Budowa schodów terenowych łączących ul. Powstania Listopadowego i ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni

Numer umowy:KB/318/UI/95/W/2012
Data podpisania:28.05.2012r.
Przedmiot zamówienia:1)Roboty rozbiórkowe 2)Roboty ziemne 3)Roboty drogowe, w tym: a)budowę schodów terenowych z poręczami b)budowę chodnika z kostki betonowej c)budowę zjazdu do posesji z kostki betonowej d)odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych 4)Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, montażem studni i wpustów deszczowych 5)Przebudowę przyłącza sieci gazowej 6)Regulację wysokościową do niwelety drogi: włazu studni kablowej, skrzynek ulicznych armatury wodociągowej, włazów studni kanalizacji sanitarnej, wpustów i włazów studni kanalizacji deszczowej, oraz skrzynek ulicznych zaworów gazowych 7)Zieleń, w tym: a)wykonanie trawników b)przesadzenie krzewów c)pielęgnację trawników i przesadzonych krzewów w okresie 1 roku 8)Tymczasową i docelową organizację ruchu. Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Pan Witold Cygert, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą Firma Usługowo-Budowlana WITOLD CYGERT, ul.Kościelna 6, 83-341 Gowidlino
Wartość zamówienia:97954,09 zł brytto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz, Elzbieta Wójcicka
Telefon:058 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, adres: Gdynia, Al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, Wydział Inwestycji, pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.05.2012
Data udostępnienia informacji: 30.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2012 14:06 Dodanie informacji Anna Stankiewicz