Z dnia 2012-03-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2012 r. w sprawie:
 • 5787/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Gdyni
 • 5788/12/VI/P - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia
 • 5789/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy skrzyżowania Morska-Zbożowa oraz dodatkowych egzemplarzy projektu budowlanego dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kcyńską do skrzyżowania z ulicą Chylońską II”.
 • 5790/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola”.
 • 5791/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia ciągu pieszego w Gdyni na odcinku od ul. Bukowej do Al. Zwycięstwa
 • 5792/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni”.
 • 5793/12/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla postawienia w stan likwidacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiczlińskiej nr 40 w Gdyni
 • 5794/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy z Inicjatorem o Nr KB/2/UI/2009 na wykonanie robót w ramach zadania pn. „przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Błękitnej w Gdyni” realizowanym w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 5795/12/VI/U - zgody na przepisanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przebendowskich w Gdyni na odcinku od studni KD15 do posesji nr 1
 • 5796/12/VI/M - wykonania wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Morskiej 91 w Gdyni (pomieszczenia Świetlicy Socjoterapeutycznej „FAMILIA”).
 • 5797/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5798/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pętli trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia
 • 5799/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sieci oświetleniowej w ciągu Al. Zwycięstwa w Gdyni
 • 5800/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2012 do umowy nr KB/2/MOPS/2011 z dnia 15.04.2011 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 roku życia do 18 roku życia
 • 5801/12/VI/R - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/527/UO/30W/2007 dot. współdziałania Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny łownej
 • 5802/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 7/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 64-70 w Gdyni
 • 5803/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 7/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 64-70 w Gdyni dotyczącej sprzedaży alkoholu
 • 5804/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kameliowej 28 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 5805/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Majerankowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5806/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 73 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 5807/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5808/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni przy ul. Uczniowskiej 4
 • 5809/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski opracowań dotyczących konwersji autobusu z silnikiem diesla na trolejbus
 • 5810/12/VI/P - zakupu trzech statuetek „Galion Gdyński”.
 • 5811/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Korzeniowskiego 12, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5812/12/VI/M - skierowania na drogę postępowania sądowego wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • 5813/12/VI/P - powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
 • 5814/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. I Nadmorski Plener Czytelniczy – Gdynia 2012
 • 5815/12/VI/P - zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a KW PSP w Gdańsku w sprawie dofinansowania zakupu podnośnika hydraulicznego dla KM PSP w Gdyni w 2012 r
 • 5816/12/VI/M - remontów 4 mieszkań w Gdyni: przy ul. Arciszewskich 23/17, przy ul. Górnej 20/5, przy ul. Żelaznej 29/41, przy ul. Żeromskiego 10/1
 • 5817/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników VII Edycji Mistrzostw Gdyni w dwa ognie, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 5818/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań prozdrowotnych wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania
 • 5819/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu edukacji muzycznej dla uczniów klas O-III gdyńskich szkół podstawowych
 • 5820/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród i organizacji Międzyszkolnego Konkursu „Wiedzy o Gdyni” oraz eliminacji regionalnych XV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego, organizowanych przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • 5821/12/VI/O - ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni.
 • 5822/12/VI/O - dofinansowania XIII Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, którego organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni
 • 5823/12/VI/O - zmian w umowach na lata 2009-2012 z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne
 • 5824/12/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Gdyni.
 • 5825/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na usługę przygotowania materiałów promujących atrakcje i kalendarz imprez w sezonie letnim 2012 roku
 • 5826/12/VI/U - uczestnictwa w finale XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2011”.
 • 5827/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 • 5828/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 • 5829/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na wykonanie odłączenia sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów od istniejącej koordynacji w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”
 • 5830/12/VI/U - akceptacji treści aneksu do porozumienia z dnia 17.01.2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Biurem Projektów „ARKAS - PROJEKT” Pracownia Projektowo-Konsultingowa
 • 5831/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/281/93 z dnia 20.09.1993 r., dotyczącej gruntu położonego pod halą rybną – pawilon nr 5.
 • 5832/12/VI/M - wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy dot. SKATE PARKU zlokalizowanego w Parku Kilońskim
 • 5833/12/VI/M - ustalenia cen oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Miętowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5834/12/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu 11 mieszkalnego położonego przy ul. Gen. Maczka 2-6 kl. 4
 • 5835/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000,00 EUR na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie cmentarza przy ul. Legionów w Gdyni”
 • 5836/12/VI/P - przygotowania i wydania publikacji „Ludzie sierpnia 80 w Gdyni”
 • 5837/12/VI/P - organizacji konferencji „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aspekt psychologiczny i medyczny” 24 marca 2012 r.
 • 5838/12/VI/R - współorganizacji akcji „Dzień Ziemi – drzewko za makulaturę” oraz zlecenia w trybie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR opracowania i zamieszczenia wkładki redakcyjnej w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 5839/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas drugich gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyckim – 2012”
 • 5840/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk plakatów promujących miasto
 • 5841/12/VI/S - otwarcia postępowania i akceptacji wyniku w sprawie zamówienia publicznego na dzierżawę łączy światłowodowych pomiędzy budynkiem głównym UM a pozostałymi lokalizacjami
 • 5842/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów terenów zieleni miejskiej, opiniowanie dokumentacji projektowych w zakresie zieleni, dokonywanie oceny stanu zdrowotnego drzew oraz pomoc w realizacji pozostałych zadań wynikających z zakresu Biura Ogrodnika Miasta w okresie od 28 marca do 29 czerwca 2012 roku
 • 5843/12/VI/M - przyjęcia treści porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni dotyczącego realizacji programu specjalnego pt. „Biznes z młodzieńczym zapałem”
 • 5844/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 5845/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 5846/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5604/12/VI/M z 06 marca 2012 r. dotyczącego akceptacji wyników konkursu na opracowanie koncepcji kampanii informacyjno-promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni” wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji ogłoszonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4638/11/VI/M z 13 grudnia 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.03.2012
Data udostępnienia informacji: 10.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2012 15:42 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk