Z dnia 2011-11-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.11.2011 r. w sprawie:
 • 4179/11/VI/P - zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem Gminy Gdynia w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2012”
 • 4180/11/VI/P - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kultury w 2012 roku, ogłoszonego zarządzeniem nr 3894/2011/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2011 r.
 • 4181/11/VI/P - dofinansowania wydania książki „Gdynianka”
 • 4182/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem „Wybrałem zdrowe życie”
 • 4183/11/VI/K - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 EUR na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 140 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego
 • 4184/11/VI/S - akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4185/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa parkingu na potrzeby Komisariatu Policji przy ulicy Chwarznieńskiej 4 w Gdyni”
 • 4186/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z realizacją zadania: „adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni”
 • 4187/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa odwodnienia liniowego w ulicy Aragońskiej 60 i 62 w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni”.
 • 4188/11/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 4189/11/VI/S - przeprowadzenia serwisu i konserwacji bramy garażowej w budynku będącym w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 4190/11/VI/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 5/99/III Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 4191/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup i dostawę zestawów do udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferentów
 • 4192/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4193/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4194/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4195/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4196/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4197/11/VI/M - prac remontowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 17 w Gdyni
 • 4198/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni
 • 4199/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Kapitańskiej 16 w Gdyni
 • 4200/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w korytarzach piwnicznych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
 • 4201/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 41 przy ul. Świętojańskiej 139 w Gdyni
 • 4202/11/VI/M - wymiany zaworów gazowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
 • 4203/11/VI/M - wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej dla dwóch odrębnych lokali mieszkalnych przy ul. Śląskiej 51 b w Gdyni
 • 4204/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-blacharskich z ociepleniem stropodachu oraz przemurowaniem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Wąskiej 36 w Gdyni
 • 4205/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-blacharskich oraz przemurowania komina w budynku mieszkalnym przy ul. Rybaków 11 w Gdyni
 • 4206/11/VI/M - wykonania warstwy termoizolacyjnej ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Jęczmiennej 4 w Gdyni
 • 4207/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki podziemnego składu opału przy ul. Okrzei 14 w Gdyni
 • 4208/11/VI/M - wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Żarnowieckiej 1 w Gdyni
 • 4209/11/VI/M - wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dachnowskiego 21 w Gdyni
 • 4210/11/VI/M - wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dachnowskiego 38 w Gdyni
 • 4211/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni drogowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 14 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 4212/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Gniewskiej 26 w Gdyni
 • 4213/11/VI/M - rozbiórki budynku gospodarczego na terenie nieruchomości przy ul. Wrocławskiej (działki nr 57/30 i 58/30) w Gdyni
 • 4214/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego na terenie nieruchomości przy ul. Chylońskiej 178 B w Gdyni
 • 4215/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 11 Gdyni
 • 4216/11/VI/M - wykonania remontu sanitariatu na parterze w budynku użytkowym przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni
 • 4217/11/VI/M - zabezpieczenia kosztów zużycia energii elektrycznej niezbędnej do ogrzania nowopowstałych pomieszczeń tymczasowych w gminnych budynkach przy ul. Wesołej 5 i Krośnieńskiej 11 w Gdyni
 • 4218/11/VI/M - likwidacji byłego podziemnego składu opału znajdującego się pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Gen. Maczka 2-6 i 8-10 w Gdyni
 • 4219/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych (WAM)
 • 4220/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową /ul. Syrokomli 8 m 13/
 • 4221/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową /ul. Syrokomli 8 m 12 /
 • 4222/11/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/414/92 z dnia 21.10.1992 r., dotyczącej gruntu położonego pod placem targowym –pawilon nr343
 • 4223/11/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR, na montaż i demontaż elementów identyfikacji graficznej zleconej przez Miasto Gdynię oraz wykonywanie transparentów/banerów z nadrukiem na potrzeby imprez z miejskiego kalendarza imprez w 2012 roku
 • 4224/11/VI/U - wyrażenia zgody na organizację lunchu w dniu 30 listopada 2011r. dla uczestników konferencji projektu BOTHNIAN GREEN LOGISTIC CORRIDOR
 • 4225/11/VI/U - wyrażenia zgody na wykonanie tłumaczenia ekspertyzy na język angielski w ramach zadań realizowanych w projekcie INTERFACE
 • 4226/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011r szkolenia na temat: „Podatek dochodowy od osób fizycznych-aktualności i projektowane zmiany na 2012 r.”
 • 4227/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania blankietów do kart świątecznych
 • 4228/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania kart świątecznych
 • 4229/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektu i druk gdyńskich kalendarzy planszowych na rok 2012
 • 4230/11/VI/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4231/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 4232/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 37 B przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 4233/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 37 B przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 4234/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na budowę odwodnienia liniowego w ulicy Aragońskiej 60 i 62 w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • 4235/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011roku
 • 4236/11/VI/P - dokonania zmian w umowach: nr KB/786/PON/5/W/2010 zawartej dnia 30.12.2010r. i nr KB/787/PON/6/W/2010 zawartej dnia 30.12.2010r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Fundacją Ochrony Praw Dziecka
 • 4237/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem drużyny z Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni na Turniej Finałowy Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Prabutach
 • 4238/11/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji obchodów 60-lecia istnienia Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
 • 4239/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów z 26 gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na Wojewódzkie Finały Indywidualnych Mistrzostw Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Pływaniu w Człuchowie
 • 4240/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję w Hadze w ramach współpracy z Fundacją THIMUN – Singapore
 • 4241/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród w I Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo – Informatycznym „Myszka Z” organizowanego prze Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
 • 4242/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu upominków dla uczestników XI Mistrzostw Gdyni szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w siłowaniu się na rękę organizowanego przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • 4243/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie
 • 4244/11/VI/O - upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w szkołach zarejestrowanych w ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych placówek oświatowych w Gdyni
 • 4245/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4246/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4247/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na skomponowanie muzyki do spotu promocyjnego miasta Gdyni
 • 4248/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu mieszkalnego przy ul. Reja 14-16, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej
 • 4249/11/VI/K - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę notarialną
 • 4250/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni
 • 4251/11/VI/P - organizacji imprezy mikołajkowej w dniu 6.12.2011 r.
 • 4252/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia-Witomino Radiostacja zabawy mikołajkowej
 • 4253/11/VI/S - zakupu akcesoriów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 4254/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę – audit zewnętrzny w ramach nadzoru Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w UM Gdyni
 • 4255/11/VI/S - zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla UM Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta
 • 4256/11/VI/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę z Gminy Miasta Gdyni na PKT dla inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta”
 • 4257/11/VI/S - powołania zespołu ds. weryfikacji opisu granic dzielnic miasta Gdyni
 • 4258/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i ogłoszenia sprzedaży w drodze przetargu samochodu osobowego UM Gdyni
 • 4259/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tablicy przy dębie Esperantystów na Kamiennej Górze oraz wykonanie projektu placu zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich 14-16
 • 4260/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opracowania projektu zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Stryjskiej w Gdyni
 • 4261/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę pn: „Techniczne przygotowanie zamówienia publicznego, wsparcie merytoryczne, nadzór, kontrola i odbiory dotyczące prac wykonywanych w ramach „Asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i katastru nieruchomości”
 • 4262/11/VI/U - zamówienia wykonania druku książki z artykułami z konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I polowy XX wieku i jej ochrona”
 • 4263/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację prac w zakresie archiwizacji dokumentów katastralnych dotyczących podziałów nieruchomości
 • 4264/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku
 • 4265/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aplikacji konkursowej na portalu Facebook
 • 4266/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Abrahama 68
 • 4267/11/VI/O - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych oraz programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego
 • 4268/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 3818/11/VI/P w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowanego w 2012 roku
 • 4269/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska
 • 4270/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup karmy do zimowego dokarmiania ptaków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.11.2011
Data udostępnienia informacji: 13.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2011 10:47 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk