Z dnia 2012-03-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.03.2012 r. w sprawie:
 • 5631/12/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia Nr 1/PG/2012 z Powiatem Gdańskim w sprawie pokrywania przez Powiat kosztów rehabilitacji mieszkańca Pruszcza Gdańskiego w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni przy ulicy Jęczmiennej 8 w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 5632/12/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia Nr CRU/DŚ-37-03/12 z Miastem Sopot w sprawie pokrywania przez Miasto Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni
 • 5633/12/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Szpitala Miejskiego im. J.Brudzińskiego w Gdyni
 • 5634/12/VI/O - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni związanych z zakupem znaczków opłaty sądowej oraz zasądzonych kosztów postanowień sądu
 • 5635/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów konkursu informatycznego o tematyce wielkanocnej „GIF Wielkanocny” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni
 • 5636/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów II Międzyszkolnego Konkursu Origami „Papierowy zawrót głowy” którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 13 w Gdańsku
 • 5637/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dembińskiego 102 G w Gdyni ( działka nr 757/78 KM 26).
 • 5638/12/VI/M - ustawienia dwóch kontenerów na odpady celem wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Necla 5 A w Gdyni
 • 5639/12/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 5640/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Płk. Dąbka 185 w Gdyni
 • 5641/12/VI/M - uregulowanie zobowiązania wobec Wspólnoty Mieszkaniowej Arciszewskich 26, 27, 29, 30 wynikającego z kosztów zarządu piwnic przynależnych do lokali komunalnych w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej Arciszewskich 26, 27, 29, 30 w Gdyni za drugie półrocze 2011r
 • 5642/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5643/12/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy ORŁOWO
 • 5644/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 10297/05/IV/S w sprawie wprowadzenia karty usług w Urzędzie Miasta Gdyni oraz trybu ich aktualizacji i oceny
 • 5645/12/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z miastem Gdańsk w sprawie pokrywania przez miasto Gdynia kosztów rehabilitacji mieszkańców Gdyni w warsztatach terapii zajęciowej w Gdańsku
 • 5646/12/VI/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2012 roku
 • 5647/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 5648/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 15062/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 maja 2010 r., w sprawie odwołania członków ze składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni oraz rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.
 • 5649/12/VI/R - odwołania członka ze składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni oraz rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • 5650/12/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1 – POL- LEVANT Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
 • 5651/12/VI/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5652/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Przyjaźń niejedno ma imię” dla uczniów przebywających w szpitalach na terenie całej Polski, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
 • 5653/12/VI/O - dofinansowania kosztów realizacji filmu powstającego w ramach zajęć edukacji filmowej w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 5654/12/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni kosztów związanych z organizacją Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych
 • 5655/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XIV Małego Gdyńskiego Forum Zespołów Teatralnych, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 17 w Gdyni.
 • 5656/12/VI/O - zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni z okazji jubileuszu 55 – lecia istnienia placówki
 • 5657/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów i finalistów II Konkursu Języka Francuskiego Dla Gimnazjalistów Województwa Pomorskiego organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni.
 • 5658/12/VI/S - wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy dostawy Nr 72/167 z dnia 23.06.2009 r. zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1
 • 5659/12/VI/S - zmiany Zarządzenia nr 9 z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką
 • 5660/12/VI/P - organizacji dwóch spektakli w ramach Festiwalu „Dwa Teatry” w Teatrze Miejskim w Gdyni.
 • 5661/12/VI/P - organizacji finału XIII edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 24 kwietnia 2012 r
 • 5662/12/VI/P - druk przewodnika po Gdyni zawierającego informacje o dostępności tras i obiektów dla osób z niepełnosprawnością
 • 5663/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 5664/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Wybrane aspekty stosowania prawa zamówień publicznych w praktyce” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5665/12/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej napisanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
 • 5666/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie umowy z j.angielskiego na j.polski
 • 5667/12/VI/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2012
 • 5668/12/VI/M - zatwierdzenia zmian treści umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Polskiej 1.
 • 5669/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 5670/12/VI/O - zakupu nagród dla laureatów: powiatowego etapu Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” oraz Ogólnopolskiego Konkursu „Bursztynowe Rzemiosło”
 • 5671/12/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni w odznace pamiątkowej 33. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
 • 5672/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/573/UI/205/W/2011 z dnia 17.10.2011 r. na wykonanie podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ul. Radosnej – etap II.
 • 5673/12/VI/U - zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni dotyczącego wykonania przebudowy sieci wodociągowej w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni”
 • 5674/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej rys istniejącego budynku VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34 wraz z opinią stanu technicznego budynku.
 • 5675/12/VI/U - uregulowania należności za wykonanie map do celów informacyjnych dla zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji
 • 5676/12/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2012
 • 5677/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 5678/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 5679/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie trawiastego boiska szkolnego i szatni dla Klubu Sportowego SZTORM w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
 • 5680/12/VI/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w roku 2012
 • 5681/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 5620/12/VI/U w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie prac uzupełniających dotyczących budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach budowlanych w ramach realizowanego zadania pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem „TRISTAR”
 • 5682/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie modernizacji systemu monitoringu o wartości do 14000 EUR
 • 5683/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 • 5684/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/435/UI/157/W/2011 z dnia 05.09.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabezpieczenia skarpy położonej pomiędzy posesjami przy ul. Dembińskiego 102/I i ul. Dembińskiego 75
 • 5685/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania „Budowa schodów terenowych łączących ul. Powstania Listopadowego i ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni”
 • 5686/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Waszyngtona
 • 5687/12/VI/O - upoważnienia Pani Ewy Łowkiel – Wiceprezydent Miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z realizacją projektu systemowego pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 • 5688/12/VI/R - upoważnienia do zawarcia umowy w sprawie zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 5689/12/VI/R - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawki 1012 – zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gdyni” dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i upoważnienia do podpisania umowy
 • 5690/12/VI/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a Katarzyną i Remigiuszem Kończyk, umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 37 A
 • 5691/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hallera przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5692/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej dla realizacji inwestycji gminnej „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie – etap II”
 • 5693/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.03.2012
Data udostępnienia informacji: 18.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2012 14:42 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk