Z dnia 2012-01-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012 r. w sprawie:
 • 5127/12/VI/S - zmiany zarządzenia dotyczącego samorządowego serwisu informacyjnego miasta Gdyni
 • 5128/12/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2012
 • 5129/12/VI/K - zmiany zarządzeni nr 4898/12/VI/K z 10 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2012 rok
 • 5130/12/VI/K - zmiany zarządzeni nr 4899/12/VI/K z 10 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok Gdyni na 2012 rok
 • 5131/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 37 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w dniach 7-12 maj 2012 r.
 • 5132/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni”
 • 5133/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie cmentarza przy ul. Legionów w Gdyni”
 • 5134/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/435/UI/157/W/2011 z dnia 05.09.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabezpieczenia skarpy położonej pomiędzy posesjami przy ul. Dembińskiego 102/I i ul. Dembińskiego 75
 • 5135/12/VI/U - akceptacji zmiany treści: umowy nr KB/484/UI/97/W/2008 z dnia 22.08.2008 r dotyczącej wykonania robót budowlanych na zadaniu „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”, porozumień: z dnia 22.10.2010r i 08.12.2010r dot. realizacji umowy nr KB/484/UI/97/W/2008 oraz umów do 14 tys. EUR na wykonanie robót związanych z realizacją zadania „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni” o nr: KB/628/UI/205/W/09 z 07.09.2009 r., KB/822/UI/290/W/09 z 15.10.2009 r., KB/824/UI/292/W/09 z 16.11.2009 r. i KB/823/UI/291/W/09 z 16.12.2009 r.
 • 5136/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/605/UI/212/W/2011 z dnia 18.11.2011 r. na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Westy w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 5137/12/VI/O - upoważnienia do zawarcie umowy z Dyrektorem SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i terapii Uzależnień w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 5138/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizacje zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Karwiny
 • 5139/12/VI/M - przejęcia budynku mieszkalnego przy ul. Orłowskiej 18 A w Gdyni w zasób mieszkaniowy i zarząd Gminy Miasta Gdyni
 • 5140/12/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowego w gminnym lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Płk. Dąbka 185 w Gdyni
 • 5141/12/VI/M - wykonania wymiany podłóg w mieszkaniu gminnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 5142/12/VI/M - wykonania naprawy chodnika i nawierzchni asfaltowej w pobliżu budynku mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 33 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 5143/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 2895/11/VI/M z dnia 2 sierpnia 2011 roku dotyczącego wykonania remontu instalacji gazowej w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 14-28 w Gdyni
 • 5144/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Derdowskiego 9-11-Świętojańska 1 w Gdyni
 • 5145/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Derdowskiego 9-11 – Świętojańskiej 1 w Gdyni
 • 5146/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5147/12/VI/M - kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego – ul. Antoniego Abrahama 61
 • 5148/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty kosztów eksploatacyjnych – Zespół Miejskich Hal Targowych ul. Wójta Radtkego 36/38/40
 • 5149/12/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania renowacji oraz montaż ekspozycji promującej miasto
 • 5150/12/VI/M - miany zarządzenia nr 3339/11/VI/M dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 39
 • 5151/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie analizy oddziaływania hałasu w rejonie budynków położonych przy ul. Chwarznieńskiej 174
 • 5152/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
 • 5153/12/VI/P - zabezpieczenia środków finansowych na koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych
 • 5154/12/VI/P - wyrażenia zgody na wykonanie tłumaczenia ekspertyzy: „Port morski w Gdyni przyjazny pasażerom” na język angielski, w ramach zadań realizowanych w projekcie unijnym „INTERFACE”
 • 5155/12/VI/P - utrzymania na serwerze stron internetowych Rad Dzielnic
 • 5156/12/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Publicznej oraz kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl.
 • 5157/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Przebudowa fragmentu działki drogowej wraz ze zjazdem na ul. Bosmańską oraz ul. Snycerskiej na odc. od posesji nr 1 do skrzyżowania z ul. Czeladniczą w Gdyni’’
 • 5158/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia treści miejskich materiałów promocyjnych
 • 5159/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk broszury 5 tys. zaproszeń na Urodziny Gdyni w HSW GDYNIA
 • 5160/12/VI/M - akceptacji wyniku konkursu na opracowanie wzoru „Pamiątki z Gdyni”
 • 5161/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości gminnych w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału geodezyjnego w trybie z wolnej ręki
 • 5162/12/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 • 5163/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/528/92 z dnia 21.12.1992 r., dotyczącej gruntu położonego pod halą płaską – pawilon nr 122
 • 5164/12/VI/M - zatwierdzenia projektów porozumień oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych (INVEST SARKO Sp. z o.o.)
 • 5165/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul.Świętojańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5166/12/VI/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej
 • 5167/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5168/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5169/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Ledóchowskiego 6
 • 5170/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Mikołaja przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5171/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5172/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5173/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5174/12/VI/S - wyrażenia zgody na mycie samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej
 • 5175/12/VI/U - zatwierdzenia realizacji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ul. Spacerowej i Roszczynialskiego w Gdyni Orłowie
 • 5176/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Wiczlińskiej nr 40 w Gdyni (działki nr 347/3, 348/7 i 348/11 KM 22, obręb WI w Gdyni)
 • 5177/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/78/UI/15/W/2011 z dnia 14.02.2011r dotyczącej wykonania robót budowlanych na zadaniu „Oświetlenie ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 5178/12/VI/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę za wydanie odpisu sentencji orzeczenia
 • 5179/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5180/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Zygmunta Augusta przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5181/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Zygmunta Augusta przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5182/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Platynowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5183/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Platynowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5184/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Manganowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5185/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5186/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5187/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5188/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5189/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5190/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – część działki nr 80/3, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5191/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – część działki nr 1062/10, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5192/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – część działki nr 1062/10, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5193/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2012 roku
 • 5194/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych /SR/, zaliczki alimentacyjnej /ZA/, funduszu alimentacyjnego /FA/, stypendiów szkolnych /ST/ obsługi dodatków mieszkaniowych /DM/ dla Wydziału Spraw Społecznych
 • 5195/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do na usługę hostingu oraz udzielenia licencji na korzystanie z internetowej aplikacji „iArkusz”
 • 5196/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do na modernizację sieci elektrycznej w serwerowni UM Gdyni
 • 5197/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wykonanie mapy numerycznej obejmującej obszar działek nr 542/45, 484/44, 500/47, 710/3, 778/5, 777/5, 713/4 położonych przy ul. Przemyskiej
 • 5198/12/VI/M - zmiany załącznika do umowy dzierżawy nr MG/19/D/2005 z 4 marca 2005 r. przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Spółdzielczej
 • 5199/12/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu miasta Gdyni w materiałach promocyjnych oferowanych przez firmę ARCY Dorota Staniszewska
 • 5200/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na demontaż tablic informacyjnych o przebudowie ul. Chwarznieńskiej
 • 5201/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu i wdrożenie serwisu internetowego
 • 5202/12/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Jałowcowej w Gdyni
 • 5203/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opinii urbanistycznej
 • 5204/12/VI/S - wyrażenia zgody na konserwację i naprawę kopiarek „Konica Minolta” dla UM Gdyni
 • 5205/12/VI/R - wyrażenia zgody na zlecenie do 14.000 EUR na wykonanie mapy i rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10000 dla terenu miasta Gdyni
 • 5206/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk broszury „Mapa Gdyni z informatorem praktycznym”
 • 5207/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana – część działki nr 231/146 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5208/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana – część działki nr 231/146 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5209/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana – część działki nr 185/132 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5210/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 5211/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4663/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zawarcia umowy na pełnienie funkcji przedstawiciela w postępowaniu administracyjnym meldunkowym i praw jazdy oraz funkcji kuratora dla stowarzyszeń celem ich rozwiązania
 • 5212/12/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Obłuże „Obłuże kulturalne, twórcze, przyjazne” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 5213/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 4952/12/VI/P w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług wynajmu pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą w 2012 roku
 • 5214/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 5005/12/VI/P w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
 • 5215/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na promocję miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.02.2012
Data udostępnienia informacji: 21.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2012 09:21 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk