Z dnia 2012-01-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.01.2012 r. w sprawie:
 • 5043/12/VI/R - akceptacji aneksu Nr 1/2012 do zawartej umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 199 na prowadzenie w niej placówki opiekuńczo – wychowawczej
 • 5044/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej dla Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop na prowadzenie zajęć z dziećmi ze świetlicy socjoterapeutycznej w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
 • 5045/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4575/11/VI/S z dnia 13. 12. 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na ubezpieczenie budynku i lokali podległych wraz z wyposażeniem, ubezpieczenie osób i gotówki w 2012 r.
 • 5046/12/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4980/12/VI/S z dnia 17.01.2012r wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości dla UMG do 200 000 Euro w 2012 roku
 • 5047/12/VI/P - naprawy, przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu alarmowego miasta Gdyni
 • 5048/12/VI/P - konserwacji i naprawy monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 5049/12/VI/P - naprawy, stałego serwisu, aktualizacji i prac konserwacyjno – remontowych systemu łączności radiowej dla potrzeb MCZK
 • 5050/12/VI/S - przeprowadzenia na terenie m. Gdyni kwalifikacji wojskowej w 2012 roku oraz określenia siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej i przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni a także terytorialnego zasięgu ich działania
 • 5051/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu kurierów Urzędu Miasta Gdyni taksówkami osobowymi, w czasie trwania akcji kurierskiej
 • 5052/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5053/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5054/12/VI/M - usunięcia awarii polegającej na częściowej wymianie instalacji wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 30 w Gdyni
 • 5055/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 14771/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczącego uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z budową przyłączy w ulicach gminnych
 • 5056/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 14028/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2010 roku dotyczącego uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z budową przyłączy w ulicach gminnych
 • 5057/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 132/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 grudnia 2010 roku dotyczącego uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z budową przyłączy w ulicach gminnych
 • 5058/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Starochwaszczyńskiej 50, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5059/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu Miasta na opłatę notarialną związaną z ustanowieniem służebności na działkach gminnych położonych przy ul. Olgierda 28
 • 5060/12/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie aneksów do wycen nieruchomości
 • 5061/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na dystrybucję gdyńskich materiałów promocyjnych
 • 5062/12/VI/K - zmiany zarządzeń dotyczących kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 5063/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budowy odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Jana Pawła II i Waszyngtona w Gdyni
 • 5064/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy KB/341/UI/115-W/2011 z dnia 04.07.2011 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingów rowerowych w ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 5065/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej urządzeń projektowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Gdyni
 • 5066/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 5067/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/398/UI/143/W/2011 z dnia 11.08.2011r dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej w Gdyni”
 • 5068/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń narcyzów przy Al. Piłsudskiego
 • 5069/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji odbiorowej na podstawie decyzji dotyczących nasadzeń rekompensujących na terenie Gdyni
 • 5070/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup, wymianę i naprawy opon ,w samochodach służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino
 • 5071/12/VI/P - zakupu płyt z filmem „N- jak Niewidomy, czyli jak pomagać osobie z dysfunkcja wzroku”
 • 5072/12/VI/U - zapłaty kosztów kancelaryjnych zgodnie z zobowiązaniem Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Gdańsku; dot zadania: remont mola spacerowego w Gdyni-Orłowie
 • 5073/12/VI/O - dofinansowania druku tomików z nagrodzonymi wierszami w Pomorskim Konkursie Poetyckim „Niektórzy lubią poezję…”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Administracyjno Ekonomicznych w Gdyni
 • 5074/12/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu delegacji z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni do Warszawy na ogłoszenie wyników XIV edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • 5075/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów XXII Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych i XVII Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych w Sportach Siłowych, których organizatorem jest Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
 • 5076/12/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy 7 uczniów z gdyńskich szkół tworzących 4 Gdyńską Drużynę Wędrowników im. Bolesława Chrobrego na wyprawę górską w ramach „Akcji Zima 2012”
 • 5077/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 5078/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000EUR na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012r szkolenia na temat: „Planowane zmiany Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nowe zasady oddawania dróg do użytkowania. Kiedy budujemy drogi na podstawie ustawy prawo budowlane a kiedy na podstawie Specustawy drogowej „
 • 5079/12/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino oraz Witomino Leśniczówka pt. „Muzyczne spotkania” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 5080/12/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Grabówek pt. „Impreza Święto Grabówka” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 5081/12/VI/K - unieważnienia wyników postępowania o zamówienie publiczne na najem terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych
 • 5082/12/VI/P - organizacji finału XIII edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 24 kwietnia 2012 roku
 • 5083/12/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 15 o powierzchni 10,00 m² zlokalizowanego na hali łukowej
 • 5084/12/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu 50 mieszkalnego położonego przy ul. Morskiej 67 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 5085/12/VI/M - zatwierdzenia projektu aneksu do umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
 • 5086/12/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
 • 5087/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Projekt realizacyjnego udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowana informacyjnego Rezerwatu Przyrody Kępa Redłowska”
 • 5088/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: „ Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską”
 • 5089/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/559/UI/200-W/2011 z dnia 25.10.2011r. na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej- budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 5090/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z zadaniem: „adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3”
 • 5091/12/VI/S - unieważnienia w części: zadanie nr 5 akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych w okresie 01.03.2012 r. do 31.05.2012 r
 • 5092/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 200.000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2012 r
 • 5093/12/VI/R - wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Domu Dziecka w Gdyni oraz akceptacji warunków umowy najmu lokalu położonego w Gdyni, ul. Filomatów 2, w celu usytuowania w nim siedziby Domu Dziecka i upoważnienia dyrektora do podpisania umowy najmu
 • 5094/12/VI/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno-letnim roku akademickiego 2011/2012 oraz w semestrze jesienno-zimowym roku akademickiego 2012/2013
 • 5095/12/VI/R - wyrażenia zgody na przeprowadzenie konkursu pn: „Macha ogonem miłości barometr” oraz udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagrody w konkursie
 • 5096/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/505/UI/177/W/2011 z 3.10.2011 r. dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni”
 • 5097/12/VI/M - druku plakatów wielkoformatowych na potrzeby promocji miasta
 • 5098/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3804/11/VI/M z 18.09.2011 r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we własności nieruchomości przeznaczonej pod drogę – ul. Olimpijską
 • 5099/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 5100/12/VI/M - przyjęcia treści umów z partnerami konkursu „Gdyński Biznesplan 2012” – Nordea Bank Polska S.A, Prokom Investments S.A. i Radmor S.A.
 • 5101/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację działań promujących 14 Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni
 • 5102/12/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa, położonych w Gdyni przy ul. Władysława IV przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 30 lat w drodze przetargu
 • 5103/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OPEC sp. z o.o.
 • 5104/12/VI/M - wyrażenia woli objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym OPEC sp. z o.o.
 • 5105/12/VI/M - wykonania remontu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni
 • 5106/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów elektrycznych dla UMG w 2012 r.
 • 5107/12/VI/S - wyrażenia zgody na utrzymanie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS
 • 5108/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch aparatów fotograficznych na potrzeby UMG
 • 5109/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS
 • 5110/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • 5111/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
 • 5112/12/VI/S - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stolików komputerowych dla 8 placówek oświatowych w Gdyni, realizowaną w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 5113/12/VI/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu „Otago”
 • 5114/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2012 r.
 • 5115/12/VI/S - udzielenia upoważnienia do sprawdzania tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
 • 5116/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie metalowych plakiet odznaczenia „Czas Gdyni” i wyróżnień „Czas Gdyni”
 • 5117/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na nakręcenie i montaż filmu o nominowanych i nagrodzonych „Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz nagroda „Czas Gdyni”
 • 5118/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie i obsługę uroczystego spotkania koktajlowego po uroczystej sesji RM w dniu 10.02.2012 r. w Teatrze Miejskim – z okazji 86. rocznicy nadania praw miejskich w Gdyni
 • 5119/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie i organizację koncertu w czasie uroczystej sesji RM w dniu 10.02.2012 r. w Teatrze Miejskim – z okazji 86. rocznicy nadania praw miejskich
 • 5120/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 5121/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 5122/12/VI/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 75.000.000,00 na rachunkach lokaty terminowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.01.2012
Data udostępnienia informacji: 21.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2012 09:15 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk