Z dnia 2011-10-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.10.2011 r. w sprawie:
 • 3845/11/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg krajowych w województwie pomorskim z załącznikiem dotyczącym miasta na prawach powiatu – Gdyni
 • 3846/11/VI/U - akceptacji Aneksu nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-04 do umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 3847/11/VI/M - zmiany treści umowy Nr KB/282/MB/9-W/2011 z dnia 23.05.2011r. na robotę budowlaną: „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 39 przy ul. Adm. Unruga 88a w Gdyni”
 • 3848/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie świetlicy szkolnej dla Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w celu organizacji spotkań i ćwiczeń ratowników medycznych w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 3849/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizacje zadania „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”
 • 3850/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 3851/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3852/11/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem Miasta Gdyni
 • 3853/11/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 3854/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup plotera tnącego rolkowego z oprogramowaniem wraz z materiałami eksploatacyjnymi i programu graficznego
 • 3855/11/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy doradztwa w zakresie weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do przetargu na sprzedaż energii elektrycznej
 • 3856/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
 • 3857/11/VI/M - wykonania docieplenia ściany szczytowej gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni
 • 3858/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni
 • 3859/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 10 A w Gdyni
 • 3860/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
 • 3861/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych wraz z uporządkowaniem nieruchomości przy ul. Zielonej 23 w Gdyni
 • 3862/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z uporządkowaniem nieruchomości przy ul. Żarnowieckiej 7 w Gdyni
 • 3863/11/VI/M - rozbiórki baraku mieszkalnego wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości przy ul. Dickmana 24 C w Gdyni
 • 3864/11/VI/M - rozbiórki garaży i budynków gospodarczych wraz z uporządkowaniem nieruchomości przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni
 • 3865/11/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości gminnej przy ul. Chwaszczyńskiej 50 w Gdyni (część działki nr 165/17)
 • 3866/11/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości gminnej przy ul. Wesołej 5 w Gdyni
 • 3867/11/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości gminnej przy ul. Krośnieńskiej 11 w Gdyni
 • 3868/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni drogowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Świeckiej 4 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4
 • 3869/11/VI/M - udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi ABK- 3 w sprawie zawarcia umów w imieniu Gminy Miasta Gdyni na dostawę energii elektrycznej i montaż liczników przedpłatowych do budynków przy ul. Krośnieńskiej 11 i Wesołej 5
 • 3870/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 2 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bp. Dominika 32-38 w Gdyni
 • 3871/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 3/2011 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Przemysława 18 w Gdyni
 • 3872/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3873/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3874/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3875/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3876/11/VI/M - wyrażenia zgody i określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy Miasta Gdynia
 • 3877/11/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 3878/11/VI/M - wykonania nasadzeń drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 3879/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 3619/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 października 2011 r. dotyczącego wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 3880/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/330/UI/112/W/2011 z dnia 29.06.2011 r. związanej z realizacją zadania: „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni”
 • 3881/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę rocznej dzierżawy łączy transmisji danych pomiędzy Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i siedzibami GUS i ZUS
 • 3882/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/189/PK/3/w/2011
 • 3883/11/VI/P - przyłączenia energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 3884/11/VI/P - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.7.2011)
 • 3885/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 3553/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę ulicy Bł.ks.kmdr.ppor.Władysława Miegonia (654/33)
 • 3886/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 640 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki 1062/9 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3887/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 • 3888/11/VI/S - akceptacji treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • 3889/11/VI/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury (przyłącza wody) w pasie drogowym ulicy Witomińskiej 76 w Gdyni dla realizowanej kaplicy pogrzebowej ZCK
 • 3890/11/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 3891/11/VI/M - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR, na zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem oraz serwis w sezonie zimowym 2011/2012 dekoracji świątecznych w Gdyni
 • 3892/11/VI/P - organizacji poczęstunku
 • 3893/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy 93 Gdyńskie Urodziny Niepodległej
 • 3894/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kultury w 2012 roku
 • 3895/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni
 • 3896/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni
 • 3897/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
 • 3898/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni
 • 3899/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
 • 3900/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 3901/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę nasadzeń roślinnych wraz z trzyletnią pielęgnacją na wybranych terenach Miasta Gdyni – DOTYCZY CZĘŚCI 2, 4, 5
 • 3902/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie terenu zieleni przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni
 • 3903/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki drukującej identyfikatory dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3904/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011 r.
 • 3905/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia Nr 82/10/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.12.2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2011 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
 • 3906/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na dostawę dwóch samochodów osobowych w 2011r.
 • 3907/11/VI/S - zakupu modułu do ewidencjonowania środków trwałych
 • 3908/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi trzyletniej aktualizacji platformy informatycznej firmy Bentley Systems
 • 3909/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Budowa kanału odciążającego Ø 800 dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach Drogi Różowej w Gdyni’’
 • 3910/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, organizacji występu artystycznego na stadionie piłkarskim w Gdyni
 • 3911/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie spotu telewizyjnego promującego Gdynię jako stolicę polskiej koszykówki
 • 3912/11/VI/M - nie zawierania umowy na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni”
 • 3913/11/VI/M - aneksu zmieniającego treść umowy nr SK/422/MG/122-W/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku na wykonanie druku oraz przygotowanie wystaw na potrzeby Miejskiej Informacji przy ul 10 Lutego 24
 • 3914/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na przygotowanie spotkania kluczowych Partnerów Konkursu „Gdyński Biznesplan”
 • 3915/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/722/UI/270/W/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Puckiej i Chylońskiej w Gdyni na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi”
 • 3916/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”
 • 3917/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej w Gdyni”
 • 3918/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego w związku z realizację inwestycji pn: „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni”
 • 3919/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/257/UI/93/W/2011 na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną” realizowanej w ramach operacji pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie – etap II”
 • 3920/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/370/UI/126/W/2011 na opracowanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni” – etap III
 • 3921/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy KB.681/UI/255/W/2010 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni i firmą NORD Investments S.A. z siedzibą w Gdańsku
 • 3922/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3382/11/VI/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na tłumaczenie podręcznika pt: „Konwersja autobusu z silnikiem diesla na trolejbus” w ramach projektu trolley
 • 3923/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie badań geologicznych skarpy klifu w Oksywiu dla zadania pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu – etap II
 • 3924/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie badań dna morza w celu wykonania posadowienia dalby w ramach zadania pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu – etap II”
 • 3925/11/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci
 • 3926/11/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży – II edycja
 • 3927/11/VI/O - refundacji kosztów zakupu nagród dla laureatów Jesiennego Festiwalu Piosenki Niemieckojęzycznej, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 3928/11/VI/O - refundacji kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VII Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczo-Ekologicznego o puchar Prezydenta Miasta Gdyni” i VII Gdyńskiego Młodzieżowego Marszu na orientację o puchar im. Wacława Jakubowskiego” organizowanego przez SP Nr 33 w Gdyni i Klub turystyki Pieszej PTTK „Belfer”
 • 3929/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów regionalnych rozgrywek sportowych burs i internatów, którego koordynatorem jest ZSO Nr 1 w Gdyni
 • 3930/11/VI/P - udziału w konkursie samorządowym „Innowator”
 • 3931/11/VI/P - wykonania kwerendy materiałów filmowych oraz radiowych
 • 3932/11/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 3933/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do porozumienia nr KB/143/PK/2/w/2011 zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a KW Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji na terenie m. Gdyni w roku 2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.10.2011
Data udostępnienia informacji: 18.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2011 13:19 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk