Modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni

Numer umowy:KB/1180/UI/212/W/2012
Data podpisania:15.10.2012r.
Przedmiot zamówienia:część A przedmiotu zamówienia, obejmująca : 1)Roboty rozbiórkowe 2)Kanalizacja deszczowa od studni KD15 do istniejącej studni KD25a - kanał Ø 800, 500 z rur i kształtek z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, Ø 300, 200 z rur PCV wraz ze studniami kanalizacyjnymi, wpustami deszczowymi oraz urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych 3)Roboty drogowe, w tym wykonanie: a)nawierzchni jezdni z warstwą ścieralna SMA na odcinku od ul. Przemysława do Al. Kukowskiego b)nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na odcinku od ul. Przemysława do Al. Kukowskiego c)nawierzchni zjazdów z ul. Przebendowskich d)nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej niefazowanej gr. 8 cm e)regulacji nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych wraz z niezbędnym uzupełnieniem nawierzchni f)regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia (zawory wodociągowe i gazowe, włazy kanałowe, studzienki teletechniczne) g)przepustów dla kabli energetycznych h)odtworzenia nawierzchni na odcinku od posesji nr 14A przy ul. Przebendowskich do studni KD 15 i)tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 4)Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Marynarki Wojennej 5)Zieleń - wykonanie oraz odtworzenie trawników wraz z pielęgnacją trawników w okresie 1 roku od odbioru końcowego 6)Wycinka drzew zlokalizowanych w ul. Przebendowskich od Al. Kukowskiego do nieruchomości ul. Przebendowskich 17 i 14A wraz z wykarczowaniem lub z frezowaniem pnia część B przedmiotu zamówienia, obejmująca: przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od W21 do W42 wraz z wymianą istniejących przyłączy, przełączeniem istniejących przyłączy do posesji oraz przełączeniem wodociągów w ul. Mestwina, Balladyny, Zegarskiego.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano Drogowa MTM S.A. mająca swą siedzibę w Gdyni (81-061), ul. Hutnicza 35, KRS 0000023405
Wartość zamówienia:1473199,78 zł brutto, w tym: - wynagrodzenie dla części A przedmiotu zamówienia: 1354276,73 zł brutto, - wynagrodzenie dla części B przedmiotu zamówienia: 118 923,05 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz, Maria Płotka
Telefon:058 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 235, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.10.2012
Data udostępnienia informacji: 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2012 10:15 informacja o podpisanej umowie Anna Stankiewicz