Z dnia 2012-02-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.02.2012 r. w sprawie: 
 • 5456/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 5457/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 5458/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 5459/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup farb ognioochronnych zabezpieczających elementy drewniane w adaptowanym na archiwum pomieszczeniu Urzędu Miasta Gdyni
 • 5460/12/VI/P - uczestnictwa w Ogólnopolskim Kongresie Regionów
 • 5461/12/VI/P - współorganizacji Rozwojowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron
 • 5462/12/VI/P - opłata za udostępnienie map Miasta Gdyni oraz wpisów i wykazów zmian gruntowych do celów informacyjnych na potrzeby Wydziału Kultury w 2012 roku
 • 5463/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. Lato zaczyna się w Gdyni – Cudawianki
 • 5464/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z zadaniem: „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3”
 • 5465/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Rdestowej w Gdyni na odcinku od ul. Chwaszczyńskiej do Szafranowej”
 • 5466/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Granatowej w Gdyni”
 • 5467/12/VI/U - zmiany Zarządzenia Nr 4423/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.12.2011 r. oraz Zarządzenia Nr 5065/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.01.2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej urządzeń projektowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Gdyni
 • 5468/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 5469/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla zwycięzców „Konkursu Wiedzy o Europie”, „Teatralii Gimnazjalnych” oraz „Konkursu Piosenki Europejskiej” organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni
 • 5470/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnych Mistrzostwach Gdyni szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w szachach, którego organizatorem jest Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • 5471/12/VI/O - dofinansowania dla Gimnazjum Nr 4 w Gdyni kosztów organizacji oraz zakupu nagród w konkursach: Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Teatrze oraz Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
 • 5472/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 12 011/05/IV/S w sprawie przygotowywania i przedkładania projektów uchwał i zarządzeń
 • 5473/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
 • 5474/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia dwóch gminnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 155 w Gdyni
 • 5475/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 192 w Gdyni
 • 5476/12/VI/M - uszczelnienia przewodów dymowych prowadzących do mieszkania w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni
 • 5477/12/VI/M - montażu nasady kominowej i trzech kominków wentylacyjnych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 11 w Gdyni
 • 5478/12/VI/M - remontu sufitu w pokoju w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
 • 5479/12/VI/M - naprawy części dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
 • 5480/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5481/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5482/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (sprawa nr MS.7142.6.5.2008)
 • 5483/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.5.2010 )
 • 5484/12/VI/M - zawarcia porozumienia w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania o zamówienie publiczne na „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania EkoDolina Sp. z o.o. w Łężycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych metod ograniczenia negatywnego oddziaływania” i udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy
 • 5486/12/VI/M - zatwierdzenia treści protokołu uzgodnień dot. przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Strażackiej
 • 5487/12/VI/M - wyrażenia zgody o wystąpienie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego (ul. Jana Brzechwy)
 • 5488/12/VI/M - przyjęcia treści Aneksu nr 1/2012 do umowy z dnia 01.03.2002 o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Polskimi Liniami Oceanicznymi S.A.
 • 5489/12/VI/M - przyjęcia treści Aneksu nr 1/2012 do umowy z dnia 01.03.2002 o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej z Pol-Levant Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
 • 5490/12/VI/M - akceptacji treści umowy MG/6/MGG/6/D/12 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej - dz.nr 158/19 KM 1
 • 5491/12/VI/M - skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”
 • 5492/12/VI/M - wykonania remontów mieszkań przy ul. Dickmana 20 ,Huzarskiej 1B, Powstania Wielkopolskiego 107, Wiśniewskiego 9 w Gdyni
 • 5493/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup map na potrzeby Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni
 • 5494/12/VI/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych
 • 5495/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy KB/390/UI/133/W/2011 z dnia 02.07.2011 zawartej pomiędzy Gmina Miasta Gdyni a firmą „TIMP SYSTEM Projekty, Ekspertyzy, Generalne Dostawy” z Gdańska
 • 5496/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy KB/681/UI/255/W/2010 z dnia 26.11.2010 zawartej pomiędzy Gmina Miasta Gdyni a firma „NORD Investments” z Gdańska
 • 5497/12/VI/U - powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
 • 5498/12/VI/U - ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w latach 2012 – 2013
 • 5499/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na obsługę autorsko-konserwatorską systemu informatycznego „Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji”
 • 5500/12/VI/S - udzielenia zamówienia na zakup oprogramowania dla Biura Ogrodnika Miasta
 • 5501/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę konserwacji i asysty technicznej systemu informatycznego wspomagającego pracę Urzędu Stanu Cywilnego
 • 5502/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 z dnia 28.09.2011r. o wykonanie roboty budowlanej „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających( zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”
 • 5503/12/VI/M - remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Unruga 18 A w Gdyni
 • 5504/12/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • 5505/12/VI/R - upoważnienia do zawierania umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotacje celowe
 • 5506/12/VI/R - udzielenia zamówień publicznych do kwoty 14.000 EUR na zakup worków do pojemników do segregacji odpadów oraz worków do wózków do zbiórki odpadów w ramach realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"
 • 5507/12/VI/R - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31
 • 5508/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 18/2012 do umowy Nr KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 r. zawartej z Fundacją „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Kościerzynie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 5509/12/VI/R - przekazania dotacji dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia”
 • 5510/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14000 EUR na świadczenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim oraz niektórym egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni
 • 5511/12/VI/M - usunięcia awarii polegającej na częściowej wymianie instalacji wody zimnej przy budynku mieszkalnym przy ul. Rybaków 3 w Gdyni
 • 5512/12/VI/S - wyrażenia zgody na remont ścian Archiwum UMG uszkodzonych podczas awaryjnego wycieku z rury ciepłowniczej OPEC
 • 5513/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13367/09/V/S z dnia 22.12.2009 dot. uzupełnienia zabezpieczenia środków na kolejne lata obsługi umowy na najem i obsługę Sali Bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • 5514/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup flag
 • 5515/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 5516/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XXVIV Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
 • 5517/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla uczestniczek Baltic Rythmic Gymnastics Junior Cup organizowanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 5518/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionego liceum w St. Junien we Francji w ramach wymiany międzyszkolnej z VI Liceum Ogólnokształcącym
 • 5519/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji XIX Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz kosztów zakupu nagród, których organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 5520/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników finałów IV edycji Interdyscyplinarnej Olimpiady „Magellan 2011/2012” organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
 • 5521/12/VI/O - zmian w zarządzeniu nr 4765/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.12.2011 r.
 • 5522/12/VI/M - zwolnienia z opłat czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 64
 • 5523/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni
 • 5524/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Promiennej w Gdyni
 • 5525/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Żółkiewskiego w Gdyni na odcinku od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych
 • 5526/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Lnianej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich
 • 5527/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji płyty pamiątkowej
 • 5528/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5381/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na wykonanie usługi opróżnienia lokalu użytkowego i transportu ruchomości
 • 5529/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2137/11/VI/M z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni - Miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Adm. J. Unruga
 • 5530/12/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego 22C przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5531/12/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Aragońskiej 24-30 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5532/12/VI/M - określenia warunków dołączenia oraz wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gdyni, przy ul. Orzechowej 28
 • 5533/12/VI/M - określenia warunków dołączenia oraz wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Kordeckiego 4
 • 5534/12/VI/P - przygotowania projektu i wykonania pamiątkowej tablicy dla okrętu ORP Piorun
 • 5535/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczęci metalowych na potrzeby UMG do 14000 EUR w 2012r oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 5536/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup regałów metalowych na potrzeby Archiwum UMG oraz Straży Miejskiej
 • 5537/12/VI/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na aktualizację rejestru wyborców Gminy Miasta Gdyni
 • 5538/12/VI/P - przygotowania scenariusza i prowadzenie Gali konkursu „Gdynia bez Barier”
 • 5539/12/VI/P - druku przewodnika po Gdyni zawierającego informacje o dostępności tras i obiektów dla osób z niepełnosprawnością
 • 5540/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na nabycie autorskich praw majątkowych do znaku graficznego i hasła reklamowego
 • 5541/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby kampanii „Mały procent, wielka sprawa!”.
 • 5542/12/VI/R - współorganizacji Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni
 • 5543/12/VI/M - aneksu zmieniającego treść umowy nr SK/383/MG/104-W/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku na współorganizację XIV Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Kolosy 2011
 • 5544/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i zakupu literatury fachowej dla UMG w 2012 r.
 • 5545/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na produkcję i emisję spotu radiowego promującego Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
 • 5546/12/VI/M - akceptacji treści porozumienia dotyczącego ekspozycji sprzętu podróżniczego w związku z organizacją XIV Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Hali Sportowo – Widowiskowej „Gdynia” w dniach 9-11.03.2012 r.
 • 5547/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14000 EUR na montaż i demontaż plakatów wielkoformatowych w centrum Gdyni
 • 5548/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie części studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni”
 • 5549/12/VI/P - udzielenia dotacji Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku na częściowy remont, renowację i konserwację pokładu na rufie statku – Muzeum Daru Pomorza w Gdyni
 • 5550/12/VI/P - wykonania akwareli o tematyce gdyńskiej
 • 5551/12/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 5552/12/VI/M - udostępnienia hali sportowo-widowiskowej „Gdynia” na potrzeby organizacji XIV Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2011” w dniach 9-11.-3.2012 r.
 • 5553/12/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie opinii urbanistycznej
 • 5554/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zmian technicznych w systemie strony www.gdyniaturystyczna.pl
 • 5555/12/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
 • 5556/12/VI/M - zakupu czasu antenowego w TVP, TVN Media, Polsat Media na promocję miasta
 • 5557/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu pn: „Strategia komunikacji marketingowej oraz koncepcja narzędzi marketingu miejsc dla nowej przestrzeni inwestycyjnej w Gdyni”
 • 5558/12/VI/R - ogłoszenia konkursu "Gdynia po godzinach"
 • 5559/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie konserwacji ploterów w Wydziale Geodezji
 • 5560/12/VI/R - ogłoszenia konkursu „Bezpieczna dzielnica”
 • 5561/12/VI/R - ogłoszenia konkursu „Piękna dzielnica”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.02.2012
Data udostępnienia informacji: 18.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2012 14:45 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
18.04.2012 14:12 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk