Z dnia 2011-11-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.11.2011 r. w sprawie:
 • 4069/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi digitalizacji zbioru kart wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Gdyni i innych jednostek, przechowywanych w archiwum Urzędu Miasta Gdyni
 • 4070/11/VI/S - określenie przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny
 • 4071/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 r. szkolenia na temat: „Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych”
 • 4072/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 3808/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.10.2011 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miast Gdyni na stanowiskach administracyjno – biurowych
 • 4073/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 r. szkolenia na temat: „Dokumentacja projektów unijnych – archiwizowanie, obieg i kontrola dokumentacji własnej oraz dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
 • 4074/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w obrębie etapu III projektowanego pasa drogowego ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni
 • 4075/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/397/UI/142/W/2011 z dnia 11.08.2011r na wykonanie roboty budowlanej: „budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ul. Witomińskiej w Gdyni”
 • 4076/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umów nr KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 05.11.2010 r. i nr 376/UI/130/W/2011 z dnia 27.07.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 4077/11/VI/U - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską w Gdyni
 • 4078/11/VI/U - zawarcia porozumienia z Telekomunikacją Polska S. A. na przejęcie gwarancji dla wykonanego zadania budowy ścieżki rowerowej w ul. Rdestowej w Gdyni
 • 4079/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie końcowego podziału nieruchomości i wykazu zmian gruntowych
 • 4080/11/VI/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji wierzytelności zgodnie z § 17 ust. 3 umowy nr KB/562/UI/201-W/2011 z 25.10.2011 r. zawartej z Wykonawcą robót budowlanych „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 4081/11/VI/M - wykonanie odwodnienia terenu przy budynku zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 39 IV bl. w Gdyni
 • 4082/11/VI/M - wykonania wymiany instalacji c.o. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
 • 4083/11/VI/M - modernizacji instalacji c.o. w lokalu komunalnym przy ul. Tatrzańskiej 5/5 w Gdyni
 • 4084/11/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 9 mieszkaniach gminnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 4085/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni drogowej do budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 1 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 4086/11/VI/M - usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni
 • 4087/11/VI/M - ustawienia trzech kontenerów na odpady celem wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Abrahama 60 w Gdyni
 • 4088/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Krofeya 9 w Gdyni
 • 4089/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 16 w Gdyni
 • 4090/11/VI/M - prac wentylacyjnych oraz uszczelnienia przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 175 A w Gdyni
 • 4091/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 13 D w Gdyni
 • 4092/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 13 C w Gdyni
 • 4093/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 24 w Gdyni
 • 4094/11/VI/M - dokonania oplombowania licznika energii elektrycznej i licznika gazowego w lokalu mieszkalnym nr 22 i przy ul. Śląskiej 51 b w Gdyni
 • 4095/11/VI/M - prac wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Stoigniewa 23 w Gdyni
 • 4096/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu mieszkalnym nr 2 oraz remontu nasad kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 155 w Gdyni
 • 4097/11/VI/M - wykonania prac wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Dembińskiego 14 I w Gdyni
 • 4098/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowodworskiego 10 w Gdyni (działka nr 52 KM 17)
 • 4099/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Żarnowieckiej 1 w Gdyni
 • 4100/11/VI/M - zaizolowania przewodu dymowego ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
 • 4101/11/VI/M - remontu schodów na terenie gminnym przy ul. Legionów 17 w Gdyni
 • 4102/11/VI/M - usunięcia awarii na terenie gminnym przy budynku mieszkalnym ul. Dickmana 22 w Gdyni
 • 4103/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żwirowej 43 w Gdyni (działka nr 12 KM 13)
 • 4104/11/VI/M - przedłużenia przewodów dymowych w budynku mieszkalnym przy ul. Północnej 1 a w Gdyni
 • 4105/11/VI/M - wykonania instalacji odlodzeniowej rur spustowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Widnej 10 w Gdyni
 • 4106/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Sportowej 14 w Gdyni
 • 4107/11/VI/M - wykonania ogrodzenia nieruchomości gminnej przy ul. Warszawskiej 11 w Gdyni
 • 4108/11/VI/M - wykonania prac wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Dembińskiego 14 II w Gdyni
 • 4109/11/VI/M - wykonania prac wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Dachnowskiego 38 w Gdyni
 • 4110/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3326/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.09.2011 r. w sprawie objęcia udziałów w kapitale zakładowym Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o
 • 4111/11/VI/M - ogłoszenia oraz akceptacji treści regulaminu Konkursu na opracowanie wzoru „Pamiątki z Gdyni”
 • 4112/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie reklamy elektronicznej promującej miasto
 • 4113/11/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/311/93 z dnia 19.10.1993 r., dotyczącej gruntu położonego pod placem targowym –stragan 16/7
 • 4114/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (dz. 321/23)
 • 4115/11/VI/M - wyrażenia zgody i określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy Miasta Gdynia/ ul. Śniadeckich 4
 • 4116/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 4117/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4118/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4119/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4120/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.20.2010)
 • 4121/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3182/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni dnia 30 sierpnia2011 roku w sprawie: ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego – garażu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Korzeniowskiego 25A przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 4122/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 4123/11/VI/M - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 3835/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 października 2011 roku w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Adm.J Unruga i Kuśnierskiej
 • 4124/11/VI/P - zakupu kukurydzy paszowej
 • 4125/11/VI/S - zmiany paragrafu 3 w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 3673/11/VI/S z dnia 4 października 2011 r.
 • 4126/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy dotyczącej dostawy, instalacji i wdrożenia systemu do obsługi dziennika elektronicznego dla 60 placówek oświatowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 4127/11/VI/S - wyrażenia zgody na kontynuację ubezpieczenie samochodu służbowego marki Żuk A 16 w 2011roku
 • 4128/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 569/2011/VI/S w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza
 • 4129/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3988/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.11.2011 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Abrahama 68 w Gdyni
 • 4130/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 4131/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 22 jako działka nr 339/1 i 339/2 przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej a docelowo pod drogę publiczną
 • 4132/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/501/UI/176/W/2011 z dnia 28.09.2011 r. dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni”
 • 4133/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 22 obręb Wiczlino jako działki nr: 337/35, 337/36 i 337/37 - przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
 • 4134/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk teczek do listu okolicznościowego
 • 4135/11/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2012 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 4136/11/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2012 na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 4137/11/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 2012 na poczet należności wynikających z usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 4138/11/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 2012 na poczet rozliczania kosztów eksploatacyjnych oraz mediów dotyczących lokali użytkowanych przez UMG przy ul. Partyzantów 42, ul. Armii Krajowej 44, ul. 3 Maja 27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Świętojańskiej 39 w Gdyni w 2012 roku
 • 4139/11/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2012 na dostawę mediów do pomieszczeń przy Al. Zwycięstwa 291a w Gdyni – zajmowanych przez Straż Miejską
 • 4140/11/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2012 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
 • 4141/11/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2012 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
 • 4142/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu numer 34 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja 36 na działkach nr 1059/148 i 1061/136, KM 53, obręb Gdynia
 • 4143/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
 • 4144/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie kosztów tyt. zwrotu pożyczki wraz z odsetkami i kosztami sądowymi
 • 4145/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4146/11/VI/M - zmiany umowy dzierżawy nr MG/229/D/2009 przedmiotem której jest zabudowana nieruchomość położna przy Pl. Kaszubskim 1A
 • 4147/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”
 • 4148/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: „Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską w Gdyni”
 • 4149/11/VI/K - przedłożenia RM i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla m. Gdyni na lata 2012 – 2022 oraz projektu uchwały budżetowej m. Gdyni na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami określonymi w uchwale RM Gdynia nr XII/220/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m. Gdyni
 • 4150/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup roślin cebulowych i ich dostawę
 • 4151/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 3825/11/VI/S w sprawie przekazania środków finansowych na bilety autobusowe/trolejbusowe do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni
 • 4152/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup wycieraczek wejściowych na potrzeby UM Gdyni
 • 4153/11/VI/S - wyrażenia zgody na dostosowanie dwóch istniejących fasad aluminiowych w elewacji do klap oddymiających w budynku UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 4154/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wymianę roślin cebulowych, dostawę materiału roślinnego na potrzeby Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Chwarznieńskiej 93 oraz wykonania dokumentacji odbiorowej na podstawie decyzji dotyczących nasadzeń rekompensujących na terenie Gdyni
 • 4155/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni
 • 4156/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegające na doradztwie finansowym w procesie przygotowania odpowiedzi na pytania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 7.10.2011 r. dotyczące wniosku prezydenta m. Gdyni z 25 sierpnia 2011 r. dotyczącego wydania opinii w sprawie wsparcia udzielanego Portowi Lotniczemu Gdynia-Kosakowo sp. z o.o.
 • 4157/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie ewidencji i dokumentacji reklam zewnętrznych na elewacjach budynków w Śródmieściu Gdyni
 • 4158/11/VI/P - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • 4159/11/VI/P - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w konkursie na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 4160/11/VI/P - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskiego oraz krajowe przewozy lotnicze
 • 4161/11/VI/P - zakupu płyt DVD z filmem dokumentalnym „Pamięć. Tajemnice lasów Piaśnicy”
 • 4162/11/VI/R - zatwierdzenia składów komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic „Kultura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica”
 • 4163/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2011 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 4164/11/VI/R - zawarcia umowy w sprawie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej na zakupie wyposażenia do pracowni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3
 • 4165/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów „V Miejskiego Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej” organizowanego przez SP Nr 26
 • 4166/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca”
 • 4167/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: „Profilaktyka przez sport”
 • 4168/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin i opiekunów
 • 4169/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM
 • 4170/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom
 • 4171/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu /NTM
 • 4172/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Warto być – program wsparcia i rehabilitacja dla osób chorych z chorobą otępienną oraz ich rodzin i opiekunów
 • 4173/11/VI/O - refundacji kosztów zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu historycznego pt: „Józef Piłsudski – jego związki z morzem i Gdynią” organizowanego przez IX LO w Gdyni
 • 4174/11/VI/O - zakupu keyboardu dla MDK w Gdyni z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia placówki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.11.2011
Data udostępnienia informacji: 30.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2011 15:37 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk