Z dnia 2012-03-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.03.2012 r. w sprawie:
 • 5563/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5366/12/VI/M z dnia 14.02.2012 roku w sprawie organizacji XIV Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2011” w dniach 9-11.03.2012 r. w Hali Sportowo - Widowiskowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Górskiego 8
 • 5564/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna”
 • 5565/12/VI/P - współorganizacji konferencji
 • 5566/12/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Wielki Kack „Dźwięk i barwa w Wielkim Kacku” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 5567/12/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr KB/745/UI/263/W/2011 z 22.12.2011 r. i KB/19/UI/PWiK/2011 z dnia 19.11.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni” pomiędzy Gminą Miasta Gdyni i firmą NORD Investments S.A. z siedzibą w Gdańsku
 • 5568/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 10/P2/02035 (KB/178/UI/48/W/2010) z dnia 18.03.2010 r. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Urzędu Miasta Gdyni z parkingiem podziemnym
 • 5569/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców
 • 5570/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni
 • 5571/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2012 do umowy nr KB/10/MOPS/2010 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 5572/12/VI/M - pozwolenia na wykonanie umocnienia linii brzegowej w miejscu istniejących zabudowań zniszczonego obiektu Łazienek w Gdyni-Orłowie (działki nr 708/152, nr 706/152, nr 701/31, nr 698/31, nr 1099/31 KM 82)
 • 5573/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Orłowskiej 18 A w Gdyni (działki nr 684/6, KM 82, nr 32/11 KM 73, nr 689/1 KM 82)
 • 5574/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olgierda 65 w Gdyni (działka nr 221/2 KM 94, działka nr 109/2 KM 95)
 • 5575/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Witolda 27 w Gdyni (działka nr 240/2 KM 95,działka nr 241/2 KM 95)
 • 5576/12/VI/M - wykonania projektu instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego przy ul. Widnej 3 w Gdyni
 • 5577/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5578/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 5579/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę ulicy Bł.ks.kmdr.ppor.Władysława Miegonia (658/32)
 • 5580/12/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10
 • 5581/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Ikara na rzecz Polenergia Dystrybucja sp. z o.o.
 • 5582/12/VI/M - użyczenia na rzecz organizacji pozarządowej lokalu użytkowego o pow. 75,60 m2 usytuowanego przy ul. Morskiej nr 89 w Gdyni , stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 5583/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Widnej 3/101 w Gdyni
 • 5584/12/VI/P - odnowienia domeny gdynia.eu
 • 5585/12/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z L’Institut Saint-Joseph z Charleroi ( Belgia) w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 5586/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka do Przedszkola Nr 30 w Gdyni
 • 5587/12/VI/P - współorganizacji międzynarodowej konferencji urbanistycznej
 • 5588/12/VI/M - wynajęcia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej pomieszczeń usytuowanych w piwnicy budynku przy ul. Rolniczej 10 A w Gdyni
 • 5589/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Skrzypowej 32 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5590/12/VI/M - określenia warunków dołączenia oraz wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gdyni, przy ul. Krzywoustego
 • 5591/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej(ul.Śliska)
 • 5592/12/VI/M - nie skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 353 o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 5593/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie analizy marketingowej jako części Studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni”
 • 5594/12/VI/R - zawarcia porozumienia z Miastem Sopot na realizację zadania polegającego na zapewnieniu miejsca dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy
 • 5595/12/VI/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 5596/12/VI/S - przeznaczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu „Komisja rewizyjna zadania i kompetencje”
 • 5597/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul.Orzechowa/Nowodworskiego)
 • 5598/12/VI/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodu służbowego OSP Wiczlino w 2012 r.
 • 5599/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na świadczenie opieki nad bezdomnymi albo odebranymi właścicielowi zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Miasta Gdyni
 • 5600/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup papierowych artykułów sanitarnych dla UMG
 • 5601/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 5602/12/VI/P - realizacji 4 koncertów wyjazdowych zgodnie z projektem Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino oraz Witomino Leśniczówka pt. „Muzyczne spotkania” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 5603/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektu technicznego oświetlenia pomnika "Maszty", zlokalizowanego na końcu Molo Południowego w Gdyni, wraz z wszelkimi uzgodnieniami z gestorami sieci oraz kosztorysem inwestorskim
 • 5604/12/VI/M - akceptacji wyników konkursu na opracowanie koncepcji kampanii informacyjno-promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni” wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji ogłoszonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4638/11/VI/M z 13 grudnia 2011 r./
 • 5605/12/VI/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stena Line Scandinavia AB
 • 5606/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, opracowania dokumentacji fotograficznej 14.Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
 • 5607/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 100 koszulek z nadrukiem promocyjnym
 • 5608/12/VI/M - zamówienia publicznego na promocję Miasta Gdyni w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Lecha Wałęsy prowadzonym przez Gdańską Organizację Turystyczną
 • 5609/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację promującą Ogólnopolskie Spotkania Podróżników oraz Kolosy 2011 na łamach Dziennika Bałtyckiego
 • 5610/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia treści miejskich materiałów promocyjnych
 • 5611/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na nabycie autorskich praw majątkowych do fotografii barwnych
 • 5612/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację w Gdyni Globaltica Word Cultures Festiwal
 • 5613/12/VI/O - zmian w zarządzeniu nr 4765/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z 20.12.2011 r.
 • 5614/12/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie termomodernizacji w trzech placówkach oświatowo-wychowawczych w Gdyni
 • 5615/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji programu zarządzania plikami Total Commander
 • 5616/12/VI/M - wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
 • 5617/12/VI/M - rozbiórki budynku przy ul. Jana z Kolna 18
 • 5618/12/VI/U - zmiany treści zarządzenia dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dokonanie wydzielenia działki drogowej na terenie zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 5619/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac przygotowawczych dla inwestycji budowy utwardzonego placu na terenie SP Nr 34
 • 5620/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie prac uzupełniających dotyczących budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach budowlanych w ramach realizowanego zadania pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 5621/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie projektu oraz druk broszury inwestycyjnej miasta Gdyni
 • 5622/12/VI/P - rozbudowy serwisu www.gdynia.pl
 • 5623/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wycinkę drzew przy Skwerze Kościuszki w ramach zadania pn.: "Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w rejonie ulic : Hryniewickiego, Waszyngtona, Skwer Kościuszki, Pułaskiego w Gdyni"
 • 5624/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację bazy danych instalacji emitujących pola elektromagnetyczne oraz szkolenie pracowników Wydziału Środowiska w dziedzinie oddziaływań pola elektromagnetycznego
 • 5625/12/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania EkoDolina sp. z o.o. w Łężycach
 • 5626/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na prowadzenie nadzoru nad gminnymi odłowniami dzików położonymi na terenie Gminy Miasta Gdyni
 • 5627/12/VI/P - druku materiałów informacyjnych
 • 5628/12/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na Gdańsk Press Photo
 • 5629/12/VI/P - uchylenia uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 3695/2000/III oraz przyjęcia treści regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce gdyńskiej napisaną na Wydziale Architektury PG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.03.2012
Data udostępnienia informacji: 18.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2012 14:40 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk