Z dnia 2011-12-20

 • Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.12.2011 r. w sprawie:
 • 4650/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2012 roku
 • 4651/11/VI/S  - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • 4652/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 1/2011 do umowy nr KB/16/MOPS/2010 z dnia 17.08.2010 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
 • 4653/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 14/2011 do umowy Nr KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009r. zawartej z Fundacją „NASZA RODZINA” z siedzibą w Szymankowie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 4654/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 15/2011 do umowy Nr KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008r. zawartej z Fundacją „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Kościerzynie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 4655/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 18/2011 do umowy Nr KB/19/MOPS/2009 z dnia 14.07.2009 r. zawartej z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 - 3 lat
 • 4656/11/VI/R - przyjęcia aneksu do Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31
 • 4657/11/VI/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 • 4658/11/VI/P - środków finansowych na realizację w latach 2012-2013 umowy najmu miejsc pod montaż urządzeń monitoringu wizyjnego miasta
 • 4659/11/VI/P - środków na realizację umów w latach 2012-2013 dzierżawy gruntów dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta ( ul. Lukrecjowa, Zaciszna)
 • 4660/11/VI/S - zlecenia usługi konwojowania gotówki i ochrony kas w budynku UMG w 2012r
 • 4661/11/VI/S - zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4662/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego
 • 4663/11/VI/S - zawarcia umowy na pełnienie funkcji przedstawiciela w postępowaniu administracyjnym meldunkowym i praw jazdy oraz funkcji kuratora dla stowarzyszeń celem ich rozwiązania
 • 4664/11/VI/M - wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na kompleksową dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla Miasta Gdyni i niektórych jego jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
 • 4665/11/VI/M - rozbiórki nawierzchni wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Legionów (dz. Nr 29, 30, 789/27, 788/27, k.m. 60, obręb Gdynia) w Gdyni
 • 4666/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 4667/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych prowadzących do budynku mieszkalnego przy ul. Widnej 3 w Gdyni
 • 4668/11/VI/M - uregulowania należności za wykonanie map do celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu
 • 4669/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.7142.8.1.2011)
 • 4670/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4671/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4672/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4673/11/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Spokojna 32)
 • 4674/11/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Spokojna 34)
 • 4675/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej celem oświetlenia iluminacyjnego pomnika „Maszty”
 • 4676/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 4677/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22.02.2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego UMG na 2011 rok
 • 4678/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22.02.2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 4679/11/VI/M - zlecenia obsługi konserwacyjno – eksploatacyjnej węzła ciepłowniczego obsługującego lokale gminne w pawilonie zlokalizowanym przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni
 • 4680/11/VI/S - ustalenia trybu likwidacji Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gdyni
 • 4681/11/VI/M - wykonania remontu klatki schodowej wraz z wymianą drzwi wewnętrznych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Przemyskiej 4 w Gdyni
 • 4682/11/VI/M - wykonania remontu klatki schodowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Inżynierskiej 72 w Gdyni
 • 4683/11/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia
 • 4684/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym budynku mieszkalnym oraz w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3 przy ul. Olchowej 4 w Gdyni
 • 4685/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Przemysława 3, Spacerowej 10,14, Sanockiej 8, Zacisznej 2 w Gdyni
 • 4686/11/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 4687/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 2668/11/VI/M z dnia 12 lipca 2011 roku dotyczącego wykonania dezynfekcji (odgrzybienia) w lokalu mieszkalnym nr 84 w budynku mieszkalnym przy ul. Morskiej 110 A w Gdyni
 • 4688/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 4381/11/VI/M z dnia 29 listopada 2011 roku dotyczącego wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 19 w Gdyni
 • 4689/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4315/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wykonania dezynfekcji (odgrzybienia) w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Chwarznieńskiej 20 w Gdyni
 • 4690/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2890/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 sierpnia 2011 roku dotyczącego wykonania robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 4 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 20 w Gdyni
 • 4691/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2011 do umowy KB/10/MOPS/2010 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 4692/11/VI/P - ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni i przyjęcia Regulaminu Konkursu
 • 4693/11/VI/P - zakupu czasu antenowego w TVP Gdańsk w związku z prowadzeniem kampanii promocyjnej Miasta Gdyni w roku 2012
 • 4694/11/VI/U - zakupu udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni”
 • 4695/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na czyszczenie flag na drzewce promujących imprezy z miejskiego kalendarza imprez
 • 4696/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy promującej Miasto Gdynię
 • 4697/11/VI/P - ubezpieczenia przyczepy samochodowej
 • 4698/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno – letnim roku akademickiego 2011/2012 oraz w semestrze jesienno – zimowym roku akademickiego 2012/2013”
 • 4699/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości
 • 4700/11/VI/P - środków finansowych na realizację w latach 2012-2013 umowy najmu miejsc pod montaż urządzeń monitoringu wizyjnego miasta
 • 4701/11/VI/P - środków finansowych na realizację w latach 2012-2013 umowy najmu miejsc pod montaż urządzeń monitoringu wizyjnego miasta – stacja bazowa
 • 4702/11/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 2012 na poczet należności wynikających z usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby OSP w Gdyni Wiczlino
 • 4703/11/VI/S - wyrażenia zgody na opłatę abonamentową za używanie przez UMG odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2012r
 • 4704/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych ( mleko, soki, owoce, słodycze) w 2012 r oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 4705/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zmian w dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łużyckiej
 • 4706/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4647/11/VI/M z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych dla projektu „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni”
 • 4707/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 4708/11/VI/U - aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni” oraz sporządzenia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”
 • 4709/11/VI/U - uregulowania należności za wykonanie map ewidencyjnych oraz map do celów informacyjnych dla prowadzenia przez Wydział Inwestycji zadań gminnych
 • 4710/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 11413/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lipca 2009 r. dotyczącego inwestycji pn.: „Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”
 • 4711/11/VI/U - akceptacji treści umowy KB/170/UP/42/W/2008/z dnia 17.03.2008 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej
 • 4712/11/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 3053/11/VI/0 z dnia 23.08.2011 r.
 • 4713/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę wywozu odpadów z budynku Urzędu i lokali podległych Urzędowi Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 4714/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na wynajem pięciu samochodów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r.
 • 4715/11/VI/S - wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z rejestracją i ubezpieczeniem dwóch samochodów dla Straży Miejskiej w 2011r.
 • 4716/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup wyposażenia dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni
 • 4717/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup grzejników elektrycznych na potrzeby OSP Wiczlino
 • 4718/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2011 do umowy z 19.12.2006 roku zawartej z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 4719/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2011 do umowy z 31.12.2006 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w związku ze zwiększeniem liczby uczestników
 • 4720/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu muzealno-edukacyjnego w 2011 roku
 • 4721/11/VI/P - zakupu obrazów olejnych o tematyce gdyńskiej
 • 4722/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę – założenie i uruchomienie w systemie informatycznym „Wirtualny Doradca” usługi „e-Urzędnika”
 • 4723/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 2531/2011/VI/P w sprawie dofinansowania wydania książki „Dwadzieścia lat działalności młodzieży niezależnej w Trójmieście” oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/1414/OK/61-W/2011 zawartej pomiędzy gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Federacji Młodzieży Walczącej
 • 4724/11/VI/M - zmiany formy zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady do umowy nr SK/1882/MB/31-w/2010 „Rekonstrukcja i remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku SP Nr 10
 • 4725/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi ABK 3 w sprawie reprezentowania gminy we wspólnocie mieszkaniowej Mickiewicza 31 w zakresie podpisania umowy kredytowej, aneksu nr 1 do umowy kredytowej związanego ze zmianą § 4 ust. 2 i zmianą jednego z właścicieli oraz udzielenia pełnomocnictwa do rachunku Nordea Bank Polska S.A.
 • 4726/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni
 • 4727/11/VI/M - oszklenia w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Płk. Dąbka 165
 • 4728/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Warszawskiej 44 będącym w zasobach ABK Nr 4
 • 4729/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie istniejących osłon przeciwporażeniowych na kładkach dla pieszych nad Al. Piłsudskiego
 • 4730/11/VI/M - opłaty za wykonanie map miasta Gdyni na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości oraz Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
 • 4731/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanałach Polsta News, TVN CNBC Biznes, TVP INFO na promocję konkursu Gdyński Biznesplan 2012
 • 4732/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację działań promujących konkurs Gdyński Biznesplan 2012
 • 4733/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wynajem wielkoformatowych nośników reklamowych oraz realizację działań promujących nośników reklamowych oraz realizację działań promujących konkurs Gdyński Biznesplan 2012
 • 4734/11/VI/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4735/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie reklam przenośnych typu roll up promujących konkurs „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 4736/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk ulotek promujących konkurs „Gdyński Biznesplan 2012”
 • 4737/11/VI/M - zlecenia do 14.000 EUR wykonania toreb bawełnianych z logo Gdyni
 • 4738/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację logo Gdyni w kalendarzu planszowym na rok 2012
 • 4739/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy w Gdyni w magazynie „Forum Pomorskie”
 • 4740/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 4648/11/VI/M na wykonanie 15.000 naklejek z nadrukiem promującym miasto
 • 4741/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni w Magazynie Pomorskim
 • 4742/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na nabycie autorskich praw majątkowych do fotografii iluminacji świątecznych Gdyni
 • 4743/11/VI/M - najmu lokalu przy ul. Jerzego Waszyngtona 1
 • 4744/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4745/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4746/11/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu nr 11 przy ul. Gen. Maczka 2-6 kl. 6 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 4747/11/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu nr 11 przy ul. Gen. Maczka 2-6 kl. 2 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 4748/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu graficznego i przygotowanie do druku gdyńskiej mapki promocyjnej typu z-card
 • 4749/11/VI/S - zakupu siedmiu niszczarek na potrzeby UM Gdyni
 • 4750/11/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie usług szklarskich i dorabianie kluczy
 • 4751/11/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji oraz naprawy systemów alarmowych i monitoringu w budynkach UMG w roku 2012
 • 4752/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę papierowych artykułów sanitarnych dla UMG
 • 4753/11/VI/S - wyrażenia na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę naturalnej wody mineralnej średniozmineralizowanej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dl UMG w 2012 r.
 • 4754/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup jednej kopiarki Canon IR2520 dla UM Gdyni w 2011 roku
 • 4755/11/VI/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników UM
 • 4756/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na zakup i dostawę materiałów budowlanych dla UMG w 2012 r.
 • 4757/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dziesięciu kopiarek Sharp Al-2051 dla UMG w 2011 roku
 • 4758/11/VI/S - wyrażenia zgody na konserwacje i naprawy urządzenia kopertującego
 • 4759/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na naprawy i konserwacje kserokopiarek i faksów dla UMG w 2012 r. w części A, B, C i D
 • 4760/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalację i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci dla UM Gdyni i 60 placówek oświatowych realizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 4761/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2011 roku
 • 4762/11/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” w 2012 roku
 • 4763/11/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych UM Gdyni w 2012 roku
 • 4764/11/VI/O - akceptacji wysokości dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
 • 4765/11/VI/O - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EUR na świadczenie usług edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Odkryj moje możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 4766/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2011 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 7.12.2004 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 4767/11/VI/S - upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
 • 4768/11/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • 4769/11/VI/R - upoważnienia do zawarcia porozumienia w sprawie przekazania zadania prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej, zawartego z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni i fundacją „ADAPA” na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
 • 4770/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup map na potrzeby Wydziału Środowiska UM Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.12.2011
Data udostępnienia informacji: 30.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2012 14:02 Korekta Sybilla Stolarczyk
23.02.2012 14:01 Korekta Sybilla Stolarczyk
30.12.2011 15:17 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk