Sytuacja społeczno-ekonomiczna w 2012 r.

Informacja roczna[1] - stan na 31.12.2012r.   

        
Ludność 

Mieszkańcy w dzielnicach Gdyni według wieku /stan w dniu 31.12.2012 r./
WyszczególnienieLudność ogółemW wieku
przedprodukcyjnymprodukcyjnympoprodukcyjnym
w osobach
 Babie Doły 2 2203351 583302
 Chwarzno-Wiczlino 8 3871 8615 4771 049
 Chylonia 24 8523 39314 0577 402
 Cisowa 12 8781 8837 7183 277
 Dąbrowa 14 6642 63510 5291 500
 Działki Leśne 8 4371 0504 9532 434
 Grabówek 9 7831 2876 2682 228
 Kamienna Góra 4 2225302 2851 407
 Karwiny 10 8191 4086 8952 516
 Leszczynki 8 6821 3925 4631 827
 Mały Kack 8 2451 5375 2591 449
 Obłuże 19 4033 12610 8845 393
 Oksywie 15 0342 7729 4072 855
 Orłowo 7 0851 0574 3721 656
 Pogórze 13 7702 0789 6482 044
 Pustki Cisowskie-Demptowo 8 6101 3745 3571 879
 Redłowo 8 0611 0534 6492 359
 Śródmieście 13 3081 5047 3504 454
 Wielki Kack 10 8882 4927 2491 147
 Witomino Leśniczówka 8 6901 2554 8892 546
Witomino Radiostacja 10 2611 3995 5773 285
Wzgórze Świętego Maksymiliana12 1761 6657 1523 359
OGÓŁEM 240 47537 086147 02156 368
 Źródło: Referat Ewidencji Ludności i Meldunków UM Gdyni 

Z danych demograficznych (wg Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków) wynika, że w minionym roku nastąpiło dalsze obniżenie liczby ludności w mieście wskutek odpływu migracyjnego wynoszącego – 1 627 osób (zameldowano 2 739 osób, a wymeldowano 4 366). Przyrost naturalny w 2012 r. był również ujemny i przyczynił się dodatkowo, aczkolwiek w mniejszym stopniu, do spadku liczby ludności, o 67 osób (urodziło się 2 296 dzieci, a zmarło 2 363 mieszkańców miasta). Tendencja spadkowa w liczbie mieszkańców zaznacza się także w opublikowanych danych GUS. Z niewielkimi wyjątkami stabilizacji (w 2000 i 2003 r.) od 1995 utrzymuje się spadek liczby ludności, uwzględnia go również, opracowana przez GUS prognoza dla Gdyni przewidująca zmniejszenie liczby ludności do 2030 r. o 28,5 tys. Dodatkowo mają nastąpić przesunięcia w strukturze wieku ludności w kierunku jej starzenia się. Ludność w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym spadnie odpowiednio o 11,7 tys. i o 36,5 tys., natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o 19,7 tys. osób. Potwierdzają to już zaznaczające się tendencje spadkowe w liczbie ludności Gdyni, opublikowanej przez GUS. Po NSP 2011 (stan w dniu 31 03. 2011) - 249 139 osób, wg stanu w dniu 30.06.2012 r. - 248 574 osób i wg stanu w dniu 30.09.2012 r. - 248 557 osób. Zgodnie z przewidywaniami następują także zmiany w strukturze demograficznej ludności w kierunku starzenia się mieszkańców Gdyni.


Bezrobocie 
 Ostatnie miesiące ubiegłego roku wykazały, że sytuacja na rynku pracy pogorszyła się. O ile na początku roku liczba bezrobotnych wyniosła 5 592 osoby (na koniec I półrocza 5 917), to w końcówce roku wzrosła, osiągając 6 599 osób pozostających bez pracy (wzrost o 18,0%). Liczba bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni wyniosła 3 822 osoby i wzrosła w stosunku do 2011 r. o 16,1%:

 

            Stopa bezrobocia w Gdyni na koniec grudnia 2012 r. wyniosła 6,4% i była najwyższa od siedmiu lat. Analogiczny wskaźnik dla województwa pomorskiego zrównał się ze stopą bezrobocia dla Polski i wyniósł 13,4%, co oznacza pogorszenie sytuacji na rynku pracy naszego województwa na tle kraju.

W końcu 2012 r. prawa do zasiłku nie posiadało 78,9% (5 270 osób), przed rokiem odsetek bezrobotnych pozostających bez zasiłku  wyniósł 78,7%.

 1.      Struktura bezrobocia
Wśród bezrobotnych odsetek kobiet wyniósł 57,9%. W końcu 2012 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (1 952 osoby), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 29,6%. Mniej liczną populacją byli bezrobotni w wieku 35-44 lata (22,7%). Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 10,6%. Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego stanowili 52,7% zarejestrowanych w PUP.

bezrobotni wg wykształcenia

            Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (tzn. przez okres powyżej 12 miesięcy) wzrosła o 36,9%, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 22,3%. Jak pokazuje doświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy osoby te mają większe wymagania, co do swojej przyszłej pracy, niż te, które niedawno ją straciły, najczęściej posiadają zawody dla tzw. pracowników umysłowych.Ponadto w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu 2012 r. byli bezrobotni:- bez doświadczenia zawodowego -638 osób,- bez kwalifikacji zawodowych 1 402,- samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 706,- niepełnosprawni – 566- osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności - 135 
2.       Płynność bezrobocia    
    O stanie bezrobocia decyduje “płynność bezrobocia”, czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych”. W Gdyni w 2012 r. relacje te kształtowały się niepomyślnie, trafiło bowiem do rejestrów bezrobotnych więcej osób niż udało się wyłaczyć z ewidencji (zarejestrowano 11 637 osób bezrobotnych, a wyrejestrowano 10 630). Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia” było skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W 2012 r. - 4 589 bezrobotnych (43,3 %) nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy.Drugą przyczyną pod względem częstości występowania było podjęcie pracy. W omawianym okresie pracę podjęło 4 014 osób tj. 37,8% bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji.Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy –583 osoby i dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego –474 osoby.
 
 Podmioty gospodarcze 

Wzrosła liczba podmiotów gospodarczych. W końcu 2012 r. w systemie REGON zarejestrowane były 36 472 podmioty gospodarcze mające swą siedzibę na terenie Gdyni (o 1 272 tj. o 3,6% więcej niż przed rokiem), w tym 25 464 zakłady osób fizycznych. Największą aktywność gospodarczą gdynianie w dalszym ciągu lokowali w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, przemyśle i budownictwie. Na 100 nowopowstałych podmiotów gospodarczych w ciągu 2012 r. miało miejsce 50 likwidacji (w 2011 r.-97)
bezrobotni wg wykształcenia

  Pozwolenia na budowę 
Wydano 211 pozwoleń  na budowę, (w 2011 r. - 205). W kategorii budynków mieszkalnych, jednorodzinnych liczba pozwoleń wyniosła 66, a w przypadku budynków wielorodzinnych 24.Realizacja pozwoleń spowoduje wzrost zasobów mieszkaniowych w dzielnicach: Chylonia, Pogórze, Obłuże, Oksywie, Działki Leśne, Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Wielki i Mały Kack, Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino.
 
pozwolenia na budowę

Mieszkania 
W 2012 r. oddano do użytkowania 1 133 mieszkania. Jest to o 34 mieszkania (o 3,1%) więcej niż w 2011 r. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 73,3 m2 tj. obniżyła się o 7,8 m2. W puli nowooddanych mieszkań udział inwestorów indywidualnych wyniósł 11,3%, wybudowali 128 mieszkań, o przeciętnej powierzchni 152,9 m2  

Rejestracja samochodów osobowych
pojazdy

Gospodarka morska

 1. Przewozy ładunków promami
Wśród ładunków przewiezionych promami dominowała drobnica transporowana w systemie sto-ro (wzrost przewozów o 10,8% w stosunku do 2011 r.).Samochodów osobowych przewiezino promami 82,2 tys. szt. (9,2% więcej), samochodów ciężarowych 81,8 tys. szt. (7,2% więcej), autobusów 1 094 (9,4% mniej), a rolltrailerów 564 szt. (o 27,0% więcej).

 2. Przeładunki 
           W gdyńskim porcie obsłużonych zostało 3 237 statków, w tym 202 polskie.W porównaniu do 2011 r. nastąpił wzrost obrotów ładunkowych. Przeładowano łącznie 13,2 mln ton ładunków (o 1,5% więcej).
 
przeładunki

Najwyższy udział w masie przeładunków miały masowe suche – 42,8% (5 638,9 tys. t.) na drugiej pozycji uplasowały się kontenery –36,1% (4 757,0 tys. t.), następnie ładunki toczne (pojazdy drogowe, wagony kolejowe) – 11,6% (1 535,6 tys. t.), na końcu zaś ładunki masowe ciekłe (głównie ropa naftowa) – 5,4% ( 708,0 tys. t.) i pozostałe drobnicowe –4,1% (547,4 tys. t.).
 
3.      Przewozy pasażerów 
przewozy pasazerów

Statki pasażerskie przewiozły 223,9 tys. osób (o 36,6% więcej), a promy 469,1 tys. osób (o 4,0% więcej). Łącznie liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 693,0 tys. osób i była o 12,7% wyższa niż w 2011 r. 

Przestępczość i wypadki  
           W 2012 r. zarejestrowano w Gdyni 8 230 przestępstw, o 38 (tj. o 0,5%) więcej niż w 2011 r. Gdynia w dalszym ciągu jest najbezpieczniejszym  miastem w Trójmieście. Potwierdzają to dane obrazujące liczbę przestępstw i kradzieży samochodów w stosunku do liczby mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni.
przestępstwaskradzine pojazdy
Wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł w Gdyni 60,1%. Najlepszą wykrywalność miały przestępstwa drogowe (98,2%) i gospodarcze (85,3%), najniższą zaś przestępstwa kryminalne (wykryte w 51,6%).
      W 2012 r. wszczęto 154 postępowania dotyczące kradzieży samochodów w Gdyni, więcej o 16 (o 11,6%) od tego typu przestępstw dokonanych w 2011 r. Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach (233) w rejonie gdyńskim ich liczba była o 12 wyższa w porównaniu do 2011 r. W wypadkach poszkodowanych zostało 268 osób (10 zabitych na miejscu i 258 rannych). 

Zagrożenia miejscowe i pożary 
 W 2012 r. gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 2 532 zdarzeń (769 pożarów, 1 623 zagrożeń miejscowych i 140 fałszywych alarmów), tj. o 408 razy mniej w porównaniu do 2011 r. Straty w pożarach oszacowano na 4,5 mln zł, a uratowane mienie na 1,3 mln zł. 
pożary


KRAJOWE:PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE
w gospodarce narodowej (brutto) ogółem
2010 r.3 224,98 zł2011 r.3 399,52 zł2012 r.3 521,67 zł
I kw.3 316,38 złI kw.3 466,33 złI kw.3 646,09 zł
II kw.3 197,85 złII kw.3 366,11 złII kw.3 496,82 zł
III kw.3 203,08 złIII kw.3 416,00 złIII kw.3 510,22 zł
IV kw.3 438,21 złIV kw.3 586,75 złIV kw.3 690,30 zł
 
WSKAŹNIKI CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH
 
2005 r. (2004 = 100)102,1%2009 r. (2008 = 100)103,5%
2006 r. (2005 = 100)101,0%2010 r. (2009 = 100)102,6%
2007 r. (2006 = 100)102,5%2011 r. (2010 = 100)104,3%
2008 r. (2007 = 100)104,2%2012 r. (2011 = 100)103,7%
 (poprzedni miesiąc = 100)
 2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.
styczeń100,4%100,7%100,5%100,6%101,2%100,7%
luty100,3%100,4%100,9%100,2%100,2%100,4%
marzec100,5%100,4%100,7%100,3%100,9%100,5%
kwiecień100,5%100,4%100,7%100,4%100,5%100,6%
maj100,5%100,8%100,5%100,3%100,6%100,2%
czerwiec100,0%100,2%100,2%100,3%99,6%100,2%
lipiec99,7%100,0%100,1%99,8%99,7%99,5%
sierpień99,6%99,6%99,6%99,6%100,0%99,7%
wrzesień100,8%100,3%100,0%100,6%100,1%100,1%
październik100,6%100,4%100,1%100,5%100,7%100,4%
listopad100,7%100,2%100,3%100,1%100,7%100,1%
grudzień100,3%99,9%100,0%100,4%100,4%100,1%

[1] Ukazuje się od czerwca 1996 r. Źródłem danych statystycznych jest GUS, US w Gdańsku Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz przedsiębiorstwa i instytucje z terenu Gdyni. Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Toczek
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 26.03.2013
Data udostępnienia informacji: 04.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2014 11:14 Aktualizacja treści Iwona Milewska
04.04.2013 14:10 Aktualizacja treści Iwona Milewska
04.04.2013 13:25 Aktualizacja treści Iwona Milewska
04.04.2013 12:57 Aktualizacja treści Iwona Milewska