6103/12/VI/S z dnia 17.04.12 r. oraz wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200000 EUR na zakup paliwa samochodowego dla UMG
 • 6308/12/VI/S - upoważnienia przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni do zawarcia umowy pomiędzy Forum Kultury Sp. z o.o. w Gdyni a Gminą Miasta Gdyni w przedmiocie wspólnego przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ograniczonego w celu udzielenia zamówienia na budowę obiektu GDYNIA INFOBOKS wraz z wieżą widokową w Gdyni na rogu ul. Świętojańskiej i ul. 10 lutego w Gdyni 9 tzw. Skwer Żeromskiego
 • 6309/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 6310/12/VI/P - zakupu praw autorskich do interaktywnej gry dla dzieci
 • 6311/12/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla 52 placówek oświatowych w Gdyni, realizowaną w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 6312/12/VI/M - odstąpienia od naliczania czynszu najmu za powierzchnię piwnicy, przynależnej do lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Orłowskiej 66
 • 6313/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6314/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 6315/12/VI/M - wydzierżawienia gruntu o pow. 10 m² stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Zielonej/Rybaków
 • 6316/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja festynu rodzinnego w dniu 2 czerwca 2012 r.
 • 6317/12/VI/P - dofinansowania wydania płyty muzycznej „Gdy nią oddychasz”
 • 6318/12/VI/P - opinii dot. projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury pn. Muzeum Emigracji w Gdyni
 • 6319/12/VI/P - współorganizacji konferencji
 • 6320/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie dwóch namiotów reklamowych oraz naprawę ścian bocznych w namiocie typu igloo
 • 6321/12/VI/M - wydzierżawienia gruntu o pow. ca 650 m2 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy Alei Jana Pawła II
 • 6322/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 6323/12/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 6033/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 kwietnia 2012 roku
 • 6324/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na druk materiałów informacyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 6325/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup szaf metalowych schowkowych o wartości do 14 000 EUR
 • 6326/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
 • 6327/12/VI/M - wydania opinii o zaliczeniu obecnej gminnej drogi publicznej ulicy Łokietka w Sopocie do kategorii drogi powiatowej
 • 6328/12/VI/P - organizacji spotkania inaugurującego 37 FPFF w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.05.2012
Data udostępnienia informacji: 12.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2012 12:41 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk