Z dnia 2012-01-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.01.2012 r. w sprawie:
 • 4850/12/VI/P - powołania zespołu do spraw realizacji w Gdyni zadań związanych z organizacją w Polsce Euro 2012
 • 4851/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu muzealno-edukacyjnego w 2012 r.
 • 4852/12/VI/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
 • 4853/12/VI/R - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych
 • 4854/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników autorskiego programu „Jedynka Dzieciom” organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 4855/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Klas IV, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni
 • 4856/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników cykli koncertów „Spotkania w Gdyńskiej Muzycznej Nutkolandii” organizowanych przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gdyni
 • 4857/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji XII Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 33, Gimnazjum Nr 11 oraz IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 4858/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VII edycji Międzyszkolnego Konkursu o Gdyni „Gdynia moje miasto - okno na świat”, którego organizatorami są: VI Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Administracyjno Ekonomicznych w Gdyni
 • 4859/12/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze
 • 4860/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnych konkursów: „Baśnie, legendy i tradycje Kaszub”, „Hurray! I know English!”, „Make a Movie!”, organizowanych przez Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 4861/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników okręgowych eliminacji IV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 4862/12/VI/P - zatwierdzenia projektu „Urzędnik na plus III”, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.2/2011
 • 4863/12/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 4864/12/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 4865/12/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 4866/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych
 • 4867/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4868/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4869/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.71426.8.2011)
 • 4870/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.71426.10.2011)
 • 4871/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umów nr: KB/431/UI/159/W/2010 z dnia 15.07.2010 r. oraz KB/216/UI/80/W/2011 z dnia 11.04.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Jałowcowej w Gdyni
 • 4872/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4061/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracownikowi Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 4873/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 4874/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy w UMG w 2012 r.
 • 4875/12/VI/S - wyrażenia zgody na usługę położenia i wymiany taśm antypoślizgowych, prania wykładzin dywanowych i krzeseł tapicerowanych, mycia podłóg wodno-odpornych i ich zabezpieczenie w UMG w 2012 r. do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
 • 4876/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) w 2012 roku
 • 4877/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 200.000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2012 r.
 • 4878/12/VI/M - przyjęcia treści umowy barterowej z partnerem Konkursu „Gdyński Biznesplan 2012” - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
 • 4879/12/VI/P - zamówienia serwisu www.gdyniaworkiestrze.pl oraz CMS (panelu administracyjnego) do redagowania serwisu
 • 4880/12/VI/R - akceptacji aneksu do porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot
 • 4881/12/VI/R - opracowania „Rocznika Statystycznego” Gdyni 2011” w trybie zamówienia z wolnej ręki powyżej kwoty 14.000 EUR
 • 4882/12/VI/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert, dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w zakresie realizacji Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • 4883/12/VI/R - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG) oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni (POŚpH) wraz z budową systemu monitoringu hałasu oraz uzupełnieniem funkcjonalności informatycznego systemu mapy akustycznej oraz asystą techniczną
 • 4884/12/VI/R - udzielenia upoważnienia do zawarcia porozumienia pomiędzy Gdynią miastem na prawach powiatu a Caritas Archidiecezji Gdańskiej dotyczącego ustalenia zasad partnerstwa w zakresie współpracy na rzecz inkubacji podmiotu ekonomii społecznej na terenie Gdyni
 • 4885/12/VI/R - powierzenia prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni, ul. Małolacka 3A w czasie od 01.01.2012 r. do 31.12.2016 r. Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ – „Animals”
 • 4886/12/VI/O - upoważnienie do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 4887/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 4660/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.12.2011 w sprawie zlecenia usługi konwojowania gotówki i ochrony kas w budynku UMG w 2012 r.
 • 4888/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4752/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.12.2011 dotyczącego akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę papierowych artykułów sanitarnych dla UMG do 193 000 EUR w 2011 r.
 • 4889/12/VI/S - trybu przekazywania pism do akceptacji kierownictwa urzędu
 • 4890/12/VI/M - skierowania na drogę postępowania sadowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokali użytkowych przy ul. Świętojańskiej 139 i ul. Widnej 3 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.01.2012
Data udostępnienia informacji: 24.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.01.2012 09:09 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk