Z dnia 2011-10-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.10.2011 r. w sprawie:
 • 3775/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla 8 placówek oświatowych w Gdyni
 • 3776/11/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dzieci i młodzieży – II edycja ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 3249/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 30 sierpnia 2011r
 • 3777/11/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 3204/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 30 sierpnia 2011r.
 • 3778/11/VI/O - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wyrażenia zgody na użyczenie Sali
 • 3779/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 3780/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 3781/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-blacharskich w budynku mieszkalnym przy Al. Zwycięstwa 164 w Gdyni
 • 3782/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-blacharskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 51-57 w Gdyni
 • 3783/11/VI/M - ustawienia kontenera na odpady celem wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Legionów 88 w Gdyni
 • 3784/11/VI/M - uruchomienia instalacji elektrycznej i zimnej wody oraz opróżniania szamba na terenie osiedla budynków mieszkalnych przy ul. Bosmańskiej (działka nr 368) w Gdyni
 • 3785/11/VI/M - wykonania docieplenia ścian fundamentowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni
 • 3786/11/VI/M - postawienia pieca grzewczego kaflowego w gminnym lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
 • 3787/11/VI/M - zabezpieczenia gminnego obiektu użytkowego systemem alarmowym przy ul. Puckiej 112 w Gdyni
 • 3788/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni przy budynku mieszkalnym przy ul. Wejherowskiej 18-34 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 3789/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni drogi dojazdowej do pergoli śmietnikowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 59-63 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 3790/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni drogi dojazdowej do pergoli śmietnikowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 69-85 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 3791/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żarnowieckiej 7 w Gdyni (działka nr 5 KM 16, obręb Gdynia)
 • 3792/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląska 51 w Gdyni
 • 3793/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.5.2010 )
 • 3794/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3795/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3796/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3797/11/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniowa „Wiczlino” umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej
 • 3798/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3289/11/VI/M z dnia 06 września 2011 w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu lokali niemieszkalnych położonych w Gdyni przy ul. Kartuskiej 20, Morskiej 97, Orłowskiej 66, Świętojańskiej 5-7, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż
 • 3799/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3288/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Leśnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – do 31 grudnia 2011 roku
 • 3800/11/VI/O - akceptacji zmian w umowie KB/297/OZ/14/W/2011 z dnia 30.05.2011r.
 • 3801/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zieleni z bylinami, wyściółkowanego żwirem poprzez wyodrębnienie go obrzeżem z płytek granitowych na Placu Gdynian Wysiedlonych w Gdyni
 • 3802/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podestu (sceny) dla potrzeb placu zabaw dla dzieci przy ul. Złotej w Gdyni
 • 3803/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Porębskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3804/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we własności nieruchomości przeznaczonej pod drogę - ul. Olimpijskiej
 • 3805/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia Redłowskiej Ścieżki Zdrowia „Pastwisko Huzarska”
 • 3806/11/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Wiczlino przy ul. Wiczlinskiej 66
 • 3807/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 r.
 • 3808/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gdyni na stanowiskach administracyjno – biurowych
 • 3809/11/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 72
 • 3810/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup odkurzaczy i akcesoriów
 • 3811/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego położonego w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 165, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania Komisji Przetargowej
 • 3812/11/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie oceny technicznej i cenowej samochodu służbowego marki Renault Kangoo nr rej. GA 58808
 • 3813/11/VI/S - wyrażenia zgody na montaż kurtyny powietrznej w korytarzu łącznika znajdującego się w budynku UMG przy Al. Piłsudskiego 52/54
 • 3814/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru komputerowego dla UMG
 • 3815/11/VI/O - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego konkursu Wiedzy o UE „Przystanek Bruksela”, którego organizatorem jest Biuro Posła Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego
 • 3816/11/VI/P - dokonania zmian w Umowie Nr KB/798/PON/14/W/2010 zawartej dnia 30 grudnia 2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Związkiem Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału
 • 3817/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy 93 Gdyńskie Urodziny Niepodległej
 • 3818/11/VI/P - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2012 roku
 • 3819/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (sprawa nr MS.7142.6.18.08)
 • 3820/11/VI/S - wyrażenia zgody na remont elewacji budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 3821/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Odławianie zwierząt należących do egzotycznych gatunków płazów i gadów”
 • 3822/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opracowania pn: „Ptaki i płazy użytku ekologicznego „Jezioro Kackie”
 • 3823/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych
 • 3824/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2011 do umowy nr SOO/1255/01/PB z 31.12.2001 r. zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w związku ze zwiększeniem liczby uczestników
 • 3825/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 505/11/VI/S z 4.01.11 w sprawie przekazania środków finansowych na bilety autobusowe/trolejbusowe do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni
 • 3826/11/VI/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę z Gminy Miasta Gdyni na PKT dla inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitarnym Trójmiasta”
 • 3827/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opracowania „Weryfikacja wartości wskaźników rezultatu i wskaźników wpływu na środowisko dla zadania: „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 3828/11/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej”
 • 3829/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/630/UI/231/W/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Lipowej w Gdyni
 • 3830/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Maciejewicza w Gdyni”
 • 3831/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Maciejewicza w Gdyni”
 • 3832/11/VI/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej „Budowa kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w rejonie Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni” wszczętego zarządzeniem nr 3577/11/VI/U z 27.09.2011 r
 • 3833/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w rejonie Parku Naukowo-Technologicznego
 • 3834/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 3835/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Adm. J.Unruga i ul. Kuśnierskiej
 • 3836/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3436/11/VI/M z 20 września 2011 roku dotyczącego udzielania zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia treści miejskich materiałów promocyjnych
 • 3837/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk teczek do listu okolicznościowego
 • 3838/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 10 flag o wymiarach 100 x 70 cm z okolicznościowym nadrukiem
 • 3839/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację promocji miasta Gdyni poprzez emisję reklamy promującej miasto
 • 3840/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy miasta w magazynie „Puls Biznesu”
 • 3841/11/VI/M - zmiany umowy dzierżawy z 4.06.2004 r. zawartej z firmą „Zagroda” sp. z o.o.
 • 3842/11/VI/M - złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn: „rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 35 od instalacji ciepłowniczej przynależnej do budynku Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Orłowskiej 27/23 oraz przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej nr 35
 • 3843/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie konstrukcyjnego projektu budowlanego odbudowy budynku Dworca Morskiego oraz koncepcji konstrukcyjnej modułów wystawowych w Magazynie Tranzytowym w Gdyni w ramach projektowanego Muzeum Emigracji
 • 3844/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji warunków ochrony przeciwpożarowej budynku Dworca Morskiego oraz I piętra Magazynu Tranzytowego dla funkcji Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.10.2011
Data udostępnienia informacji: 18.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2011 13:17 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk