Z dnia 2011-11-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.11.2011 r. w sprawie:
 • 4020/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie projektu „Kibice Razem” na terenie Gdyni w 2012 roku”
 • 4021/11/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy książki Barbary Kanold „Dżentelmen, nie tylko pod koszem”
 • 4022/11/VI/P - zamówienia nowego systemu zarządzania treścią CMS dla Rad Dzielnic oraz modułu do prezentacji dokumentacji w Biuletynie Informacji Publicznej
 • 4023/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni
 • 4024/11/VI/M - rozbiórki garaży murowanych na terenie nieruchomości przy ul. Legionów (dz. nr 29, 30, 789/27, 788/27, k.m. 60, obręb Gdynia) w Gdyni
 • 4025/11/VI/M - wyrażenie stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki zabudowań przy ul. Sieradzkiej 40 w Gdyni – dz. nr 743/254, 746/254, k.m. 76, obręb Gdynia
 • 4026/11/VI/M - zabezpieczenia garażu gminnego przy ul. Ujejskiego 3 w Gdyni
 • 4027/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4028/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4029/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4030/11/VI/P - zakupu informatycznego osprzętu technicznego dla potrzeb MC
 • 4031/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4032/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 4033/11/VI/S - wyrażenia zgody na zmianę zarządzenia nr 366/10/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.12.2010 r. w sprawie zakupu do 14.000 EUR: artykułów hydraulicznych, elektronarzędzi, zamocowań, śrub, wkrętów i gwoździ; artykułów metalowych, przeglądy i konserwacje sprzętu p-poż, zakupu artykułów remontowo – budowlanych
 • 4034/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 17/2011 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 4035/11/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Początek w Rodzinie” pt.: „O narodzinach”
 • 4036/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 50 flag o wymiarach 100 x 70 cm z okolicznościowym nadrukiem
 • 4037/11/VI/M - akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia moje miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni
 • 4038/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4039/11/VI/P - wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” w 2012 roku
 • 4040/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011 r.
 • 4041/11/VI/P - ogłoszenia konkursu fotograficznego „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna” oraz akceptacji treści regulaminu konkursu
 • 4042/11/VI/S - zmiany zarządzenia 3820/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.10.11 r. w sprawie wyrażenia zgody na remont elewacji budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 o wartości do 14.000 EUR
 • 4043/11/VI/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na dostawę bonów towarowych w formie papierowej
 • 4044/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”
 • 4045/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni
 • 4046/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni
 • 4047/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni
 • 4048/11/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 4049/11/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 4050/11/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 4051/11/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 4052/11/VI/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2011
 • 4053/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22.02.2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 4054/11/VI/O - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EUR na świadczenie usług edukacyjnych
 • 4055/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej drogi dojazdowej do Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 4056/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni
 • 4057/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania roboty budowlanej pn: „Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 4058/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/482/UI/170/W/2011 z dnia 14.09.2011 r. na wykonanie podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Puckiej i Chylońskiej w Gdyni wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi
 • 4059/11/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Moniuszki
 • 4060/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR (…)
 • 4061/11/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracownikowi UM Gdyni w 2011 roku
 • 4062/11/VI/O - refundacji kosztów zakwaterowania w internacie przy Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni
 • 4063/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej na terenie Skweru Plymouth
 • 4064/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 3938/11/VI/R w sprawie zmiany składu zespołu ds. realizacji projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – etap I” oraz aktualizacji procedur wdrażania projektu
 • 4065/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na usługę legalizacji ponownej miernika poziomu dźwięku
 • 4066/11/VI/M - zmiany umowy nr SK/2185/MB/48-W/2011 na wykonanie koncepcji architektonicznej rozbudowy /nadbudowy/, przebudowy i adaptacji budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji przy ulicy Polskiej 1 w Gdyni
 • 4067/11/VI/M - zarządzenia nr 3946/11/VI/M w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną „Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich
 • 4068/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.11.2011
Data udostępnienia informacji: 21.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2011 14:48 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk