Z dnia 2012-01-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.01.2012 r. w sprawie:
 • 4891/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup odstraszaczy ptaków na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 4892/12/VI/P - dofinansowania wydania okazjonalnej publikacji poświęconej prof. Piotrowi Śliwińskiemu
 • 4893/12/VI/P - dofinansowania wydania książki „Myć się czy wietrzyć. Dramatyczne dzieje higieny od starożytności do dziś”
 • 4894/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/553/UI/197/W/2011 z dnia 14.10.2011 r. na wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z projektem zagospodarowania terenu i gospodarki drzewostanem zespołu parkowego w Gdyni- Chwarznie
 • 4895/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu cmentarza wojennego w Gdyni Redłowie
 • 4896/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z zadaniem: „adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni”
 • 4897/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania roboty budowlanej pn: „Przebudowa ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni”
 • 4898/12/VI/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 4899/12/VI/K - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 4900/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4901/12/VI/K - zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni na na podstawie art. 50a ust. 1 i art. 130 a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • 4902/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „Potyczki Odpadowe”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni
 • 4903/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów VII Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Ludzie nauki w drodze do prawdy Galileusz ojcem nauki”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 4904/12/VI/S - przeznaczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza
 • 4905/12/VI/S - opłaty za udostępnienie map m. Gdyni na potrzeby Rad Dzielnic
 • 4906/12/VI/P - skierowania na drogę sądową spraw zwrotu kosztów utylizacji zanieczyszczeń z terenu byłego przedsiębiorstwa POLIFARB
 • 4907/12/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4908/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni szkolenia na temat: „Procedury związane z ocenami oddziaływania na środowisko”
 • 4909/12/VI/S - wyrażenia zgody na naprawy i serwis skuterów Straży Miejskiej oraz wykonania przeglądów technicznych samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej
 • 4910/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Port Lotniczy Gdańsk” Sp. z o.o.
 • 4911/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 4912/12/VI/M - przekazywania opłat w celu uzyskania odpisu księgi wieczystej
 • 4913/12/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
 • 4914/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową /ul. Chylońska 33 m 54
 • 4915/12/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej
 • 4916/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 4917/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta
 • 4918/12/VI/O - przekazania dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na realizację działań związanych z prowadzeniem niektórych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
 • 4919/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu Miasta na rok 2012 środków na realizację umowy nr 012/077/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 – najem pomieszczeń położonych przy ul. Podchorążych 10 A od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny Gdynia na rzecz Przychodni Lekarskiej „Obłuże II” Spółka z o.o.
 • 4920/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu Miasta na rok 2012 środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 – najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko dla potrzeb placówek NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138
 • 4921/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej m. Gdyni, w oparciu o materiały gromadzone w zasobie geodezyjno-kartograficznym Wydziału Geodezji, będące wynikiem prac geodezyjnych jednostek wykonawstwa geodezyjnego
 • 4922/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4923/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4924/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4925/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4824/2011/VI/ z dnia 28.12.2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: „Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR”
 • 4926/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4825/2011/VI/M z dnia 28.12.2012 roku w sprawie „wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni”
 • 4927/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4823/2011/VI/M z dnia 28.12.2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
 • 4928/12/VI/P - udzielenia zmówienia publicznego na zakup obrazów – nagród w finale XIII edycji konkursu „Gdynia bez Barier”
 • 4929/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz przechowywanie danych
 • 4930/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług kurierskich w zakresie wysyłki dokumentów w 2012 r.
 • 4931/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na napisanie tekstu na potrzeby działań promujących miasto
 • 4932/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro na okazanie i stabilizację nowych znaków granicznych oraz złożenie operatu podziałowego do O.D.G.K. dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 4933/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zmian w dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Jałowcowej w Gdyni
 • 4934/12/VI/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne oraz udzielenia zamówienia na realizację zadania montaż i demontaż elementów identyfikacji graficznej Miasta Gdyni oraz wykonywanie transparentów/banerów z nadrukiem na potrzeby imprez z miejskiego kalendarza imprez w 2012 roku
 • 4935/12/VI/M - zamówienia pakietu usług promujących 14. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów na kanale Travel Channel oraz na portalu internetowym www.travelchanneltv.pl
 • 4936/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk i montaż plakatów w gablotach przed Centrum Gemini oraz druk plakatów do gablot OnMedia w Gdyni
 • 4937/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na rejestracje i utrzymanie domeny internetowej
 • 4938/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4724/11/VI/M z 20.12.2011 r. w sprawie zmiany formy zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady do umowy nr SK/1882/MB/31-w/2010 z 30.05.2010 r. – „Rekonstrukcja i remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku SP nr 10 w Gdyni przy ul. Lubawskiej 4”
 • 4939/12/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na usługę „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę i adaptację Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni”
 • 4940/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę polegająca na wykonaniu czynności kosztorysowych pn: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni”
 • 4941/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 17/2012 do umowy nr KB/13/MOPS/2008 z 02.06.2008 r. zawartej z fundacją „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Kościerzynie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 4942/12/VI/R - poważnienia do podpisania aneksu nr 16/2012 do umowy nr KB/10/MOPS/2009 z 09.04.2009 r. zawartej z fundacją „Nasza Rodzina” z siedzibą w Szymankowie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 4943/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 11/2012 do umowy z 02.11.1999 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie udostępnienia miejsc dla mieszkańców Gdyni w prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej domach pomocy społecznej
 • 4944/12/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
 • 4945/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację bazy danych instalacji emitujących pola elektromagnetyczne oraz szkolenie pracowników Wydziału Środowiska w dziedzinie oddziaływań na pola elektromagnetyczne
 • 4946/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
 • 4947/12/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 4948/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę przebiegu ulicy Lipowej, w ramach zadania pn: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni, na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy”
 • 4949/12/VI/P - zorganizowania koncertu kolęd pt: „Cicha Noc” w dniu 15 stycznia 2012 r.
 • 4950/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika UM Gdyni w 2012 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.01.2012
Data udostępnienia informacji: 03.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2012 12:46 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk