Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22

Numer umowy:KB/1173/UI/207/W/2012
Data podpisania:16.10.2012r.
Przedmiot zamówienia:I.Budowę budynku sali gimnastycznej - budynek wyposażony w: 1.instalacje wewnętrzne: a)wody ciepłej i zimnej b)kanalizacji sanitarnej c)elektryczną d)teletechniczną (system nagłośnienia sali gimnastycznej; system sportowy informacyjny: tablice wyników; system monitoringu) e)oddymiana klatek schodowych f)wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wymiennik gruntowy) 2.sieci i przyłącza do budynku: a)wodociągowe b)kanalizacji sanitarnej c)kanalizacji deszczowej d)teletechniczne e)centralnego ogrzewania 3.wyposażenie: a)stałe budynku wraz z montażem, a w szczególności: ściana wspinaczkowa, bramki do piłki ręcznej, zestaw do siatkówki, tablice z koszami do koszykówki, piłkochwyty, kotara, drabinki gimnastyczne, szafki ubraniowe b)w sprzęt p.poż., a w szczególności: gaśnice i tabliczki kierunkowe fluorescencyjne w ilości wynikającej z opracowanej przez wykonawcę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; II.Przebudowę istniejącej klatki schodowej łączącej wszystkie kondygnacje od piwnicy do II piętra; III.Dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 6; IV.Zagospodarowanie terenu wokół budynków w następującym zakresie: 1.roboty rozbiórkowe 2.zewnętrzne instalacje elektryczne 3.system monitoringu zewnętrznego 4.wymiana przyłącza centralnego ogrzewania 5.odwodnienie terenu 6.nawierzchnie chodników 7.ukształtowanie terenu 8.mury oporowe 9.boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą, boisko do piłki koszykowej i siatkowej, bieżnie i rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej 10.urządzenia małej architektury, a w szczególności ławki, kosze na śmieci, wycieraczki, balustrady 11.zieleń (wycinka, przesadzenia, założenie trawników, zabezpieczenie drzew) wraz z pielęgnacją w okresie udzielonej gwarancji) 12.ogrodzenie terenu szkoły oraz zespołu boisk wraz z furtkami i bramami 13.wyposażenie boisk zewnętrznych wraz z montażem, a w szczególności: bramki do piłki nożnej, stojaki do koszykówki wraz z tablicami i koszami, słupki do siatkówki 14.tymczasowa organizacja ruchu. V.Zagospodarowanie terenu poza ogrodzeniem szkoły w rejonie ronda przy ul. Cechowej w zakresie: 1.nawierzchni chodników, dojazdów i miejsc postojowych 2.odwodnienia (wpust WP30 wraz z przykanalikiem do istniejącej studni D5a) 3.regulacji istniejących studni, włazów, zasuw i zaworów 4.zieleni (wycinka, przesadzenia, założenie trawników wraz z pielęgnacją w okresie udzielonej gwarancji) VI.Roboty w pomieszczeniu węzła c.o. w zakresie : 1.robót demontażowych 2.robót budowlanych 3.robót elektrycznych i sanitarnych VII.Opracowanie przez osoby uprawnione uzupełniającej dokumentacji projektowej w następującym zakresie: 1.instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacji budynku 2.system umożliwiający odśnieżanie dachów 3.wyposażenie w sprzęt zapewniający utrzymanie w sali gimnastycznej wymaganej przez producentów posadzki systemowej wilgotności i temperatury dla zastosowanej posadzki 4.projekt budowlany zamienny w zakresie zmiany rzędnych nawierzchni boisk zewnętrznych i dostosowania tych rzędnych do rzędnych istniejącego dziedzińca szkoły; w projekcie należy uwzględnić zmiany infrastruktury technicznej oraz zmiany zakresu i konstrukcji murów oporowych wynikające z obniżenia rzędnych nawierzchni boisk 5.projekt budowlany zamienny w zakresie dodatkowych murów oporowych od strony ul. Piekarskiej i przylegających do istniejących garaży (prostopadle do ul. Piekarskiej), których wykonanie jest konieczne w związku ze zmianą rzędnych jak w podpunkcie 4 6.projektów wykonawczych zamiennych dla zakresu opisanego w podpunkcie 4 i 5 7.świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu realizacji robót. VIII.Pełnienie przez osoby uprawnione nadzoru autorskiego nad realizacją całego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-Bud S.A. mające swą siedzibę w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Ceynowy 27, KRS 0000093016
Wartość zamówienia:11 218 113,43 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Teresa Horiszna Anna Stankiewicz
Telefon:058 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji Al. M.Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia, pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.11.2012
Data udostępnienia informacji: 13.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2012 12:24 informacja o udzieleniu zamówi Anna Stankiewicz