Z dnia 2012-04-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.04.2012 r. w sprawie:
 • 5858/12/VI/P - zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Emigracji w Gdyni.
 • 5859/12/VI/P - powołania dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni
 • 5860/12/VI/P - wyrażenia zgody na wykonanie tłumaczenia Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami z języka angielskiego na język polski, w ramach zadań realizowanych w projekcie unijnym „The Bothnian Green Logistic Corridor” (BGLC)
 • 5861/12/VI/P - wyrażenia zgody na tłumaczenie na język angielski ekspertyzy: „Studium marketingowe dla połączenia żeglugowo – pasażerskiego na trasie Gdynia – Bałtijsk/Kaliningrad”, w ramach zadań realizowanych w projekcie unijnym „INTERFACE”.
 • 5862/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów pod nazwą Ladies’ Jazz Festiwal Gdynia 2012
 • 5863/12/VI/R - druku Rocznika Statystycznego Gdyni 2011
 • 5864/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r
 • 5865/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania PN: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni”.
 • 5866/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania:„Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających ( zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej
 • 5867/12/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie projektu utwardzenia fragmentu działki gminnej nr 1098/257 w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Poznańskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni
 • 5868/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających związanych z realizacją zadania pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 5869/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” oraz zmiany treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 5870/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy KB/341/UI/115-W/2011 z dnia 04.07.2011 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingów rowerowych w ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 5871/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej
 • 5872/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej
 • 5873/12/VI/M - usunięcia awarii polegającej na wymianie odcinka na sieci wodociągowej D100 przy ul. Rybaków 8 w Gdyni
 • 5874/12/VI/M - usunięcia awarii polegającej na wymianie odcinka na sieci wodociągowej przy ul. Płk. Dąbka 291 w Gdyni
 • 5875/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5876/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5877/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 5052/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2012 r. (...)
 • 5878/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup kwiatów doniczkowych i akcesoria do ich pielęgnacji o wartości do 14000 EUR
 • 5879/12/VI/S - wyrażenia zgody na wymianę okien w budynku UMG przy Al. Zwycięstwa 291A o wartości do 14000EUR
 • 5880/12/VI/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, pranie oraz czyszczenie umundurowania
 • 5881/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wycinkę wierzby białej oraz przesadzenie rokitnika zwyczajnego rosnących na terenie działek przy ul. Dickmana o wartości do 14000 EUR
 • 5882/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na przesadzenie dwóch lip przy Al. Zwycięstwa w Gdyni o wartości do 14000 EUR
 • 5883/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego dot. zaległości czynszowych
 • 5884/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego dot. zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg
 • 5885/12/VI/R  - skierowania na drogę postępowania sądowo – administracyjnego sprawy o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gdyni w sprawie dokonania rozbiórki pawilonów usługowych na działce położonej przy ul. Chylońskiej 155-157 w Gdyni
 • 5886/12/VI/R - zatwierdzenia rocznych planów pracy w Środowiskowych Domach Samopomocy w Gdyni na rok 2012
 • 5887/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14000 EUR na wykonanie usługi udostępnienia systemu „Edukacja Nabór” w celu przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni
 • 5888/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14000 EUR na wykonanie informatorów dla gimnazjalistów
 • 5889/12/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z Gemeinschaftsschule Friedrichsort (IGF) w Kilonii w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 5890/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Literackiego w Języku Niemieckim, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni
 • 5891/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników VII Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, którego współorganizatorem jest Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
 • 5892/12/VI/O - dofinansowania organizacji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego o Zbrodni Katyńskiej
 • 5893/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum Saint Géneviẻve w Bolbec we Francji oraz z Chapmangymnasiet w Karlskronie, w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
 • 5894/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla klas II szkoły podstawowej organizowanym przez Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni
 • 5895/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14000 EUR na realizację zadania: „Rehabilitacja dla mieszkańców dzielnicy”
 • 5896/12/VI/O - aneksu do umowy nr KB/45/OZ/10/W/2011 z dnia 03.01.2011 r. zawartej ze Stowarzyszeniem „Lepsze Życie”
 • 5897/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14000 EUR na wynajem sali
 • 5898/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 11594/05/IV/S z dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi żłobka „Niezapominajka”
 • 5899/12/VI/O - ustalenia opłat za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w lokalnej Akademii Informatycznej przy Zespole Szkół Chłodniczych w Gdyni
 • 5900/12/VI/M - odstąpienia od windykacji zadłużenia z tytułu kosztów centralnego ogrzewania lokalu użytkowego przy ul. Kartuskiej 20
 • 5901/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5902/12/VI/M - wydatkowania środków finansowych w 2012 r. na opłaty z tytułu świadczenia usługi telefonicznej
 • 5903/12/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów 13A
 • 5904/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na publikację reklamy Gdyni na mapie ścieżek rowerowych będącej dodatkiem do "Polska Dziennik Bałtycki"
 • 5905/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup aktualizacji programu do kosztorysowania Norma Pro
 • 5906/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Jedenastego Przeglądu Piosenki Popularnej POP CIS Gdynia 2012 organizowanego przez Zespół Szkół Nr 9 w Gdyni
 • 5907/12/VI/O - dofinansowania pobytu grupy 24 uczniów i 2 nauczycieli z Francji z Liceum Leonard de Vinci w Calais w ramach wymiany międzyszkolnej z ZSO Nr 2 w Gdyni
 • 5908/12/VI/O - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5909/12/VI/P - druku materiałów promocyjnych
 • 5910/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej dla Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego ,,SOLIDARNOŚĆ’’ w celu przeprowadzenia Międzyzakładowego Zebrania Delegatów oraz konferencji dotyczącej szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 5911/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską w Gdyni”
 • 5912/12/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • 5913/12/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie Miasta Gdyni
 • 5914/12/VI/R - akceptacji aneksu Nr 1/2012 do umowy najmu z dnia 20.04.2011 roku na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 6 na terenie Gdyni
 • 5915/12/VI/R - akceptacji aneksu Nr 3/2012 do umowy najmu Nr KB/15/MOPS/2010 z dnia 29.07.2010 roku na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 7 na terenie Gdyni
 • 5916/12/VI/R - akceptacji aneksu Nr 3/2012 do umowy najmu z dnia 14.07.2009 roku na wynajęcie nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 w Gdyni
 • 5917/12/VI/R - aneksu Nr 6/2012 do umowy najmu z dnia 01.10.2007 roku na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 na terenie Gdyni
 • 5918/12/VI/R - zlecenia tłumaczenia symultanicznego oraz obsługi technicznej tłumaczenia symultanicznego podczas konferencji „Szwedzki model utylizacji odpadów”
 • 5919/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup klosza belki sygnalizacyjnej do samochodu pożarniczego OSP Wiczlino
 • 5920/12/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 • 5921/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 5922/12/VI/O - zatwierdzenia Regulaminu Porządkowego Żłobka "Niezapominajka" w Gdyni ul. Wójta Radtkego 23
 • 5923/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 8,7 m² zlokalizowanego na hali płaskiej – pawilon handlowy nr 245
 • 5924/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni dla Pana Piotra Pawłowskiego, Honorowego Obywatela Gdyni
 • 5925/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14000 EUR, na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania inauguracyjnego dla członków Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 5926/12/VI/M - sprawie udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w materiałach reklamowych sprzedawanych przez firmę GoStarMedia
 • 5927/12/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr KB/746/PON/9/W/2011 zawartej dnia 21 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Fundacją Ochrony Praw Dziecka „Angel”.
 • 5928/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 euro na opracowanie analiz dla projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”
 • 5929/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.
 • 5930/12/VI/S - wyrażenia zgody na zmianę zarządzenia nr 4758/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.12.2011 w sprawie konserwacji i napraw urządzenia kopertującego do 14000 EUR
 • 5931/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200000 EUR na dostawę jednego samochodu osobowego dla UMG w 2012 r.
 • 5932/12/VI/U - uregulowania należności za wykonanie wypisów do celów informacyjnych dla zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji.
 • 5933/12/VI/S - przeznaczenia środków finansowych na usługi Archiwum Państwowego w Gdańsku
 • 5934/12/VI/R - akceptacji aneksu nr 2/2012 do umowy najmu KB/25/MOPS/2010 z dnia 13.09.2010 roku na wynajęcie domu na prowadzenie rodzinnego domu dziecka na terenie Gdyni
 • 5935/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podpisywaniu umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ujejskiego 3 w Gdyni
 • 5936/12/VI/U - zamówienia wykonania druku nośników informacyjnych zawieszanych na rusztowaniach podczas prac konserwatorskich dofinansowywanych przez Gminę Miasta Gdyni
 • 5937/12/VI/U - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
 • 5938/12/VI/M - zatwierdzenia projektu umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy Wojciechem Kędzior a Gmina Miasta Gdyni oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania
 • 5939/12/VI/S - upoważnienia do reprezentowania miasta Gdyni w stowarzyszeniu Polska Unia Mobilności Aktywnej
 • 5940/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sambora 13, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 100, KM 27, Obręb Gdynia
 • 5941/12/VI/M - nie skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 233 o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 5942/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (dz. nr 217/1, 217/3 i 217/14 km 4 obręb Chwaszczyno.
 • 5943/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (dz. 35/144)
 • 5944/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (dz. 188/113, dz. 188/114)./
 • 5945/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni /EZP nr MN.271.19.2012
 • 5946/12/VI/P - organizacji konferencji „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aspekt psychologiczny i medyczny” 24 marca 2012 r
 • 5947/12/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie druku przewodnika po Gdyni zawierającego informacje o dostępności tras i obiektów dla osób z niepełnosprawnością

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.04.2012
Data udostępnienia informacji: 21.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2012 14:41 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk