Z dnia 2011-12-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.12.2011 r. w sprawie:
 • 4773/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 4774/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 4775/11/VI/U - dzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu podziału geodezyjnego działki przeznaczonej pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Płk. Dąbka w Gdyni
 • 4776/11/VI/U - zawarcia umowy z Pomorską Spółką Gazownictwa Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku dot. przekazania nieodpłatnie zewnętrznej sieci gazowej zlokalizowanej w ulicy Miętowej – Łanowej w Gdyni Dąbrowie
 • 4777/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 2/2011 do umowy Nr KB/8/MOPS/2011 z dnia 29.06.2011r. zawartej z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „Razem” z siedzibą w Gdyni na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 4778/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 2/2011 do umowy Nr KB/14/MOPS/2011 z dnia 29.07.2011r. zawartej z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „Razem” z siedzibą w Gdyni na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni
 • 4779/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 2/2011 do umowy Nr KB/9/MOPS/2011 z dnia 29.06.2011 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdynia na obszarze działania DOPS Nr 2
 • 4780/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 5/2011 do umowy Nr KB/1/MOPS/2010 z dnia 11.01.2010 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 4781/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 1/2011 do umowy KB/1/MOPS/2011 z dnia 29.03.2011 r. zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
 • 4782/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 19/2011 do umowy Nr KB/19/MOPS/2009 z dnia 14.07.2009 r. zawartej z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 - 3 lat
 • 4783/11/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 2/2011 do Umowy KB/20/MOPS/2010 z dnia 16.11.2010 r. zawartej ze Stowarzyszeniem „Gaudium Vitae” na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
 • 4784/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 1/2011 do umowy Nr KB/22MOPS/2010 z dnia 22.12.2010r. zawartej ze Stowarzyszeniem „ALTER-EGO” z siedzibą w Warszawie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na pomocy osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom w formie Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej
 • 4785/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 1/2011 do umowy Nr KB/2/MOPS/2011 z dnia 15.04.2011r. w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3.roku życia do 18. roku życia
 • 4786/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 7/2011 do umowy Nr KB/3/MOPS/2009 z dnia 03.02.2009 r. zawartej z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat.
 • 4787/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 2/2011 do umowy Nr KB/16/MOPS/2011 o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 09.08.2011 r. zawartej z Polskim Czerwonym Krzyżem Pomorski Zarząd Okręgowy z siedzibą w Gdańsku w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3
 • 4788/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 1/2011 do umowy Nr KB/10/MOPS/2011 o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 29.06.2011 r. zawartej z Fundacją „Niesiemy Pomoc” z siedzibą w Gdyni w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 oraz Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4
 • 4789/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 1/2011 do umowy Nr KB/11/MOPS/2011 o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 29.06.2011 r. zawartej ze Związkiem Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności z siedzibą w Gdańsku w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
 • 4790/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2012 roku
 • 4791/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2012 roku
 • 4792/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4793/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4794/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie badań profilaktycznych oraz badań psychologicznych pracowników Straży Miejskiej UMG w 2012 r.
 • 4795/11/VI/M - naprawy unijnej tablicy informacyjnej na terenie przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu
 • 4796/11/VI/M - naprawy pokrycia dachu gminnego budynku użytkowego (biblioteka) przy ul.Łowickiej 51 w Gdyni
 • 4797/11/VI/M - naprawy pokrycia dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Folwarcznej 9 w Gdyni
 • 4798/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Chwarznieńskiej od strony ulicy Uczniowskiej w Gdyni
 • 4799/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 4305/11/VI/M z dnia 29 listopada 2011 roku dotyczącego wykonania remontu lokalu socjalnego nr 315 w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 4800/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4801/11/VI/M - powołania Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”.
 • 4802/11/VI/M - wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2012 roku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających żadnej wartości materialnej na wysypisko śmieci
 • 4803/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego( MS.DK-7142.6.21.2009)
 • 4804/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4805/11/VI/O - wyrażenia zgody na przekazanie przemysłowych maszyn szyjących należących do Zespołu Szkół Ekologicznych Zespołowi Szkół Usługowych oraz likwidacji urządzeń stanowiących środki trwałe Zespołu Szkól Ekologicznych w Gdyni
 • 4806/11/VI/S - regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 4807/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „prowadzenie projektu „Kibice Razem” na terenie Gdyni w 2012 roku”
 • 4808/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2012 roku”
 • 4809/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 4056/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.11.2011r w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 4.845.000 EUR na wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”.
 • 4810/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 15/2011 do umowy Nr KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009r. zawartej z Fundacją „NASZA RODZINA” z siedzibą w Szymankowie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 4811/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 16/2011 do umowy Nr KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008r. zawartej z Fundacją „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Kościerzynie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 4812/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 1/2011 do umowy KB/13/MOPS/2011 z dnia 25.07.2011 r. zawartej z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach, Oddział Gdynia na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 4813/11/VI/M - przyjęcia Aneksu do umowy oraz zmiany zarządzenia nr 4012/11/VI/M z dnia 02.11.2011 r. dotyczącego przyjęcia treści umowy o dzieło na wprowadzanie korekt i uzupełnianie brakujących danych przedsiębiorców w gminnej ewidencji działalności gospodarczej w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 4814/11/VI/M - nieruchomości położonej przy ul. Porębskiego 21
 • 4815/11/VI/M - ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczyste gruntu położonego przy ul. Gen. Maczka 2-6 w Gdyni
 • 4816/11/VI/M - wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy dot. SKATE PARKU zlokalizowanego w Parku Kilońskim
 • 4817/11/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr KB/806/PON/22/W/2010 zawartej dnia 30.12.2010r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”.
 • 4818/11/VI/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
 • 4819/11/VI/P - zakupu albumów
 • 4820/11/VI/M - zatwierdzenia planu ogólnego zamówień publicznych Urzędu Miasta Gdyni na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2012 rok
 • 4821/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni w dziennikach „Polska Dziennik Bałtycki” i „Echo Miasta”
 • 4822/11/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy do kwoty 14.000 EUR na wykorzystanie materiału zdjęciowego na potrzeby działań związanych z rozwojem gdyńskiej przedsiębiorczości
 • 4823/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni
 • 4824/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR
 • 4825/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni
 • 4826/11/VI/M - wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 4827/11/VI/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4828/11/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad /polityki/ rachunkowości w UM Gdyni
 • 4829/11/VI/S - instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i Wydziale Księgowości UM Gdyni
 • 4830/11/VI/O - aneksu nr 1 do umowy nr KB/34/OZ/3/W/2010 z 02.01.2010 r.
 • 4831/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 20/2011 do umowy nr KB/19/MOPS/2009 z 14.07.2009 zawartej z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0-3 lat
 • 4832/11/VI/O - aneksu nr 1 do umowy nr KB/149/OZ/9/W/2010 z 01.03.2010 r.
 • 4833/11/VI/O - aneksu nr 3 do umowy nr KB/443/OZ/18/W/2009 z 01.07.2009 r.
 • 4834/11/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: „Profilaktyka przez sport”
 • 4835/11/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
 • 4836/11/VI/O - unieważnienia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu”
 • 4837/11/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin”
 • 4838/11/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia SOO.031.58.2011 z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Gminą Miasta Gdyni dotyczącej zwrotu kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę Miejską Rumia na uczniów – mieszkańców Gminy Miasta Gdyni w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Rumia
 • 4839/11/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia SOO.031.8.2011 z 18 lutego 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Redy a Gminą Miasta Gdyni w sprawie zwrotu kosztów dotacji
 • 4840/11/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych”
 • 4841/11/VI/M - usunięcia awarii przepompowni ścieków przy ul. Dickmana 18-30 i Dickmana 38 w Gdyni
 • 4842/11/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Halickiej 10
 • 4843/11/VI/M - wyrażenia zgody na zezłomowanie samochodu ciężarowego – ŻUK A-07 Diesel 2,5 t o numerze rejestracyjnym GNY 3534, należącego do Zakładu Budżetowego – ABK Nr 3
 • 4844/11/VI/M - określenia stawek czynszu w lokalach socjalnych
 • 4845/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Kryzysowego i Gdyńskiego Centrum Oglądowego w 2012 r.
 • 4846/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2012 roku
 • 4847/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, maszyn biurowych oraz papieru termicznego i komputerowego dla UMG w 2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.12.2011
Data udostępnienia informacji: 30.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2011 15:19 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk