Z dnia 2012-01-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2012 r. w sprawie:
 • 4951/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 4952/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług wynajmu pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do transportu osób w 2012r.
 • 4953/12/VI/R - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni na opłatę notarialną
 • 4954/12/VI/O - skierowania prawa na drogę postępowania sądowego
 • 4955/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych na potrzeby UMG
 • 4956/12/VI/P - zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2012
 • 4957/12/VI/P - opłat za prawo do dysponowania częstotliwością w 2012
 • 4958/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr 1/CS/2010( SK/1988/PK/44/w/2009)
 • 4959/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/224/94 z dnia 21.07.1994 r., dotyczącej gruntu położonego pod halą łukową – pawilon nr 229
 • 4960/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/289/92 z dnia 22.06.1992 r., dotyczącej gruntu położonego pod placem targowym – pawilon nr 217
 • 4961/12/VI/M - akceptacji treści umowy MG/41/MGG/7/D/11 o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej - dz.nr 66/3 KM 25
 • 4962/12/VI/M - akceptacji treści umowy MG/42/MGG/8/D/ o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 4963/12/VI/P - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, na wydruk ulotki promocyjnej w ilości 20000 egzemplarzy oraz udzielenia licencji do wykorzystania mapy w Gdyni w ramach zadań realizowanych w projekcie INTERFACE
 • 4964/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej
 • 4965/12/VI/K - przekazywania opłat związanych z umową zawartą z przedsiębiorstwem InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S. A.
 • 4966/12/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
 • 4967/12/VI/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
 • 4968/12/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 4969/12/VI/K - ponoszenia kosztów na realizację wyroków sądowych dotyczących zwrotu części opłaty za kartę pojazdu
 • 4970/12/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych
 • 4971/12/VI/K - opłat za sporządzenie kopii map oraz wypisów z rejestru budynków, lokali, kartotek lokali niezbędnych do przeprowadzenia postępowań podatkowych w roku 2012
 • 4972/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni ”
 • 4973/12/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3734/11/VI/U z dnia 12 października 2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 4974/12/VI/U - akceptacji zmiany treści porozumienia do umów nr KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 05.11.2010 r. i nr 376/UI/130/W/2011 z dnia 27.07.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
 • 4975/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 4976/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług : introligatorskich i transportowych oraz dostawę druków akcydensowych i ze znakiem wodnym dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r
 • 4977/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę mycia okien w budynku Urzędu, lokalach poza budynkiem i lokalach Rad Dzielnic w 2012 r.
 • 4978/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2012 r
 • 4979/12/VI/S - zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi UMG
 • 4980/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości dla UMG
 • 4981/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi rocznego utrzymania serwisu internetowego do zbierania opinii odnośnie zamierzeń władz Miasta
 • 4982/12/VI/U - zmiany treści umów nr KB/841/UI/298/W/2009 z dnia 18.12.2009 r. i nr KB/677/UI/241/W/2011 z dnia 29.11.2011 r. zawartych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni”
 • 4983/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/257/UI/93/W/2011 z dnia 17.05.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Biurem Projektów „ARKAS - PROJEKT” Pracownia Projektowo-Konsultingowa
 • 4984/12/VI/M - powołania składu Komisji Oceniającej, mającej za zadanie ocenę ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • 4985/12/VI/U - zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gdyni w sprawie współdziałania w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”
 • 4986/12/VI/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę; „Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i katastru nieruchomości”
 • 4987/12/VI/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę; „Rozbudowa aplikacji w ramach istniejących programów w Wydziale Geodezji: Egipt, Ośrodek, Geoedytor”
 • 4988/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją planowaną w rejonie ulic Jana Pawła II i Waszyngtona w Gdyni
 • 4989/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do rzeki Kaczej”
 • 4990/12/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni” w zakresie przebudowy ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego poniżej wylotu kanalizacji deszczowej z Al. Kukowskiego w Gdyni
 • 4991/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 193.000 EUR na zakup i dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2012 r.
 • 4992/12/VI/M - określenia warunków bezprzetargowej sprzedaży udziału Gminy Miasta Gdyni w prawie własności nieruchomości położonej w Chełmnie
 • 4993/12/VI/P - rozwiązania umów zawartych pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk”
 • 4994/12/VI/O - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/449/OE/30-W/2011z dnia 31.08.2011r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dobro wypiera zło” realizowanego przez Gdyńskie Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa
 • 4995/12/VI/O - wydatkowania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych
 • 4996/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4997/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4998/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (sprawa nr MS.7142.6.18.08)
 • 4999/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.7142.6.20.2008)
 • 5000/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin
 • 5001/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie prezentacji multimedialnej
 • 5002/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie wizualizacji oraz trójwymiarowej animacji w celu promocji miasta
 • 5003/12/VI/S - zakupu modułu „Gospodarka materiałowa”
 • 5004/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego położonego w Gdyni przy ul. Bp. Dominika 32-38, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania Komisji Przetargowej
 • 5005/12/VI/P - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
 • 5006/12/VI/S - wyrażenia zgody na roczną opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za dozór techniczny dwóch dźwigów osobowych znajdujących się w budynku UMG
 • 5007/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie opraw drewnianych do medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • 5008/12/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę uszkodzonej bramy garażowej
 • 5009/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego( MS.7142.6. 24.2009)
 • 5010/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 5011/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 330 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Osada Rybacka - część działki 157/2 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5012/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1.697 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płk. Dąbka - część działki 150/33 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5013/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 800 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Tucholskiej - część działki 159/22 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5014/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 300 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żółkiewskiego - część działki 61/1 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5015/12/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 5016/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Przemyskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5017/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia – p. Nowaczyk
 • 5018/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk oraz przygotowanie wystaw na potrzeby Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego
 • 5019/12/VI/M - przyjęcia aneksu nr 4 do umowy o świadczenie usług hostingowych z 24 stycznia 2008 roku
 • 5020/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ejsmonda przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5021/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5022/12/VI/R - określenia i przyjęcia do realizacji zadań na rok 2012 wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • 5023/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa pracownikom MOPS w Gdyni do jednoosobowego zawierania i rozwiązywania umów oraz porozumień z zakresu pieczy zastępczej
 • 5024/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, należących do właściwości powiatu
 • 5025/12/VI/R - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa m. Gdyni w stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej”
 • 5026/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę naturalnej wody mineralnej i średniozmineralizowanej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dl UMG w 2012 r
 • 5027/12/VI/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polska dotyczącej świadczenia przez pocztę usług pocztowych w 2012 roku
 • 5028/12/VI/S - upoważnienia kierownika trzeciego referatu architektury w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
 • 5029/12/VI/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2012 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
 • 5030/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200.000 EUR na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG w 2012 r.
 • 5031/12/VI/K - zawarcia umowy z JPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne „Promar” sp. z o.o. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego m. Gdyni za 2011 rok
 • 5032/12/VI/K - zmian w budżecie m. Gdyni na rok 2012
 • 5033/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na rok 2012
 • 5034/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4899/12/VI/K w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012
 • 5035/12/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Babie Doły pt. „Rodzinne spotkania z kulturą” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 5036/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na działki zamienne w obszarze Gdyni Zachód
 • 5037/12/VI/S - zmiany zarządzenia prezydenta nr 4257/11/VI/S w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji opisu granic dzielnic m. Gdyni
 • 5038/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w dniach 7-12 maja 2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.01.2012
Data udostępnienia informacji: 03.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2012 12:49 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk