Adaptacja kotłowni i pomieszczeń z nią związanych;zmiana funkcji obiektu na salę wielofunkcyjną w budynku w ZSO nr 1-ETAP II

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH NEGOCJACJACH I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZSO nr 1 w Gdyni z dnia 25.07.2012r. w dniu 10.08.2012r. przeprowadzono negocjacje z wykonawca zamówienia podstawowego na "Adaptację kotłowni i pomieszczeń z nią związanych - zmiana funkcji obiektu na sale wielofunkcyjną, w tym prowadzenie zajęć ruchowych w budynku ZSO nr 1 w Gdyni - zamówienie uzupełniające".
Negocjacje z zaproszonym w dniu 03.08.2012r. wykonawcą - Przedsiębiorstwem Usług Instalacyjno - Dekarskich Witold Labuda, ul. Pokoju 3, 84-200 Wejherowo, przeprowadzono w dniu 10.08.2012r.
Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnił warunki udziału w postępowaniu.
Po przeprowadzonych negocjacjach udzielono zamówienia uzupełniającego i podpisano w dniu 10.08.2012r. umowę nr EZP343/3/2012/ZSOnr1 z firmą Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich Witold Labuda, ul. Pokoju 3, 84-200 Wejherowo.
W dniu 13.08.2012r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod nr 297684-2012 wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
W dniu 29.05.2012r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone  w BZP pod nr 176960-2012. Po upływie ustawowych terminów Zamawiający informuje, że podpisał w dniu 29.05.2012r. umowę nr EZP 343/2/2012/ZSOnr1 o udzielenie zamówienia publicznego z firmą Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich Witold Labuda, ul. Pokoju 3, 84-200 Wejherowo. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.).  Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 5 000 000 Є na wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: Adaptacja kotłowni i pomieszczeń z nią związanych – zmiana funkcji obiektu na salę wielofunkcyjną, w tym prowadzenie zajęć ruchowych   w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni – ETAP IIZamawiający Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z dnia 17.05.2012r. zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej  5 000 000 Є na wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: Adaptacja kotłowni i pomieszczeń z nią związanych – zmiana funkcji obiektu na salę wielofunkcyjną, w tym prowadzenie zajęć ruchowych   w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni – ETAP II nr postępowania EZP nr 2/2012/ZSOnr1. 

Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (brutto)

Okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów uzyskanych według kryterium ceny i okresu gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe MARPOL M. Wołkanowski

Ul. Pomorska 22E/18

80-333 Gdańsk

145 447,31 zł

8,16 pkt

36 m-cy

0 pkt

8,16 pkt

2

Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich W. Labuda

Ul. Pokoju 3

84-200 Wejherowo

127 500,64 zł

9,5 pkt

60 m-cy

0,5 pkt

10 pkt

3.

„Ramek-Bis” Zakład Budowlany R. Krupiński

Ul. Mierosławskiego 18

81-198 Pogórze

138 909,35 zł

8,65 pkt

37 m-cy

0,15 pkt

8,8 pkt

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Dakar” T. Barański

Ul. Kolonijna 2A/1

80-680 Gdańsk

166 646,08 zł

6,58 pkt

36 m-cy

0 pkt

6,58 pkt

 Komisja dokonała badania poniższych ofert wg kryterium:

a) cena oferty brutto                                       - 95 %

b) okres udzielonej gwarancji                          - 5 %

zgodnie z rozdziałem 19 SIWZ. 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 firmy: Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich W. Labuda, ul. Pokoju 3, 84-200 Wejherowo. Firma po spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu, zaproponowała najkorzystniejszą cenę i uzyskała maksymalną liczbę punktów.

 

Na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.), umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta po upływie 5-ciu dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyniul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na roboty budowlane:
Adaptacja kotłowni i pomieszczeń z nią związanych –zmiana funkcji obiektu na salę wielofunkcyjną, w tym prowadzenie zajęć ruchowych  w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni – ETAP II
W dniu 20.04.2012r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 125938 - 2012 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego,   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pokój nr 3G lub pobrać ze strony internetowej: http://www.lo3.gdynia.pl w zakładce Strona bip szkoły i następnie zakładka Zamówienia publiczne lub na stronie http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4770_.html w zakładce Zamówienia publiczne lub http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html w zakładce Zamówienia publiczne. Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres  sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ponosi opłatę pokrywającą koszty druku i przekazania dokumentów. 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu II etapu adaptacji kotłowni i pomieszczeń z nią związanych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni zgodnie z Decyzją nr RAAII.6740.230.2011.KB-75/27 oraz dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. 
Zakres rzeczowy robót obejmuje:
W tym etapie wykonane zostaną dwa zespoły szatniowe z sanitariatami i natryskami, wydzielony magazynek w końcu korytarza wraz z wentylacją i montażem 1pary drzwi oraz wykończony gresem technicznym warsztat o pow.30,7m2.Zespół szatniowy pierwszy o łącznej powierzchni 33,33m2 o posadzce gresowej składa się z szatni 1, wc z dwoma kabinami z miskami ustępowymi i jedną umywalką, natryskami z trzema brodzikami i dwoma umywalkami. Należy wykonać instalację elektryczną gniazd i oświetlenia, instalacje wodno-kanalizacyjną do przyborów sanitarnych, instalację wentylacji mechanicznej etapu II wraz z dwoma klapami przeciwpożarowymi. Zamontować 4 drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami. Wykonać roboty tynkarskie, szpachlarskie, posadzkowe,Okładzinowe ,zabudowy GK i murarskie oraz wykonać malowanie Zamontować osprzęt elektryczny oraz lampy.Zespół szatniowy drugi o łącznej powierzchni 42,61m2 o posadzce gresowej składa się z szatni 2, wc z dwoma kabinami z miskami ustępowymi i jedną umywalką, natryskami z trzema brodzikami i dwoma umywalkami.Należy wykonać instalację elektryczną gniazd i oświetlenia, instalacje wodno-kanalizacyjną do przyborów sanitarnych, instalację wentylacji mechanicznej etapu II . Zamontować 4 drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami. Zamontować 4 parapety. Wykonać roboty tynkarskie, szpachlarskie, posadzkowe, okładzinowe, zabudowy GK i murarskie oraz wykonać malowanie. Zamontować osprzęt elektryczny oraz lampy.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Część budowlana - etap II wg projektu
45000300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murowe
45321000-4 Tynki
45421000-4 Stolarka budowlana
45421146-9 Sufity podwieszone
45421141-4 ścianki działowe gipsowo kartonowe
45421141-4 Układanie płytek ceramicznych na podłodze i ścianach
45430000-0 Posadzki
45410000-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
Prace elektryczne - II etap wg projektu
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacyjnych elektrycznych i opraw elektrycznych
45000300-1 Roboty rozbiórkowe
Prace sanitarne - II etap wg projektu
45111000-8 Roboty ziemne
45000300-1 Roboty rozbiórkowe
45330000-3 Instalacje sanitarne
Instalowanie wentylacji mechanicznej – etap II wg projektu
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
  • dokumentacja projektowa – załącznik nr 5 do SIWZ,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (część ogólna i część szczegółowa) – załącznik nr 6 do SIWZ
 1. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
a) Zamawiający zamieszcza pełną i kompletną dokumentację dotyczącą adaptacji kotłowni i pomieszczeń z nią związanych. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę, że Zamawiający zleca jedynie wykonanie części prac zgodnie z pkt. 3.1 SIWZ – etap II.
b) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia II etapu robót właściwym gestorom. Wykonawca zawiadomi PINB o zamiarze rozpoczęcia robót II etapu oraz zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia tablicy informacyjnej. Kopię zawiadomienia wykonawca przekaże inwestorowi.
c) Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne pojawiające się w dokumentacji technicznej odnoszą się wyłącznie do wymagań technicznych lub technologicznych.
d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej  i podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami które są przewidziane do remontu.
e) roboty będą prowadzone bez wyłączenia obiektu z użytkowania, a ich prowadzenie nie może ograniczać funkcjonowania ZSO nr 1 w Gdyni. Prowadzenie robót  stanowiących przedmiot zamówienia wiąże się z koniecznością stałej współpracy z dyrekcją szkoły oraz zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania robót przez Wykonawcę.
f) Wykonawca zorganizuje i zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 2. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36-miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji.
3. 3 miesiące przed upływem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu w terminie wolnym od zajęć szkolnych i wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym i użytkownikiem.
4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
5. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie.
6. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.
  1. W przypadku rozbieżności co do zakresu przedmiotu zamówienia, wartości i sposobu rozliczenia oraz cen jednostkowych robót pomiędzy specyfikacjami technicznymi a SIWZ, zastosowanie mają w pierwszej kolejności zapisy niniejszej SIWZ.
  2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeńrównoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.9.  Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. Koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych w czasie robót budowlanych odpadów powinny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy.
10. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od 29.06.2012 do dnia 20.08.2012r. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia przedmiotu zamówienia.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn.: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśliwykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia (budowlano-instalacyjne) o wartości netto minimum 150 000 zł każda, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania ofert,
1.2   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia: minimum 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
4. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 

W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.
2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, o wartości netto minimum 150 000,00 zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
4. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub wiedzy i doświadczeniu tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3A wraz z załączeniem dokumentów, z których wynika uprawnienie osób podpisujących zobowiązanie do reprezentowania tego podmiotu. 

Oferta musi by
ć zabezpieczona wadium w wysokości:4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
·         w pieniądzu przelewem na konto bankowe:Bank Nordea Polska S.A. o/GdyniaPL    
19 1440 1026 0000 0000 0410 5109
·         w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
·         w gwarancjach bankowych,
·         w gwarancjach ubezpieczeniowych,
·         w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U.Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami).
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni,  81-405 Gdynia, ul. Legionów 27 , sekretariat, przed terminem składania ofert.Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty / lub złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, 81-405 Gdynia, ul. Legionów 27, sekretariat.
Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 13.05.2012r. znajdzie się na rachunku Zamawiającego. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007r.z późniejszymi zmianami) muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:                                                            Waga kryterium:
a) cena oferty brutto                                       - 95 %
b) okres udzielonej gwarancji                          - 5 %
Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt a-b ustala się punktację od 0 do 10.  Ofertę należy złożyć do dnia 14.05.2012r., godz. 08.30 w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat).
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.05.2012r. o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3GJeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Izabela Kruszewska– st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: (58) 350-94-80 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
Katarzyna Mądrzak – st. służbowe: St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel.: (58) 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-11.30. 


ZAŁĄCZNIKI:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


WYBÓR NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SIWZ z załącznikami

Załącznik nr 5 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 7 - Przedmiar

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 20.04.2012
Data udostępnienia informacji: 20.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2012 09:37 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
29.05.2012 10:16 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
18.05.2012 09:07 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
20.04.2012 09:55 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak