Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2012


I.  INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
DOCHODY  
DOCHODY BIEŻĄCE
I. Dochody własne 
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów
III. Subwencja ogólna 
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa
 
DOCHODY MAJĄTKOWE 
I. Dochody własne 
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów
III. Dotacje celowe z budżetu państwa
Wykonanie dochodów budżetu miasta Gdyni w okresie I -VI wg źródeł 
Część tabelaryczna – dochody wg klasyfikacji budżetowej
WYDATKI
WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH 
WYDATKI MAJĄTKOWE
I. Inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji 
II. Wykonanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych
III. Wykonanie dotacji na realizację inwestycji 
IV. Wykonanie inwestycji rad dzielnic
V. Wykonanie inwestycji kapitałowych
Rozchody
Część tabelaryczna – wydatki wg klasyfikacji budżetowej
Załączniki 
1.Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg i umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2012 roku 
2.Sprawozdanie z wykonania planów finansowych i rzeczowych placówek oświatowych
3. Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 30.06.2012   zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni
4.Informacja z wykonania planów  dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
5.  Wydatki na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w I półroczu 2012 r.
6.  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków przez rady dzielnic
II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 – 2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.  226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
1.      Informacja z wykonania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach  następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i płatności  przypadają w okresie dłuższym niż rok
2.      Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE
3.      Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych bez udziału środków UE
III. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU, O KTÓREJ MOWA W ART. 265 PKT 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
1.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Teatru Miejskiego 
2.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury
3.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
4.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Miasta Gdyni
5.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Emigracji
6.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
7.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.09.2012
Data udostępnienia informacji: 04.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2012 09:46 Dodanie informacji Anna Radkiewicz