Z dnia 2011-12-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.12.2011 r. w sprawie:
 • 4514/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 4515/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 4516/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 4517/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów KB/630/UI/231/W/2010 z dnia 25.10.2010 r. i KB/552/UI/196/W/2011 z dnia 24.08.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Lipowej w Gdyni
 • 4518/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (realizowana w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni- Etap I) oraz Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 4519/11/VI/R - zawarcia Umowy Szczegółowej nr 3 z Gminą Miasta Sopot i Gminą Miasta Gdańsk dotyczącej rozliczania części kosztów w ramach projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”
 • 4520/11/VI/R - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”
 • 4521/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4522/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4523/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4524/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w V Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Boboli w Gdyni
 • 4525/11/VI/O - aneksu nr 4 do umowy KB/488/OZ/27/W/2009 z dnia 01.07.2009 r.
 • 4526/11/VI/M - wyrażenia zgody na objęcie w kapitale zakładowym PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni i wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki
 • 4527/11/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy CHWARZNO-WICZLINO
 • 4528/11/VI/M - uszczelnienia pionu instalacji gazowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
 • 4529/11/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 11 mieszkaniach gminnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 4530/11/VI/M - wykonania robót elektrycznych związanych z przystosowaniem obwodów administracyjnych do podłączenia grzejników elektrycznych celem ogrzania nowopowstałych pomieszczeń tymczasowych w gminnych budynkach przy ul. Wesołej 5 i Krośnieńskiej 11 w Gdyni
 • 4531/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni asfaltowej przy pergoli śmietnikowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Świeckiej 2 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 4532/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Chwarznieńskiej 14-16 w Gdyni
 • 4533/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Chwarznieńskiej 4,6,8 w Gdyni
 • 4534/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Zamenhofa 6 w Gdyni
 • 4535/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Chwarznieńskiej 22-24 w Gdyni
 • 4536/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 13 w Gdyni
 • 4537/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 139 bl. III w Gdyni
 • 4538/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Woj. Wachowiaka 9ABC w Gdyni
 • 4539/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 2505/11/VI/M z dnia 28 czerwca 2011 roku dotyczącego wykonania remontu lokalu socjalnego nr 38 w budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
 • 4540/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 2503/11/VI/M z dnia 28 czerwca 2011 roku dotyczącego wykonania naprawy przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych w 10 gminnych lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich 30 w Gdyni
 • 4541/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 4296/11/VI/M z dnia 29 listopada 2011 roku dotyczącego wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 101 w budynku mieszkalnym przy ul. Partyzantów 39 w Gdyni
 • 4542/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 3496/11/VI/M z dnia 20 września 2011 roku dotyczącego wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku mieszkalnym przy ul. Falistej 5 w Gdyni
 • 4543/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego(MS.7142.6.5.2008)
 • 4544/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 4545/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4546/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4547/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4548/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3399/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.09.2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa fragmentu działki drogowej wraz ze zjazdem na ul. Bosmańską oraz ul. Snycerskiej
 • 4549/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozwój Komunikacji rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni
 • 4550/11/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 3735/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2010 r.
 • 4551/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie domków dla bezpańskich kotów
 • 4552/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników INVENO Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 4553/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na zakup i montaż drzwi przesuwnych w pomieszczeniu Stowarzyszenia „Lepsze Życie” w budynku przy ul. Traugutta 9 w Gdyni
 • 4554/11/VI/M - wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 4555/11/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budynku byłego Domu Dziecka przy ul. Demptowskiej 46 w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Żłobkowo Przedszkolnego w Gdyni
 • 4556/11/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytułu centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych pustostanach gminy w budynkach mieszkalnych na terenie administrowanym przez ABK nr 3
 • 4557/11/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytułu centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych – nie zasiedlonych w budynkach gminnych, w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie administrowanym przez ABK 4 oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w obcej administracji
 • 4558/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/585/UI/208/W/2011 z dnia 07.11.2011 r. na wykonanie kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w Gdyni w rejonie Parku Naukowo Technologicznego
 • 4559/11/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 UR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Sakowicza wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni”
 • 4560/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie monitoringu telewizyjnego odcinka kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 4561/11/VI/U - uregulowania należności za wykonanie wypisów własności do celów informacyjnych dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji zadań gminnych
 • 4562/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni”
 • 4563/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/543/UI/194/W/2011 z dnia 24.10.2011 r. na wykonanie roboty budowlanej „Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 4564/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy KB/681/UI/255/W/2010 z dnia 26.11.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni i firmą NORD Investments S.A. z siedzibą w Gdańsku
 • 4565/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie pomiaru poziomu hałasu dla budynku przy ul. Stryjskiej 7 w Gdyni
 • 4566/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/238/UI/89/W/2011 z dnia 29.04.2011 r. na wykonanie koncepcji branży drogowej wraz z odwodnieniem dla ulicy Wiczlińskiej i branży hydrotechnicznej dla zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej
 • 4567/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3481/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 września 2011 roku dotyczącego stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy
 • 4568/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 4250/11/VI/P z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie występu w spektaklach teatralnych z cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni
 • 4569/11/VI/P - zabezpieczenia elementów wystaw „Grudzień 1970” oraz „Solidarna Gdynia 1980” z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Grabówek
 • 4570/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 4571/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup akwareli o tematyce gdyńskiej
 • 4572/11/VI/P - wykonania naklejek samoprzylepnych informujących o realizacji zadania współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni
 • 4573/11/VI/P - zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówień związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową
 • 4574/11/VI/P - planu budżetu na realizację umowy dot. wynajmu autobusów w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej
 • 4575/11/VI/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie budynku UMG i lokali podległych, wyposażenia, osób i gotówki do 14.000,00 EUR w 2012 r.
 • 4576/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR, na dobór szkieł i wykonanie okularów korygujących wzrok, pracownikom Urzędu Miasta Gdyni oraz zatwierdzenia oferenta
 • 4577/11/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 4578/11/VI/S - zakupu umundurowania dla nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 4579/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 4580/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4581/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4582/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup prawa do używania licencjonowanego programu komputerowego ODPN przeznaczonego do prowadzenia rejestru oraz obsługi dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
 • 4583/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla uczestników konkursu fotograficznego „Jesień w obiektywie” dla Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni
 • 4584/11/VI/O - zakupu dzienniczków zajęć pozalekcyjnych dla szkół podstawowych w Gdyni w ramach projektu „Odkryj moje możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 4585/11/VI/S - wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie częstotliwości radiowej oraz wzorcowania i kalibracji alkotestów Straży Miejskiej w 2012r.
 • 4586/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Stoczniowców nr 17, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 4587/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lipowej
 • 4588/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna ½ udziałów nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 14,0 m² zlokalizowanego na hali płaskiej pawilon handlowy nr 103
 • 4589/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Gorczycowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4590/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/8/2002 z dnia 1 lutego 2002 r., przedmiotem której są nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni położone na terenie Miasta Gdyni
 • 4591/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową / Piłsudskiego 50 bl. II
 • 4592/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na aktualizację i renowację ośmiu tablic z planami dzielnic Wielki Kack i Kacze Buki
 • 4593/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3763/11/VI/M z dnia 12 października 2011 roku oraz zatwierdzenia treści aneksu zmieniającego treść umowy SK/2180/MG/676-W/2011 z dnia 13 października 2011 roku na produkcję filmu promującego Gdynię
 • 4594/11/VI/K - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeżonego
 • 4595/11/VI/K - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR
 • 4596/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4597/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych, w tym zastrzeżonych usług pocztowych, w 2012 roku
 • 4598/11/VI/P - zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów kamerowych ul. Legionów i Aleja Zwycięstwa
 • 4599/11/VI/P - kosztów telefonii komórkowej dla potrzeb GPS w latach 2012-2013
 • 4600/11/VI/P - środków budżetowych na pokrycie kosztów energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego i syren alarmowych w latach 2012-2013
 • 4601/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 4602/11/VI/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze
 • 4603/11/VI/P - zorganizowania adwentowego koncertu muzyki poważnej w dniu 16 grudnia 2011 r.
 • 4604/11/VI/P - organizacji obchodów 41. rocznicy „Grudnia’70”
 • 4605/11/VI/P - zorganizowania uroczystości upamiętniających wydarzenia grudniowe roku 1970 i 1981 w dniu 16 grudnia 2011 r.
 • 4606/11/VI/P - powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie projektu „Kibice Razem” na terenie Gdyni w 2012 roku”
 • 4607/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę „Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i katastru nieruchomości”
 • 4608/11/VI/K - opłat za sporządzenie kopii map oraz wypisów z rejestru budynków, lokali, kartotek lokali niezbędnych do przeprowadzenia postępowań podatkowych w roku 2011
 • 4609/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdów na własność Gminy Miasta Gdyni
 • 4610/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na monitoring prasy, internetu, radia i ogólnopolskiej TV na tematy gdyńskie dotyczące spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i samorządowych
 • 4611/11/VI/P - zmiany treści zarządzenia dotyczącego druku i kolportażu tygodnika „Ratusz” w 2011 roku
 • 4612/11/VI/S - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla serwerowni miejskiej realizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 4613/11/VI/S - przekazania środków finansowych na bilety autobusowe/trolejbusowe do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni
 • 4614/11/VI/S - akceptacji wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż jednego samochodu osobowego UM użytkowanego przez Straż Miejską
 • 4615/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, maszyn biurowych oraz papieru termicznego i komputerowego dla UM Gdyni w 2012 roku
 • 4616/11/VI/S - wyrażenia zgody na oprawę muzyczną w USC UM Gdyni w 2012 roku o wartości do 14.000 EUR
 • 4617/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakończenie dotychczas zawartej umowy na dostawę programów TV cyfrowej oraz zawarcie nowej na rok 2012 o wartości do 14.000 EUR
 • 4618/11/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwację i naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach UM Gdyni w roku 2012
 • 4619/11/VI/S - wyrażenia zgody na konserwację oraz naprawy windy marki „Pilawa” w roku 2012 o wartości do 14.000 EUR
 • 4620/11/VI/S - wyrażenia zgody na konserwacje oraz naprawy windy marki „KONE” w roku 2012
 • 4621/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów hydraulicznych, zamocowań, śrub, wkrętów i gwoździ, artykułów metalowych
 • 4622/11/VI/S - wyrażenia zgody na konserwację systemu kolejkowego oraz konserwację i naprawy sprzętu AGD i maszyn biurowych
 • 4623/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu oraz wydruku 200 sztuk ulotek informacyjnych
 • 4624/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dekoracji świątecznej z drzewek sosnowych w fontannie na Skwerze Kościuszki
 • 4625/11/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji oraz naprawy instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach UM Gdyni w roku 2012
 • 4626/11/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa w zakresie podpisywania jednoosobowego umów dotyczących udostępnienia drogą elektroniczną danych w zakresie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
 • 4627/11/VI/O - aneksu nr 3 do umowy nr KB/445/OZ/20/W/2009 z 1 lipca 2009 r.
 • 4628/11/VI/O - aneksu nr 3 do umowy nr KB/444/OZ/19/W/2009 z 1 lipca 2009 r.
 • 4629/11/VI/O - aneksu nr 4 do umowy nr KB/442/OZ/17/W/2009 z 1 lipca 2009 r.
 • 4630/11/VI/O - aneksu nr 5 do umowy nr KB/441/OZ/16/W/2009 z 1 lipca 2009 r.
 • 4631/11/VI/P - zamówienia przekazania materiału zdjęciowego na stronę www.gdynia.pl
 • 4632/11/VI/R - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na opłatę notarialną
 • 4633/11/VI/R - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o wyznaczenia kuratora spadku /działki nr 150 przy ul. Płockiej 56 w Gdyni/ w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy działki nr 145 km 77 przy ul. Sieradzkiej 73 w Gdyni dla inwestycji polegającej na nadbudowie parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o jedną kondygnację
 • 4634/11/VI/R - skierowania na drogę postępowania sądowo-administracyjnego sprawy o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a PINB dla miasta Gdyni w sprawie dokonania rozbiórki pawilonu gastronomicznego na działce położonej przy ul. Chylońskiej – Plac Dworcowy w Gdyni
 • 4635/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup wypisów z rejestru gruntów na potrzeby Wydziału Środowiska UM Gdyni
 • 4636/11/VI/R - zmiany umowy nr KB/49/UO/2/W/2009 o powierzenie zadania: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni w czasie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
 • 4637/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Osada Rybacka – część działki nr 157/2 – przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – trzy lata
 • 4638/11/VI/M - ogłoszenia i akceptacji treści regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji kampanii informacyjno-promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni” wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji
 • 4639/11/VI/M - realizacji działań promujących miasto z okazji konkursu „Gdyński Bizesplan 2012”
 • 4640/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Leszczynki przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 4641/11/VI/M - opłaty za udostępnienie map miasta Gdyni oraz wypisów do celów informacyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 4642/11/VI/M - zmiany do umowy z 8.01.1992 r. przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Opata Hackiego 12
 • 4643/11/VI/M - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja
 • 4644/11/VI/M - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja
 • 4645/11/VI/M - ustalenia warunków zamiany nieruchomości położonych przy ul. Dickmana pomiędzy Gminą Miasta Gdyni o osobą fizyczną
 • 4646/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wizualizacji gdyńskiego INFOBoxu oraz wirtualnego modelu przestrzennego obiektu i okolicy
 • 4647/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych dla projektu „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu „Kępa Redłowska w Gdyni”
 • 4648/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania 15.000 naklejek z nadrukiem promującym miasto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.12.2011
Data udostępnienia informacji: 30.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2011 15:06 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk