Z dnia 2012-04-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.04.2012 r. w sprawie:
 • 6057/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa podczyszczalni wód deszczowych prowadzonych kanałem DN 1600 w ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni i wylotu do Potoku Źródło Marii w rejonie ul. Zapolskiej”
 • 6058/12/VI/U - uregulowania należności za uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa skrzyżowania ulic Morska i Kalksztajnów w Gdyni prowadzonego przez Wydział Inwestycji
 • 6059/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na opracowanie projektu budowy mostka na Strudze Cisowskiej
 • 6060/12/VI/U - akceptacji zmiany treści porozumienia do umów nr KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 05.11.2010 r. i nr 376/UI/130/W/2011 z dnia 27.07.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 6061/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 6062/12/VI/O - wyznaczenia przedstawiciela gminy do prac w zespole do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
 • 6063/12/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2012
 • 6064/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego
 • 6065/12/VI/M - ustawienia kontenera na odpady celem wykonania usług sanitarnych na terenie nieruchomości przy ul. Chabrowej 2A w Gdyni
 • 6066/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6067/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6068/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6069/12/VI/O - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 600 tysięcy sztuk torebek na psie nieczystości
 • 6070/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/94 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6071/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/96 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6072/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/111 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6073/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/89 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6074/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/47 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6075/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/50 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6076/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/59 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6077/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/62 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 6078/12/VI/P - organizacji I Gdyńskiego Rajdu Historycznego
 • 6079/12/VI/P - zawarcia umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. dot. prowadzenia Biura Pomorskiego z siedzibą w Pekinie
 • 6080/12/VI/P - porozumienia dotyczącego wolontariatu podczas UEFA EUR 2012
 • 6081/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i ogłoszenia sprzedaży w drodze przetargu samochodu osobowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 6082/12/VI/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie systemu monitoringu wizyjnego miasta
 • 6083/12/VI/U - uregulowania należności za wykonanie map do celów informacyjnych dla zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji
 • 6084/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Gdyni
 • 6085/12/VI/M - wykonania remontów 4 lokali mieszkalnych w Gdyni: przy ul. Morskiej 93/35, przy ul. Partyzantów 39/101, przy ul. Przybyszewskiego 10/20 oraz przy ul. Widnej 3/52
 • 6086/12/VI/M - wyrażenia zgody na wymianę stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Orłowskiej 66 stanowiącym własność Gminy Miasta Gdynia przez najemcę lokalu Panią Beatę Kozieradzką-Bogucką i Pana Andrzeja Boguckiego działających jako Spółka Cywilna „CONCEPT STUDIO”
 • 6087/12/VI/O - dofinansowania 49 Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem” organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK
 • 6088/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” oraz dla laureatów Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodno Mòwa”, których organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni
 • 6089/12/VI/O - dofinansowania XV Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Gdyni oraz Ligę Obrony Kraju
 • 6090/12/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na udostępnienie Gminie Miasta Gdyni terenu na czas realizacji oraz zajęcie ww. terenu na czas eksploatacji inwestycji „Miejska Sieć Szkieletowa w Gdyni etap II”
 • 6091/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.20.2008)
 • 6092/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (sprawa nr MS.7142.6.18.08)
 • 6093/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14000 EUR na poprawę estetyki terenu Miasta w związku z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 6094/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych
 • 6095/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 6096/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na wynajem jachtu motorowego
 • 6097/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Powstania Śląskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 6098/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 128 m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – część działki 1062/9 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6099/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 20 m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – część działki 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6100/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Legionów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 6101/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowodworskiego 10 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 6102/12/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Gdynia, położonych przy Al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, ul. Zawiszy Czarnego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 6103/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200000 EUR na zakup paliwa samochodowego dla UMG w 2012r
 • 6104/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku
 • 6105/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę roczną za 2012 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kosakowo – cmentarz w Kosakowie
 • 6106/12/VI/M - nie skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 240 o powierzchni 8,7 m² zlokalizowanego na hali płaskiej
 • 6107/12/VI/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6108/12/VI/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej z Uniwersytetem Gdańskim dotyczącej organizacji konferencji „Project Management 2012 – skuteczne zarządzanie biznesem”
 • 6109/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na nagranie podkładu lektorskiego do materiału filmowego promującego miasto
 • 6110/12/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG.326/81 przedmiotem której jest nieruchomość położona przy ul. Władysława IV
 • 6111/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14000 EUR na wydanie 1.000 egzemplarzy płyty DVD z materiałem promującym miasto
 • 6112/12/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych miasta
 • 6113/12/VI/P - współorganizacji uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej na pomniku ECCE PATRIA
 • 6114/12/VI/P - zakupu zestawu oświetlenia przenośnego dla potrzeb MCZK
 • 6115/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. I Nadmorski Plener Czytelniczy – Gdynia 2012

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.04.2012
Data udostępnienia informacji: 21.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2012 14:52 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk