Z dnia 2012-03-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2012 r. w sprawie:
 • 5698/12/VI/P - organizacji finału XIII edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 24 kwietnia 2012 r.
 • 5699/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną pn: „Oświetlenie cmentarza przy ul. Legionów w Gdyni"
 • 5700/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni”.
 • 5701/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia promenady im. Zofii Nałkowskiej w Gdyni
 • 5702/12/VI/U - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z budową sieci i przyłączy w ulicach gminnych
 • 5703/12/VI/U - zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni dotyczącego wykonania przebudowy sieci wodociągowej w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni”.
 • 5704/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 5497/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.02.2012 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
 • 5705/12/VI/R - zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych i programów działalności w Środowiskowych Domach Samopomocy w Gdyni
 • 5706/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 32 bezprzewodowych punktów dostępowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
 • 5707/12/VI/R - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni na opłatę notarialną
 • 5708/12/VI/R - zlecenia Eko Dolinie Sp. z o.o. utylizacji odpadów zebranych w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Miasta Gdyni
 • 5709/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14000 EUR na wykonanie kubków stanowiących nagrody w konkursie „Zapraszamy ptaki do Gdyni”.
 • 5710/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14000 EUR na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Gdyni wraz z programem ich usuwania
 • 5711/12/VI/O - dofinansowania wynagrodzenia sędziów X Gdyńskiego Festiwalu Zespołów Cheerleaders, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Gdyni
 • 5712/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród oraz organizacji Międzyszkolnych Konkursów: „Nakrywania Stołów – Improstyl na wiosennym stole”, „Wiedza o Regionie”, organizowanych przez Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni
 • 5713/12/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu do Warszawy w ramach ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”.
 • 5714/12/VI/O - dofinansowanie organizacji XI Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni
 • 5715/12/VI/O - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
 • 5716/12/VI/O - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną „Remont dachu hali łukowej w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni”.
 • 5717/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Wykonanie II etapu instalacji elektrycznych i przeciwpożarowych w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni” oraz opracowania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót
 • 5718/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Tucholskiej 7/6 w Gdyni
 • 5719/12/VI/M - wykonania remontów 4 mieszkań: przy ul. Opata Hackiego 27/14, przy ul. Opata Hackiego 27/84, przy ul. Zamenhofa 9/30, przy ul. Śląskiej 51/17 w Gdyni
 • 5720/12/VI/M - remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Unruga 18 A w Gdyni
 • 5721/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych w mieszkaniu nr 9 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
 • 5722/12/VI/M - remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Puckiej 100 A w Gdyni
 • 5723/12/VI/M - remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Morelowej 1 E w Gdyni
 • 5724/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wileńskiej 93 w Gdyni
 • 5725/12/VI/M - rozbiórki zabudowań mieszkalno-gospodarczych przy ul. Dembińskiego nr 1-1 A w Gdyni
 • 5726/12/VI/M - przejęcia nieruchomości przy ul. 3 Maja 9-13 w Gdyni w zasób mieszkaniowy i administrację Gminy Miasta Gdyni
 • 5727/12/VI/M - wykonania wymiany podłogi w mieszkaniu gminnym nr 1 przy ul. Północnej 1 A w Gdyni
 • 5728/12/VI/M - wykonania wymiany podłogi w mieszkaniu gminnym nr 2 przy ul. Północnej 1 A w Gdyni
 • 5729/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Eko Dolina Sp. z o.o
 • 5730/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5731/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5732/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5733/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5734/12/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 5735/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5736/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5737/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zbożowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5738/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych na terenie Miasta Gdyni, przeznaczonych do wydzierżawienia
 • 5739/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/19 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5740/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/70 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5741/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/88 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5742/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/139 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5743/12/VI/M - umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej 1 dla Stowarzyszenia Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej
 • 5744/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sterników przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
 • 5745/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata/
 • 5746/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5747/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Częstochowskiej 6 B przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 5748/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
 • 5749/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Trockiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 5750/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 64 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5751/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 5752/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 5753/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Pionierów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 5754/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we własności nieruchomości niezbędnej pod budowę ulicy Bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia (658/32)
 • 5755/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we własności nieruchomości niezbędnej pod budowę ulicy Bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia (658/32)
 • 5756/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (dz. nr 209/1 i dz. nr 209/2 km 4 obręb Chwaszczyno)
 • 5757/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14000 EUR na wykonanie i emisję wkładki pn. „Porady dla przedsiębiorczych” w dodatku „Gdynia Przedsiębiorcza” na łamach Dziennika Bałtyckiego
 • 5758/12/VI/S - zakupu 2 szt. drukarek dla potrzeb MCZK
 • 5759/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 5596/2012/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu „Komisja rewizyjna zadania i kompetencje”
 • 5760/12/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 600 tysięcy sztuk torebek na psie nieczystości
 • 5761/12/VI/M - remontu ścian przy zejściu do piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. Dembińskiego 14 I w Gdyni
 • 5762/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śląskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5763/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację stolików komputerowych dla 8 placówek oświatowych w Gdyni, realizowaną w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 5764/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcie merytoryczne, nadzór, odbiór i kontrola prac dotyczących: Budowę systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Gdyni
 • 5765/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4664/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na kompleksową dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla Miasta Gdyni i niektórych jego jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
 • 5766/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie kubków z okolicznościowym nadrukiem
 • 5767/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na druk ulotek promujących miasto
 • 5768/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na montaż plakatów promujących miasto na nośnikach wielkoformatowych
 • 5769/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UMG w 2012 roku
 • 5770/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na przedłużenie rejestracji domeny: www.forum.gdynia.pl
 • 5771/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na realizację promocji Miasta Gdyni poprzez emisję reklamy promującej miasto Gdynia
 • 5772/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14000 EUR, kopert z herbem i logo Gdyni
 • 5773/12/VI/P - wyrażenia zgody na organizację bufetu kawowego i lunchu w dniu 26 marca 2012 r. dla uczestników konferencji projektu unijnego „INTERFACE”
 • 5774/12/VI/P - wyrażenia zgody na organizację oficjalnej kolacji w dniu 26 marca 2012 r. dla uczestników konferencji projektu unijnego „INTERFACE”.
 • 5775/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14000 EUR, na tłumaczenie treści na język angielski oraz język niemiecki informacji na potrzeby serwisu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl.
 • 5776/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200000 EUR na dostawę jednego samochodu osobowego w 2012 r.
 • 5777/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 200000 EUR na dostawę mebli biurowych dla UMG w 2012 r.
 • 5778/12/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
 • 5779/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów pod nazwą Ladies’ Jazz Festival Gdynia 2012
 • 5780/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialne oraz sądowe.
 • 5781/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację w Gdyni Globaltica Word Cultures Festiwal
 • 5782/12/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żelaznej-Rtęciowej
 • 5783/12/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę uszkodzonej kraty roletowej o wartości do 14.000 EUR
 • 5784/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę papierowych artykułów sanitarnych dla UMG do 200.000 EUR w 2012 r.
 • 5785/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.03.2012
Data udostępnienia informacji: 10.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2012 15:38 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk