Z dnia 2012-04-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.04.2012 r. w sprawie:
 • 6117/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Kamienna Góra cyklu spacerów po Kamiennej Górze
 • 6118/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
 • 6119/12/VI/P - dofinansowania wydania książki „Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918-1939”
 • 6120/12/VI/P - określenia wysokości Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” za rok 2011
 • 6121/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr SK/1414/OK./61-W/2011 z dnia 05.07.2011 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Federacji Młodzieży Walczącej
 • 6122/12/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr KB/749/PON/12/W/2011 zawartej dnia 22 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
 • 6123/12/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji VI Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
 • 6124/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro na wykonanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Placu Dworcowym w Gdyni Chyloni wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej”
 • 6125/12/VI/U - uregulowania należności za wykonanie map do celów informacyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
 • 6126/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14000 EUR na świadczenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim oraz niektórym egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni
 • 6127/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14000 EUR na organizację i przeprowadzenie akcji edukacyjnej pod nazwą „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”
 • 6128/12/VI/R - akceptacji aneksu nr 2/2012 do zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Anną Liro i Marianem Liro umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 199 na prowadzenie w niej placówki opiekuńczo – wychowawczej
 • 6129/12/VI/R - akceptacji aneksu nr 3/2012 do zawartej (...) umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4 na prowadzenie w niej placówki opiekuńczo – wychowawczej
 • 6130/12/VI/M - wykonania naprawy chodnika w pobliżu budynku mieszkalnego przy ul. Gniewskiej 24 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie ABK nr 4 w Gdyni
 • 6131/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Piotra 23 w Gdyni
 • 6132/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 5141/12/VI/M z dnia 31.01.2012 r. dotyczącego wykonania wymiany podłóg w gminnym mieszkaniu nr 1 przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 6133/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16889/06/IV/M z dnia 14.11.2006 r. dotyczącego ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
 • 6134/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6135/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6136/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6137/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5875/2012/VI/M z dnia 03 kwietnia 2012 roku dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6138/12/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przygotowania i trybu przedkładania projektów uchwał i zarządzeń
 • 6139/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14000 EUR na prowadzenie konferencji prasowej
 • 6140/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sojowej 33 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 6141/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej 40 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6142/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Anyżowej 14 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6143/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Anyżowej 16 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6144/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Żeliwnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na 3 lata
 • 6145/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę ul. Cechowej
 • 6146/12/VI/M - wykonania uchwały Rady Miasta Gdyni nr XVI/302/12 z dnia 25.01.2012 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 6147/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na usługę druku 2000 sztuk broszury promocyjnej – „Navigator wycieczkowy”
 • 6148/12/VI/M - przyjęcia zmiany treści załącznika do aneksu nr 1/2012 do umowy z dnia 01.03.2002 o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Polskimi Liniami Oceanicznymi S.A
 • 6149/12/VI/M - przyjęcia zmiany treści załącznika do aneksu nr 1/2012 do umowy z dnia 01.03.2002 o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Pol-Levant Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
 • 6150/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5361/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.02.2012 r. w sprawie użyczenia pomieszczenia o pow. 18,28 m2 (+ pow. wspólna 4,15 m2) usytuowanego w baraku przy ul. Świętojańskiej nr 5-7 w Gdyni, stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni
 • 6151/12/VI/P - zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów budowy Komisariatu Policji Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana w roku 2012
 • 6152/12/VI/P - organizacji spotkania przedstawicieli miast biorących udział w 20-tych Igrzyskach Miast Bliźniaczych
 • 6153/12/VI/P - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2012 roku
 • 6154/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2012 roku”
 • 6155/12/VI/U - uregulowania należności wynikającej z umowy KB/618/UI/230-W/2007 z dnia 04.09.2007r
 • 6156/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas VI organizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni
 • 6157/12/VI/O - organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Gdyni dla uczniów klas III szkół podstawowych organizowanego przez Zespół Szkół Nr 14 w Gdyni
 • 6158/12/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem 14-osobowego zespołu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni i 3 opiekunów na Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu” w Iowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 6159/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w Karlskronie w Szwecji oraz dofinansowanie kosztów rewizyty uczniów z Gdyni w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 6160/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów IV Międzyszkolnego Festiwalu Gwiazd Muzyki pop 2012 „You Can Sing!”, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 11 w Gdyni
 • 6161/12/VI/O - wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu środka trwałego – autobusu IVECO Daily 50 C13, nr rej. GA 5399C, rok produkcji 2006
 • 6162/12/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Eugeniusza Krzysztofa Kujawskiego za całokształt pracy twórczej
 • 6163/12/VI/M - usunięcia awarii zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wewnętrznej instalacji wodociągowej przy budynku mieszkalnym ul. Folwarczna 11 w Gdyni
 • 6164/12/VI/M - usunięcia awarii odcinka wodociągu przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni
 • 6165/12/VI/R - ustalenia trybu likwidacji placówek opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Gdyni i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Gdyni
 • 6166/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 3/2012 do umowy Nr KB/8/MOPS/2011 z dnia 29.06.2011r. zawartej z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „Razem” z siedzibą w Gdyni w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 6167/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 3/2012 do umowy Nr KB/14/MOPS/2011 z dnia 29.07.2011r. zawartej z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „Razem” z siedzibą w Gdyni w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni
 • 6168/12/VI/R - zwolnienia ze stanowiska Dyrektora – wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Gdyni
 • 6169/12/VI/R - zwolnienia ze stanowiska Dyrektora – wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Gdyni
 • 6170/12/VI/R - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na materiały statystyczne dot. Gdyni
 • 6171/12/VI/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę za wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem
 • 6172/12/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr KB/751/PON/14/W/2011 zawartej dnia 22 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Fundacją Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami”
 • 6173/12/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr KB/755/PON/18/W/2011 zawartej dnia 23 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Pomorską Fundacją Filmową
 • 6174/12/VI/P - akceptacji Aneksu nr 1 do umowy nr SK/2193/PK/43-w/2011
 • 6175/12/VI/P - dostawy, montażu i uruchomienia w systemie syreny alarmowej
 • 6176/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania do wydawania licencji transportowych, zezwoleń i zaświadczeń wraz z kosztami przesyłki o wartości do 14000 EUR
 • 6177/12/VI/P - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Gdyńskiej Rady Rowerowej
 • 6178/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Złotej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6179/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6180/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 116A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6181/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Świętojańskiej i Traugutta przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
 • 6182/12/VI/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Jana Pawła II na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział Morski w Gdyni
 • 6183/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1953/11/VI/M z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu uzgodnień dot. ustalenia warunków darowizny użytkowania wieczystego nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Ignacego Paderewskiego
 • 6184/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 6185/12/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 6186/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4613/11/VI/S z dnia 13.12.2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych na bilety autobusowe (trolejbusowe) do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta
 • 6187/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup tonerów do drukarek Epson Aculaser M2300D w 2012 roku o wartości do 14.000 EUR
 • 6188/12/VI/S - wyrażenia zgody na zintegrowanie systemu alarmowego p.poż pomieszczeń archiwum z istniejącym systemem alarmowych o wartości do 14.000 EUR
 • 6189/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do porozumienia nr KB/167/Pk/2/w/2012 zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a KW Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji na terenie m. Gdyni w roku 2012
 • 6190/12/VI/P - organizacji Wielkiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
 • 6191/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostawę stalowych ławek oraz kosza na teren zieleni przy Placu Konstytucji w Gdyni
 • 6192/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych w UM Gdyni na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • 6193/12/VI/S - przeprowadzenia okresowych badań lekarskich członków OSP w Wiczlinie
 • 6194/12/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną „Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i przeciwpożarowych w Miejskiej Hali Targowej
 • 6195/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 na robotę budowlaną „Remont dachu hali łukowej w MHT
 • 6196/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu analizy dotyczącej wysokości stawki rekompensaty kosztów poniesionych w wyniku świadczenia usług publicznego transportu pasażerskiego
 • 6197/12/VI/O - dofinansowania wyjazdu grupy cheerleaders eSka oraz eLka z MDK w Gdyni na Grand Prix Polski cheeleaders organizowanych w Kielcach
 • 6198/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów IV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami” dla uczniów szkół i placówek szkolnictwa specjalnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
 • 6199/12/VI/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • 6200/12/VI/R - ustalenia wysokości czynszu najmu gruntu leśnego stanowiącego działkę nr 196/1 km 5 L
 • 6201/12/VI/M - przyjęcia treści umów o dzieło dotyczących organizacji gali finałowej konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 6202/12/VI/M - wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na opracowanie koncepcji i organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2012 w dniu 12 października 2012 oraz udzielenia zamówienia na organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2012 w dniu 12 października 2012 roku
 • 6203/12/VI/M - powołania nowego członka jury konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 6204/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na promocję miasta Gdyni w związku z konkursem fotograficznym „Gdynia w 30 sekund”
 • 6205/12/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 6109/12/VI/M w sprawie zamówienia do kwoty 14.000 EUR na nagranie podkładu lektorskiego do materiału filmowego promującego miasto
 • 6206/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wynajem słupów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie gminy Gdynia w celu zamontowania flag okolicznościowych
 • 6207/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację i koordynację projektów promocyjno-reklamowych
 • 6208/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Waszyngtona”
 • 6209/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy wielobranżowego projektu budowlanego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unruga od ul. Kwiatkowskiego do ul. Puckiej w Gdyni”
 • 6210/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1/UI/1/W/2012 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łużyckiej
 • 6211/12/VI/U - zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”
 • 6212/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/498/UI175/W/2011 o wykonanie roboty budowlanej „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających /zadanie realizowane w ramach projektu ochrony wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – etap I/ oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”
 • 6213/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk plakatów informujących o Metropolitalnych Międzynarodowych Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości
 • 6214/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na emisję reklamy o Metropolitalnych Międzynarodowych Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości na łamach „Dziennika Bałtyckiego” i „Gazety Wyborczej”
 • 6215/12/VI/M - przyjęcia treści umowy z firmą Promare sp. z o.o. – organizatorem XIII Spotkania Biznesu Morskiego Wybrzeża Gdańskiego „Wspólna Kaczka 2012” w dniu 12 października 2012 roku w ramach XII Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni
 • 6216/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego powyżej 14.000 EUR a do 200.000 EUR w trybie z wolnej ręki na realizację promocji miasta Gdyni przez oraz w trakcie Wolcome Festiwal, Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Marketingu Miejsc
 • 6217/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk oraz ekspozycję plakatów wielkoformatowych
 • 6218/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację ogłoszenia o przetargu Miasta Gdyni
 • 6219/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie 1000 sztuk znaczków okolicznościowych promujących miasto
 • 6220/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych miasta Gdyni
 • 6221/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk zaproszeń na imprezy towarzyszące 37. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych
 • 6222/12/VI/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Strażackiej
 • 6223/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta nieruchomości drogowej /ul. Kacze Buki/
 • 6224/12/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy odpłatnego korzystania z gruntu położonego przy ul. Waszyngtona z Gdynia Waterfront sp. z o.o.
 • 6225/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy Olgierda 28
 • 6226/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Józefa Wybickiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6227/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wielkopolskiej/Akacjowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok
 • 6228/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Jana Kilińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6229/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Miegonia „10A”
 • 6230/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Miegonia „10B”
 • 6231/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Miegonia „10C”
 • 6232/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Miegonia „10D”
 • 6233/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy ul. Miegonia „10E”
 • 6234/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 20.700 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – cześć działki nr 80/3 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6235/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 128 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – cześć działki nr 1062/9 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6236/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 432 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – cześć działki nr 1062/9 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6237/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 387 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – cześć działki nr 1062/10 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6238/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 400 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – cześć działki nr 1062/10 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6239/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1000 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – cześć działki nr 1062/10 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6240/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1035 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – cześć działki nr 1062/10 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.04.2012 r. w sprawie: -
 • 6241/12/VI/M - udzielenie pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEWiK Sp. z o.o.
 • 6242/12/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2012
 • 6243/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 6244/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.04.2012
Data udostępnienia informacji: 21.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2012 14:59 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk