Z dnia 2011-11-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.11.2011 r. w sprawie:
 • 3938/11/VI/R - zmiany składu Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I” oraz aktualizacji procedur wdrażania projektu
 • 3939/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.11.2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
 • 3940/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie wzorcowania przymiaru wstęgowego
 • 3941/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3942/11/VI/S - akceptacji treści umowy, dotyczącej przyjęcia dofinansowania zadania
 • 3943/11/VI/S - wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
 • 3944/11/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych w 2012 roku
 • 3945/11/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w 2012 roku
 • 3946/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich przy ul. Morskiej 9-9A w Gdyni”
 • 3947/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 3948/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 3949/11/VI/M - naprawy schodów kamiennych z montażem balustrady na terenie gminnym przy ul. Legionów 17 AB w Gdyni
 • 3950/11/VI/M - remontu instalacji elektrycznej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 7,9,11,13,17,19,37,43,45,47,49,51,55,57,59,61,63 oraz w lokalach mieszkalnych przy ul. Wojewody Wachowiaka 15,17,31,33,35,37, 47,49,51,57 w Gdyni
 • 3951/11/VI/M - prac wentylacyjnych w trzech lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Puckiej 100 A w Gdyni
 • 3952/11/VI/M - rozbiórki zabudowań na terenie nieruchomości przy ul. Orłowskiej 1 w Gdyni
 • 3953/11/VI/M - rozbiórki dobudówki do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Spacerowej 9A w Gdyni
 • 3954/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Chylońskiej 33 w Gdyni
 • 3955/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3956/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3957/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3958/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3959/11/VI/M - określenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej 8a rzecz jej użytkownika wieczystego
 • 3960/11/VI/M - określenia warunków nabycia nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej
 • 3961/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Korzennej/Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 3962/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 10 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Ikara - część działki 1066/34 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3963/11/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/42/93 z dnia 03.02.1993 r., dotyczącej gruntu położonego pod halą rybną pawilon handlowy nr 8
 • 3964/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu numer 7 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego p/t na działce nr 449/71, KM 53, obręb Gdynia
 • 3965/11/VI/M - zmiany umowy dzierżawy MG/77/97 z dnia 25.07.1997 r.
 • 3966/11/VI/R - zmiany umowy nr KB/49/UO/2/W/2009 z dnia 02.02.2009 r. o powierzenie zadania: prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni, ul. Małokacka 3A w czasie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
 • 3967/11/VI/P - ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 • 3968/11/VI/P - zakupu systemu monitoringu wilgotności i temperatury dla potrzeb MCZK
 • 3969/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193000 EURO na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru komputerowego i termicznego dla UMG w 2011r.
 • 3970/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni
 • 3971/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni
 • 3972/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni
 • 3973/11/VI/P - organizacji XII Krajowego Zjazdu Doktorantów w Gdyni
 • 3974/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2012 roku”
 • 3975/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic w rejonie Stryjskiej – Przemyskiej w Gdyni
 • 3976/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie
 • 3977/11/VI/O - zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 2102/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w 2011 r.
 • 3978/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę nasadzeń roślinnych wraz z trzyletnią pielęgnacją na wybranych terenach Miasta Gdyni – dotyczy cześci 1, 3
 • 3979/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie trawnika z rolki w rejonie Al. Piłsudskiego pomiędzy ul. Świętojańską i Władysława IV o wartości do 14.000 EUR
 • 3980/11/VI/P - wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 3981/11/VI/P - zakupu sprzętu i materiałów na wyposażenie magazynu sprzętu OC i ratownictwa
 • 3982/11/VI/M - likwidacji stołu pingpongowego znajdującego się przy ul. Kartuskiej 24 w Gdyni
 • 3983/11/VI/M - wykonania ocieplenia części mansardowej gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni
 • 3984/11/VI/M - wykonania zabezpieczenia okien w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni
 • 3985/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-blacharskich oraz przemurowania kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Rybaków 5 w Gdyni
 • 3986/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę polegającą na: wykonaniu mapy do celów projektowych dla terenu w rejonie Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
 • 3987/11/VI/M - wykonania wycinki drzew oraz przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 3988/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Abrahama 68 w Gdyni
 • 3989/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie mapy wysokościowej w postaci warstwic wraz z rysunkiem 3D, pikietami wysokościowymi, obszarami planarnymi i ciekami dla obszaru miasta Gdynia oraz dla terenów przyległych
 • 3990/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 3991/11/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych – garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 3992/11/VI/M - ustalenia wykazu oraz ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 3993/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 Euro na zakup i dostawę pojemników na piasek i sól w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną dla szkoły I ALO w Gdyni”
 • 3994/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu zamiennego dla zadania „Budowa ulicy Westy w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 3995/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 3996/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadania pn. prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni ul. Małokacka 3A w czasie od 01.01.2012r. do 31.12.2016r.
 • 3997/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR, na wykonanie inwentaryzacji zieleni porastającej część działek 716/387 i 1065/387 km 81 GD zlokalizowanych przy ul. Spacerowej w Gdyni
 • 3998/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych na 2010 r. i w 2011 r. na realizację badań profilaktycznych
 • 3999/11/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej
 • 4000/11/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Uranowa)
 • 4001/11/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Morska)
 • 4002/11/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i ustalenia wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miast Gdyni, położonej przy ul. Sandomierskiej
 • 4003/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w rejonie Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni”
 • 4004/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z realizacją zadania: „adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”
 • 4005/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup i montaż stojaków rowerowych oraz wykonanie skrzyni na słupki do siatkówki dla potrzeb szkoły I ALO w Gdyni
 • 4006/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie ulic Zapolskiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny, Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej w Gdyni”
 • 4007/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy nr KB/327/SI/3-W/2011 dotyczącej zaprojektowania i wykonania okablowania strukturalnego, sieci elektrycznej i serwerowni w 60 placówkach oświatowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 4008/11/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni
 • 4009/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2011 roku
 • 4010/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
 • 4011/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
 • 4012/11/VI/M - przyjęcia treści umowy o dzieło na wprowadzenie korekt i uzupełnienie brakujących danych przedsiębiorstw w gminnej ewidencji działalności gospodarczej w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 4013/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklam Gdyni w kalendarzu planszowym na rok 2012
 • 4014/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy promującej miasto Gdynię
 • 4015/11/VI/M - druku broszury „Navigator Turystyczny”
 • 4016/11/VI/M - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na promocję miasta z okazji akcji „Biało-czerwone jest w modzie. Tydzień flagi” na antenie Radia Gdańsk
 • 4017/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk plakatów informujących o szkoleniach i spotkaniach organizowanych w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni
 • 4018/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i emisję wkładki „Gdynia Przedsiębiorcza” promującej Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na łamach „Dziennika Bałtyckiego”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.11.2011
Data udostępnienia informacji: 21.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2011 14:45 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk