Z dnai 2012-04-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 r. w sprawie:
 • 5951/12/VI/P - organizacji XI Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych „My zaczarowani Teatrem”.
 • 5952/12/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr KB/754/PON/17/W/2011 zawartej dnia 22 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Fundacją „Gwiazda Północy”.
 • 5953/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót uzupełniających związanych z realizacją zadania pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem
 • 5954/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską” – etap II
 • 5955/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni”.
 • 5956/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”.
 • 5957/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/606/UI/213/W/2011 z dnia 26.10.2011 r. na opracowanie projektu budowy oświetlenia Redłowskiej Ścieżki Zdrowia „Pastwisko Huzarska”.
 • 5958/12/VI/U - zmiany zarządzenia Nr 5790/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2012 r.
 • 5959/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana
 • 5960/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego
 • 5961/12/VI/O - organizacji roku szkolnego 2012-2013 w prowadzonych przez Miasto Gdynia placówkach oświatowych
 • 5962/12/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 1776/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.05.2011r.
 • 5963/12/VI/R - współorganizacji Zjazdu Borowiczan
 • 5964/12/VI/R - udzielenia zamówień publicznych do kwoty 14 000 EUR na zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13 w Gdyni oraz na zakup nagród dla laureatów konkursów przyrodniczych organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody Oddział Miejski w Gdyni
 • 5965/12/VI/R - przyjęcia Aneksu Nr 2 do porozumienia z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni niektórych zadań i kompetencji należących do właściwości Prezydenta Miasta Gdyni
 • 5966/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 5967/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego remontu instalacji elektrycznej na II piętrze w budynku przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 5968/12/VI/M - ustawienia dwóch kontenerów na odpady celem wykonania usług sanitarnych na terenie nieruchomości przy ul. Św. Piotra 23 w Gdyni
 • 5969/12/VI/M - ustawienia trzech kontenerów na odpady celem wykonania usług sanitarnych na terenie nieruchomości przy ul. Żeromskiego 23 w Gdyni
 • 5970/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Unruga 18 A w Gdyni
 • 5971/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
 • 5972/12/VI/M - wykonania izolacji ścian fundamentowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wesołej 5 w Gdyni
 • 5973/12/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowego prowadzącego do mieszkania nr 8 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Rybaków 8 w Gdyni
 • 5974/12/VI/M - wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 10 klatka nr 18 przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni
 • 5975/12/VI/M - wymiany wewnętrznej instalacji wodnej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Ujejskiego 3 w Gdyni
 • 5976/12/VI/M - wykonania przeglądów technicznych obiektu użytkowego (biblioteka) przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni
 • 5977/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 11 w Gdyni
 • 5978/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia budynku przy ul. Platynowej 8 A w Gdyni
 • 5979/12/VI/M - zagospodarowania terenu gminnego pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Gen. Maczka 2-6 i 8-10 w Gdyni
 • 5980/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5981/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5982/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5983/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5984/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5985/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 60) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5986/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 66) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5987/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 68) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5988/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 70) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5989/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 72) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5990/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na zapleczu Rdestowej 74) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5991/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5992/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 12 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5993/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bł. Królowej Jadwigi przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5994/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Inżynierskiej 25 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5995/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5996/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej 15 A, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 5997/12/VI/M - zmiany stawki czynszu najmu pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni usytuowanym na podwórzu nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni
 • 5998/12/VI/M - zmieniające zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni: nr 17127/2010/V/M z dnia 23.11.2010 r., nr 1425/2011/VI/M z dnia 29.3.2011 r. oraz nr 1426/2011/VI/M z dnia 29.03.2011 r.
 • 5999/12/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2012
 • 6000/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 6001/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 6002/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 15/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni.
 • 6003/12/VI/R - powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” oraz przyjęcia procedur wdrażania ww. projektu
 • 6004/12/VI/P - zakupu kukurydzy paszowej
 • 6005/12/VI/P - wykonania ekspertyzy pomiaru emisji hałasu od strzelnicy przy ul. Wolności.
 • 6006/12/VI/P - wykonania ulotek informacyjnych
 • 6007/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 6008/12/VI/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6009/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Siemiradzkiego 1A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 6010/12/VI/M - uzupełnienia wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Skrzypowej 32, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • 6011/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na koszty opłat za wypisy i wyrysy dla celów sądowych
 • 6012/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w Magazynie Gdańskim
 • 6013/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w magazynie Forum Pomorskie
 • 6014/12/VI/M - zakupu czasu antenowego w TVN Media na promocję Miasta
 • 6015/12/VI/M - użyczenia lokalu użytkowego o pow. 55,75 m2 usytuowanego przy ul. Morskiej nr 108 A-C w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 6016/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 21/2012 do umowy Nr KB/19/MOPS/2009 z dnia 14.07.2009 r. zawartej z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 - 3 lat
 • 6017/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Karwiny przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014
 • 6018/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Mały Kack przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014.
 • 6019/12/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych w związku z 60. rocznicą utworzenia 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego
 • 6020/12/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Michała Archanioła w Gdyni.
 • 6021/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.11.2010 r. w sprawie powołania zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.
 • 6022/12/VI/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6023/12/VI/P - zapewnienia tłumacza-przewodnika osobie głuchoniemej załatwiającej sprawy w UM Gdyni i jednostkach organizacyjnych miasta
 • 6024/12/VI/P - zakupu kamer t. fotopułapka
 • 6025/12/VI/P - budowy monitoringu wizyjnego w dzielnicy Mały Kack
 • 6026/12/VI/P - współorganizacji dziecięcych wyścigów rowerkowych
 • 6027/12/VI/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Absolwenci Gdynia Business Week dotyczącej organizacji konferencji „Play with Business”
 • 6028/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na promocję Miasta Gdyni
 • 6029/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a SP „Wiczlino” oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa nieruchomości drogowych
 • 6030/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. 10 Lutego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na 3 lata
 • 6031/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na wykonanie okolicznościowych medali miasta Gdyni
 • 6032/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 6033/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na aktualizację planu miasta Gdyni
 • 6034/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na opracowanie treści oraz projektów graficznych 16 tablic tematycznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „System Identyfikacji Miejskiej Śródmieścia Gdyni”
 • 6035/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 17228/10/V/M z 30 listopada 2010 r. dotyczącego wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu zgłoszonego do Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk” –Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych południowego Bałtyku
 • 6036/12/VI/M - powołania zespołu ds. realizacji projektu „Dynamika morskiego rynku pracy oraz atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie południowego Bałtyku (SB Professionals”) w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk”
 • 6037/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na emisję reklamy konkursu „Gdyński Biznesplan” w dodatku dotyczącym plebiscytu „TOP Produkt Morza” na łamach „Dziennika Bałtyckiego”
 • 6038/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przedłużenie rejestracji domeny gdyniaprzedsięborcza.pl na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 6039/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę wykonania odzieży i wyposażenia dla pracowników punktów informacji turystycznej
 • 6040/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk ulotek typu Z-CARD promujących atrakcje Gdyni i okolic
 • 6041/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na okres trzech lat na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Alei Jana Pawła II
 • 6042/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10 m2 zlokalizowanego na hali łukowej – pawilon handlowy nr 10
 • 6043/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10 m2 zlokalizowanego na hali łukowej – pawilon handlowy nr 16
 • 6044/12/VI/P - organizacji finału XIII edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 24 kwietnia 2012 r.
 • 6045/12/VI/P - organizacji VI Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
 • 6046/12/VI/O -  zakupu nagród dla zwycięzców oraz organizacji siódmej edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gdyni pod hasłem „Gdynia – miasto, które mnie urzekło” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 14
 • 6047/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na zakup nagród dla laureatów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Zbrodni Katyńskiej oraz Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” a także dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni laureatów konkursu o zbrodni katyńskiej
 • 6048/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród na konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego organizowanego przez Zespół Szkół Nr 13 w Gdyni
 • 6049/12/VI/O - przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni na dofinansowanie kosztów wyjazdu laureatki Gdyńskiej Fundacji Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” na ogólnopolskie eliminacje do Warszawy
 • 6050/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali dydaktycznej dla kilkuosobowej grupy studentów Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni
 • 6051/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i dostawę 30 sztuk donic w Gdyni
 • 6052/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektów terenów zieleni miejskiej, opiniowanie dokumentacji projektowych w zakresie zieleni, dokonywanie oceny stanu zdrowotnego drzew oraz pomoc w realizacji pozostałych zadań wynikających z zakresu obowiązków Biura Ogrodnika Miasta przez trzy miesiące – o wartości do 14000 EUR
 • 6053/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na prowadzenie konsultacji merytorycznych dotyczących iluminacji zewnętrznych dla hali sportowo-widowiskowej „Gdynia”, Narodowego Stadionu Rugby-Gdynia, stadionu miejskiego Gdyni
 • 6054/12/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dzierżawę łączy światłowodowych pomiędzy budynkiem głównym UM Gdyni o pozostałymi lokalizacjami
 • 6055/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła c.o. i c.w.u. w budynku ZS Nr 13

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.04.2012
Data udostępnienia informacji: 21.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2012 14:47 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk