Z dnia 2012-02-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.02.2012 r. w sprawie:
 • 5216/12/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2012
 • 5217/12/VI/K - zmiany planu finansowego UM Gdynia na rok 2012
 • 5218/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4899/12/VI/K z 10 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012
 • 5219/12/VI/M - opłaty za udostępnienie map Miasta Gdyni oraz wypisów i wykazów zmian gruntowych do celów informacyjnych oraz hipotecznych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 5220/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu włączenia projektowanych ul. Przemyskiej i Nowo Łużyckiej w stan istniejący w ramach zadania pn.: „Budowa ulic gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjska – Przemyska w Gdyni”
 • 5221/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulic Miłkowej i Melisowej w Gdyni”
 • 5222/12/VI/U - uregulowania należności za wykonanie wypisów i wyrysów oraz map do celów informacyjnych dla zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji
 • 5223/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/14/UI/3/W/2010 z dnia 19.01.2010r o wykonanie roboty budowlanej ,,Regulacja rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni’’
 • 5224/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Mistrzostw Gdyni Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej, którego organizatorem jest Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • 5225/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w konkursie Biblijnym, którego współorganizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni
 • 5226/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów i materiałów niezbędnych do organizacji XXX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Jerzego Lisowskiego „Poezja i Proza Frankofońska” organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Gdyni
 • 5227/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VII Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Nauczycieli „Chromy i Achromy” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 5228/12/VI/P - przekazania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwizacji do Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz poddanie ich odpłatnemu procesowi dezynfekcji
 • 5229/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.7142.6.19.2009)
 • 5230/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5231/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5232/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5233/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5234/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 21 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5235/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 23 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5236/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Krzywej
 • 5237/12/VI/M - skierowania na drogę postępowania sądowego wniosku o zwrot depozytu sądowego
 • 5238/12/VI/M - akceptacji treści umowy MG/8/MGG/8/D/12 o ekspozycję reklamy przy ul.Nowowiczlińskiej (dz.nr 231/8 KM 3L)
 • 5239/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na podpisanie umowy z Energą – Operator S.A. na usługę dystrybucji energii elektrycznej do Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II
 • 5240/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie materiałów o Gdyni do wydania na płycie DVD wraz z informatorem o atrakcjach miasta
 • 5241/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, plakatów promujących wydarzenia z kalendarza imprez miejskich w 2012 roku oraz broszury z programem imprezy
 • 5242/12/VI/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury
 • 5243/12/VI/S - udzielenia zamówienia na wykonanie map
 • 5244/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego zieleni na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni
 • 5245/12/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 11488/09/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 lipca 2009 roku
 • 5246/12/VI/K - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wycenę samochodów przejmowanych na rzecz Gminy na podstawie art. 50 a ust. 1 oraz 130 a ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym
 • 5247/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa parkingu w rejonie ulicy Widnej i Chwarznieńskiej w Gdyni”
 • 5248/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 5249/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni
 • 5250/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 200.000 Euro na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG w 2012 r.
 • 5251/12/VI/M - określenia stawki czynszu w pomieszczeniach tymczasowych
 • 5252/12/VI/M - wykonania konstrukcji stalowej wzmacniającej strop w miejscu postawienia pieca grzewczego w mieszkaniu gminnym nr 1 przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
 • 5253/12/VI/M - wstawienia szyby w oknie w gminnym lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Abrahama 60 w Gdyni
 • 5254/12/VI/M - remontu instalacji gazowej w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 14-28 w Gdyni
 • 5255/12/VI/M - zakupu i wymiany ciepłomierza w lokalu gminnym w nieruchomości przy ul. Chrzanowskiego 12 w Gdyni
 • 5256/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w Gdyni
 • 5257/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 35 obręb Wiczlino jako działka nr 174 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
 • 5258/12/VI/M - zmiany umów KB/630/UI/231/W/2010 i KB/552/UI/196/W/2011 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Lipowej
 • 5259/12/VI/M - wydatkowania środków z budżetu Miasta na opłatę za wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • 5260/12/VI/O - dofinansowania dla IX LO kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów do zaprzyjaźnionej szkoły w Bonn w ramach wymiany polsko-niemieckiej oraz kosztów wyjazdu do zaprzyjaźnionej szkoły w Gjovik w ramach wymiany polsko-norweskiej
 • 5261/12/VI/O - dofinansowania organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 34 XIII Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej”
 • 5262/12/VI/O - dofinansowania zkupu nagród dla laureatów oraz materiałów niezbędnych do organizacji VI edycji międzyszkolnego konkursu interdyscyplinarnego „Potyczki umysłów” organizowanego przez Zespół Szkół nr 13
 • 5263/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów V Wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Krajobrazy i architektura Polski”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 34
 • 5264/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym turnieju wiedzy o spedycji, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych
 • 5265/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w konkursie mówionego języka angielskiego „We can speak English”, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 12
 • 5266/12/VI/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2012 r.
 • 5267/12/VI/M - skreślenia z ewidencji lokalu użytkowego przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 5268/12/VI/P - zawarcia umowy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania placówki Straży Granicznej w Gdyni w 2012 r.
 • 5269/12/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 5270/12/VI/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 5271/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Szyprów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5272/12/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją przez Gimnazjum nr 4 międzynarodowego spotkania uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z krajów współpracujących w ramach Programu Comenius
 • 5273/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r
 • 5274/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 5154/12/VI/P
 • 5275/12/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 • 5276/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Puckiej
 • 5277/12/VI/P - organizacji imprezy „Urodziny Gdyni” w dniu 10 lutego 2012 r.
 • 5278/12/VI/P - zakupu 21 egz. reprintu wydawnictwa z 1921 r. pt. „Flota Polska”
 • 5279/12/VI/P - zakupu 10 egz. książki „Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego”
 • 5280/12/VI/M - wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni na sztandarze Związku Piłsudczyków RP
 • 5281/12/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni w logotypie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Gdynianka”
 • 5282/12/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 • 5283/12/VI/M - akceptacji umowy MG/1/MGG/1/D/12 zawartej z Citiboard Media o ekspozycję reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego
 • 5284/12/VI/M - akceptacji umowy MG/3/MGG/3/D/12 zawartej z Citiboard Media o ekspozycję reklamy przy Alei Zwycięstwa
 • 5285/12/VI/M - akceptacji umowy MG/4/MGG/4/D/12 zawartej z Citiboard Media o ekspozycję reklamy przy ul. Śląskiej
 • 5286/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nowego zasilania elektrycznego lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 9 i 9A wraz z wymianą włącznika głównego oraz zabezpieczeń przedlicznikowych
 • 5287/12/VI/M - akceptacji umowy MG/2/MGG/2/D/12 zawartej z Citiboard Media o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 5288/12/VI/M - akceptacji umowy MG/45/MGG/45/D/12 zawartej z Citiboard Media o ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej
 • 5289/12/VI/M - akceptacji umowy MG/5/MGG/5/D/12 zawartej z Citiboard Media o ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej
 • 5290/12/VI/M - akceptacji umowy MG/46/MGG/46/D/12 zawartej z Citiboard Media o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa
 • 5291/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch sztuk subskrypcji i aktualizacji do nawigacji samochodowych posiadanych przez UMG
 • 5292/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych na potrzeby samochodów służbowych UMG oraz akceptację wyboru oferenta
 • 5293/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości dla UMG w 2012 r.
 • 5294/12/VI/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Unruga
 • 5295/12/VI/M - akceptacji umowy MG/43/MGG/9/D/11 zawartej z Citiboard Media o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej
 • 5296/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 5152/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia zamówienie publicznego do 14 tys. EUR na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
 • 5297/12/VI/S - zawarcia umów na świadczenie usług medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
 • 5298/12/VI/S - udzielenia zamówienie publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” oraz Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta „Czas Gdyni”
 • 5299/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o łącznej pow. 4538 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dickmana przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5300/12/VI/M - udzielenia zamówienie publicznego, powyżej 14.000 a do 200.000 EUR, w trybie z wolnej ręki na realizację promocji Miasta Gdyni przez Basketball Investments w trakcie „Meczu Gwiazd”
 • 5301/12/VI/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni Romana Witowskiego
 • 5302/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa fragmentu działki drogowej wraz ze zjazdem na ul. Bosmańską oraz ul. Snycerskiej na odc. od posesji nr 1 do skrzyżowania z ul. Czeladniczą w Gdyni”
 • 5303/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na usługę: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę i adaptację Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polskiej 1 w Gdyni”
 • 5304/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń w ramach konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 5305/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na utrzymanie na serwerze i obsługę techniczną serwisu internetowego forum.gdynia.pl.
 • 5306/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację logo Gdyni w dodatku do „Polska Dziennik Bałtycki” pod tytułem „Gdynia się zmienia”
 • 5307/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na usługę przygotowania prezentacji multimedialnej
 • 5308/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4986/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę „Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i katastru nieruchomości”
 • 5309/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialne oraz sądowe (Okrzei 18/1)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.02.2012
Data udostępnienia informacji: 21.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.03.2012 13:12 Korekta Sybilla Stolarczyk
21.02.2012 09:22 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk