Z dnia 2012-02-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.02.2012 r. w sprawie:
 • 5311/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. Lato zaczyna się w Gdyni- Cudawianki
 • 5312/12/VI/P - dofinansowania wydania książki Kazimierza Małkowskiego „Anegdoty i ciekawostki gdyńskie część druga”
 • 5313/12/VI/P - dofinansowania wydania książki „Ginące frachtowce” – tom III
 • 5314/12/VI/P - dofinansowania wydania książki „Morze jak chleb powszedni” – monografii prof. kpt ż. w. Daniela Dudy
 • 5315/12/VI/P - dofinansowania wydania nut „Souvenir de La Mer Baltique” op. 19 na skrzypce i fortepian Karola Lipińskiego
 • 5316/12/VI/P - dofinansowania wydania książki Andrzeja Perepeczki „Opowieści Mórz Popołudniowych. Errata”
 • 5317/12/VI/P - dofinansowania wydania książki o historii yassu pod roboczym tytułem „Chłepcąc ciekły hel – historia yassu”
 • 5318/12/VI/P - dofinansowania wydania książki Zbigniewa Gacha „Życie z zadęciem”
 • 5319/12/VI/P - zorganizowania spotkania autorskiego z Mariuszem Wilkiem w Muzeum Miasta Gdyni
 • 5320/12/VI/P - współpracy dotyczącej przeniesienia pomnika gen. Mariusza Zaruskiego i aranżacji terenu wokół pomnika
 • 5321/12/VI/M - przyznania dotacji Fundacji Gospodarczej w Gdyni na realizację Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz upoważnienia do zawarcia umowy na wykonanie zadania pożytku publicznego
 • 5322/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej, stanowiącej własność prywatną
 • 5323/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Benisławskiego i ul. Bosmańskiej, stanowiącej własność osoby prawnej
 • 5324/12/VI/U - zmiany treści umowy KB/543/UI/194/W/2011 z dnia 24.10.2011 r. na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa ul. Małej wraz z infrastrukturą techniczną”.
 • 5325/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycja pn. „Budowa ul. Małej wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 5326/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu rozbudowy ulicy Orlicz Dreszera
 • 5327/12/VI/K - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na najem terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych
 • 5328/12/VI/K - kierowania spraw o przepadek pojazdu na własność Gminy na drogę postępowania sądowego
 • 5329/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w konkursie ortograficznym języka angielskiego „Spelling contest”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 5330/12/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Oberasbach koło Norymbergii w Bawarii w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 5331/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród, pucharów, dyplomów dla uczestników XVI Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Gdyni i Ligę Obrony Kraju
 • 5332/12/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2012 roku
 • 5333/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie Instrukcji postępowania w sprawach związanych ze szkoleniami pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5334/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5335/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5336/12/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym z siedzibą 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 15, dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce w Szkole Mistrzostwa Sportowego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 5337/12/VI/M - przyznania środków finansowych na obsługę i konserwację przepompowni ścieków obsługującej dwa budynki mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 5338/12/VI/M - przyznania środków finansowych na obsługę i konserwację przepompowni wód opadowych obsługującej budynek mieszkalny stanowiący własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrzanowskiego 10 ABC w Gdyni
 • 5339/12/VI/M - wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
 • 5340/12/VI/M - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany, remontu i rozbiórki wybranych elementów konstrukcyjnych znajdujących się w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
 • 5341/12/VI/M - zabezpieczenia dwóch stropów w mieszkaniach w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
 • 5342/12/VI/M - wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Działowskiego 23 w Gdyni
 • 5343/12/VI/M - przekazania środków finansowych na uregulowanie zobowiązania wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” wynikającego z dzierżawy terenu przyległego do budynku Władysława IV 51 w Gdyni
 • 5344/12/VI/M - przyznania środków finansowych na obsługę i konserwację przepompowni ścieków obsługującej siedem budynków mieszkalnych przy ul. Dickmana oraz jeden budynek mieszkalny przy ul. Dickmana 38 w Gdyni stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni
 • 5345/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie ekspertyzy w sprawie kanalizacji deszczowej
 • 5346/12/VI/S - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2012
 • 5347/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
 • 5348/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup narzędzi i elektronarzędzi na potrzeby Brygady Kolibki
 • 5349/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i faksów dla UM Gdyni w 2012 r.
 • 5350/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5059/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu Miasta na opłatę notarialną związaną z ustanowieniem służebności na działkach gminnych położonych przy ul. Olgierda 28
 • 5351/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 5352/12/VI/S - archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
 • 5353/12/VI/M - akceptacji treści umowy MG/11/MGG/11/D/12 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndicate” S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej (dz.nr 439/140 KM 65)
 • 5354/12/VI/R - zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji w 2012 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • 5355/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 5356/12/VI/S - ustanowienia pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. wyborów – urzędnika wyborczego
 • 5357/12/VI/M - przekazania do korzystania organizacyjnej jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, tj. Centrum Kultury w Gdyni lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej 24
 • 5358/12/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją i zakupem nagród dla uczestników interdyscyplinarnego V Wojewódzkiego Konkursu „W Kręgu Legend Ziemi Kaszubskiej”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdyni
 • 5359/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kiejstuta na rzecz Energa Operator SA
 • 5360/12/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 5361/12/VI/M - użyczenia pomieszczenia o pow. 18,28 m2 (+ pow. wspólna 4,15 m2), usytuowanego w baraku przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Gdynia
 • 5362/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni (EZP nr MN.271.3.2012) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR
 • 5363/12/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na 37 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 5364/12/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Dwa Teatry”
 • 5365/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia treści miejskich materiałów promocyjnych na język rosyjski, hiszpański, szwedzki oraz niemiecki
 • 5366/12/VI/M - organizacji XIV Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2011” w dniach 9-11.03.2012 r. w Hali Sportowo - Widowiskowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Górskiego 8
 • 5367/12/VI/S - wyrażenia zgody na doubezpieczenie stanów magazynowych i nakładów inwestycyjnych w lokalach podległych UMG w 2012 r. oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 5368/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2615/11/VI/M z 5 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcie merytoryczne, nadzór, odbiór i kontrolę prac dotyczących pilotażu ZSIN, rozbudowy aplikacji obsługujących zasób geodezyjny
 • 5369/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku
 • 5370/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5371/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 1, położonej w budynku przy ul. Orłowskiej 17 w Gdyni, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5372/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 3, położonej w budynku przy ul. Orłowskiej 17 w Gdyni, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5373/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 4, położonej w budynku przy ul. Orłowskiej 17 w Gdyni, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5374/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na opracowanie koncepcji i organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego 2012 w dniu 12 października 2012 r.
 • 5375/12/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i ustalenia wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Tatrzańskiej
 • 5376/12/VI/P - konserwacji i napraw monitoringu wizyjnego Gdyni
 • 5377/12/VI/R - zawarcia - pomiędzy gminą Gdynia a Barbarą i Leszkiem Janickimi - umowy najmu nieruchomości położonej w Szymankowie przy ul. Lipowej 4
 • 5378/12/VI/R - zawarcia - pomiędzy gminą Gdynia a Janem i Renatą Wojtala - umowy najmu nieruchomości położonej w Szymbarku przy ul. Długiej 28
 • 5379/12/VI/O - upoważnienia pani Ewy Łowkiel – wiceprezydent miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z realizacją projektu „Praktyk profesjonalista. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego Programu Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego AWFiS Gdańsk”
 • 5380/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych w SP Nr 18 w Gdyni na potrzeby realizacji projektu sportowego dla dzieci i młodzieży „Asseko Prokom Juniors” organizowanego przez Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna i Urząd Miasta Gdyni
 • 5381/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR, na wykonanie usługi opróżnienia lokalu użytkowego i transportu ruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.02.2012
Data udostępnienia informacji: 19.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.03.2012 13:57 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk