Z dnia 2011-12-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.12.2011 r. w sprawie:
 • 4413/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 4414/11/VI/P - zamówienia modułu do zamieszczania na miejskim portalu internetowym gdyńskich wydawnictw i tygodnika „Ratusz” w formie plików JPG i ich konwersji do programu Flash oraz zmian w CMS (panelu administracyjnym
 • 4415/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
 • 4416/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni
 • 4417/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni
 • 4418/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
 • 4419/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni
 • 4420/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie wydzielenia pasa drogowego ulicy Orlicz Dreszera i drogi dojazdowej do budynków Orlicz Dreszera 26-28
 • 4421/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie przez Zakład Usługowy „Geomawit” w Gdyni usług polegających na powielaniu dokumentacji i map
 • 4422/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”
 • 4423/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej urządzeń projektowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Gdyni
 • 4424/11/VI/R - przeprowadzenia XIV edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 4425/11/VI/R - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 4426/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 14/2011 do umowy KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.08.2008 r. zawartej z fundacją „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Kościerzynie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 4427/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 13/2011 do umowy KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009 r. zawartej z fundacją „Nasza Rodzina” z siedzibą w Szymankowie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 4428/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4429/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4430/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji zimowej 2011r.
 • 4431/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka z Gdyni do Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni
 • 4432/11/VI/O - wyrażenia zgody na złomowanie maszyn i narzędzi stanowiących środki trwałe Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni
 • 4433/11/VI/O - udzielenia upoważnienia dyrektorowi I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do podpisania umowy na rzecz Projektu InnovaBio Pomorze
 • 4434/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 4435/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej dla drużyny siatkarskiej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni
 • 4436/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej na zajęcia taneczno - ruchowe dla seniorów i osób niepełnosprawnych Gdyńskiej Fundacji NADAKTYWNI w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni
 • 4437/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w celu organizacji Konkursu Języka Polskiego dla gimnazjalistów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 4438/11/VI/O - zmiany treści Zarządzenia NR 4268/11/VI/R z dnia 22.11.2011 r.
 • 4439/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP szybka Kolek Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
 • 4440/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sadowego i egzekucyjnego
 • 4441/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
 • 4442/11/VI/U - podpisania umów na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego oraz sygnalizacji świetlnej
 • 4443/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/585/UI/224/W/2010 z dnia 26.10.2010r., na wykonanie robót w ramach zadania: „ Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej – odcinek I”
 • 4444/11/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej”
 • 4445/11/VI/O - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na dostawę programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach realizowanego projektu „Odkryj moje możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 4446/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: „Przebudowa zarurowanego kanału rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni”
 • 4447/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr TSPBDZAS/7815897/2010 z dnia 24.09.2010 r. (nr SK/2246/PK/39-w/2010) dot. dzierżawy kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 4448/11/VI/P - usługi internetowej dla potrzeb dzielnicowego monitoringu wizyjnego
 • 4449/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie kosztów tyt. zwrotu kosztów sądowych / ul. Kcyńska 10/47
 • 4450/11/VI/M - ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetatgowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej stacją transformatorową, położonej przy ul. Bosmańskiej, na rzecz ENERGA OPERATOR S.A.
 • 4451/11/VI/M - przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
 • 4452/11/VI/P - druku i montażu baneru informacyjnego promującego wydarzenie z kalendarza imprez miejskich
 • 4453/11/VI/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o zwrot bonifikaty przyznanej Pani Ewie Adrjaniak na wykup mieszkania komunalnego przy ul. Sandomierskiej 1A/12
 • 4454/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę notarialną i sądową /ul. Tucholska 1/
 • 4455/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę notarialną i sądową /ul. Warszawska 20/
 • 4456/11/VI/P - publikacji materiałów informacyjnych dotyczących konkursu fotograficznego
 • 4457/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 8 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego p/t na działce nr 449/71, KM 53, obręb Gdynia
 • 4458/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów dla 4 działek położonych na terenie Rezerwatu przyrody Kępa Redłowska
 • 4459/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie ściółkowania żwirem nasadzeń roślinnych na rondzie na ul. Morskiej przy wjeździe na Obwodnicę w Gdyni
 • 4460/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę broszur proekologicznych dot. Rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”
 • 4461/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji projektu nasadzeń roślinnych dla skweru z pomnikiem Stefana Żeromskiego zlokalizowanego w Gdyni, w rejonie skrzyżowania ul. Świętojańskiej z ul. 10 Lutego
 • 4462/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na udzielenie licencji do jednokrotnego wykorzystania fotografii barwnej Gdyni
 • 4463/11/VI/K - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na najem terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych
 • 4464/11/VI/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w sesji zimowej 2011r.
 • 4465/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy Miasta Gdyni
 • 4466/11/VI/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2012 roku
 • 4467/11/VI/U - uregulowania należności na rzecz Energa - Operator S.A. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych podstacji prostownikowej przy ul. Jana z Kolna /Wendy
 • 4468/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011roku
 • 4469/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
 • 4470/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie kosztów notarialnych
 • 4471/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10,0 m² zlokalizowanego na hali łukowej –pawilon handlowy nr 44
 • 4472/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 324
 • 4473/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 8,7 m² zlokalizowanego na hali płaskiej –pawilon handlowy nr 245
 • 4474/11/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • 4475/11/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • 4476/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (dz. 325/12)
 • 4477/11/VI/M - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Chabrowej
 • 4478/11/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda 28
 • 4479/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do serwisu SzuKIO
 • 4480/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację prac w zakresie aktualizacji mapy numerycznej w treści ewidencji gruntów, poprzez wymianę danych przyjętych z digitalizacji mapy zasadniczej na dane o ścisłych współrzędnych geodezyjnych, w oparciu o operaty techniczne z podziałów nieruchomości
 • 4481/11/VI/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 4482/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMG w 2012 r.
 • 4483/11/VI/M - zmiany wynagrodzenia brutto umów na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego
 • 4484/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni
 • 4485/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni
 • 4486/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni
 • 4487/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie brakującej litery A w podświetlanym napisie informacyjnym na budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24
 • 4488/11/VI/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 EUR sprzętu komputerowego do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 4489/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 313 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Osada Rybacka - część działki 157/2 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4490/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przebudowę istniejących osłon przeciwporażeniowych na kładkach dla pieszych nad Al. Piłsudskiego
 • 4491/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 4492/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR na zamieszczenie ogłoszenia prasowego w Dzienniku Bałtyckim
 • 4493/11/VI/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat pomieszczenia o pow. 21,00m2 stanowiącego część lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 118 Gdyni , stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 4494/11/VI/M - zakupu licencji na wykorzystanie fotografii barwnych w gdyńskim kalendarzu planszowym
 • 4495/11/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 2319/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 czerwca 2011 r.
 • 4496/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę ulicy Bł.ks.kmdr.ppor.Władysława Miegonia ( 652/31)
 • 4497/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie świątecznej akcji promocyjnej Gdyni na facebooku
 • 4498/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród w konkursie na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29 w Gdyni
 • 4499/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród w konkursie historycznym „Przez wieki do niepodległości” organizowanym przez Zespół Szkół nr 14 w Gdyni
 • 4500/11/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego
 • 4501/11/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców
 • 4502/11/VI/M - odwołania dotychczasowych i wskazania nowych przedstawicieli miasta Gdyni do VI kadencji zarządu i rady nadzorczej fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”
 • 4503/11/VI/S - wyrażenia zgody na demontaż klimatyzatora znajdującego się w pomieszczeniu serwerowni oraz zamontowanie go w serwerowni budynku UM przy ul. 10 Lutego 24
 • 4504/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na naprawy oraz konserwacje kserokopiarek i faksów dla UM w 2012 roku
 • 4505/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup gazu obronnego oraz kajdanek metalowych
 • 4506/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup narzędzi dla serwisu Wydziału Informatyki UM Gdyni
 • 4507/11/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic: „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica”
 • 4508/11/VI/R - powołania komisji oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania związanego z prowadzeniem „Gdyńskich warsztatów podróżniczych”
 • 4509/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego i druku gdyńskiego kalendarza pozarządowego na rok 2012
 • 4510/11/VI/P - powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2012 roku”
 • 4511/11/VI/P - rozwiązania umowy z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku o udzieleniu dotacji
 • 4512/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania dokumentacji pokazu videomappingu
 • 4513/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.12.2011
Data udostępnienia informacji: 30.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2011 15:03 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk