Z dnia 2011-10-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.10.2011 r. w sprawie:
 • 3594/11/VI/R - przekazania dotacji dla Szpitala im. PCK w Gdyni w związku z realizacja projektu pn.: Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim i PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia
 • 3595/11/VI/S - wyrażenia zgody na remont wjazdu do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24
 • 3596/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja imprezy kulturalnej pn. „Wieczór zaduszkowy” w dniu 22 października 2011 r. w godzinach 19.00 – 20.00 w parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe, Gdynia Witomino ul. Konwaliowa 13
 • 3597/11/VI/P - zorganizowania obchodów Dni Papieskich w dniu 09 października 2011 r.
 • 3598/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/530/UP/148/W/2008 z dnia 22.09.2008 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania II Etap II pn.: „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetleniowej w Sopocie w Al. Niepodległości od granicy Miasta Gdyni do pętli autobusowej na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Reja”
 • 3599/11/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni rejon ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i Al.Marszałka Piłsudskiego
 • 3600/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3601/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dla Rady Rodziców i absolwentów tej szkoły
 • 3602/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w celu zorganizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 3603/11/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Sali nr 7 na prowadzenie bezpłatnych zajęć koła brydżowego dla młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 3604/11/VI/O - organizacji wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni
 • 3605/11/VI/O - aneksu nr 4 do umowy KB/441/OZ/16/W/2009 z dnia 01 lipca 2009 r.
 • 3606/11/VI/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 3607/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 2954/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 sierpnia 2011 r.
 • 3608/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 16/2011 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 3609/11/VI/R - zmiany umowy KB/89/UO/5-W/2011 w sprawie kompleksowej obsługi spraw związanych z obecnością dzikiej zwierzyny na terenie miasta Gdyni
 • 3610/11/VI/M - remontu skarpy przy ul. Górnej 23-27 w Gdyni
 • 3611/11/VI/M - wykonania chodnika, trawnika i zjazdu dla wózków przy ul. Dąbrowskiego 25-27 w Gdyni
 • 3612/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 72/14 w Gdyni
 • 3613/11/VI/M - pozwolenia na budowę oraz posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku przy ul. Tucholskiej 1 (dz. 158/22, km 40)
 • 3614/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3615/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krzywoustego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3616/11/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy MG/18/09 z dnia 30.06.2009 r., przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Puckiej
 • 3617/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową / Gniewska 26C/10 i 13
 • 3618/11/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytułu centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych – pustostanach gminy w budynkach mieszkalnych na terenie administrowanym przez ABK nr 3
 • 3619/11/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 3620/11/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 3621/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3300/11/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.09.2011r w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 193.000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (realizowana w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni- Etap I) oraz Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 3622/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3297/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.09.2011r w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Al. M. Piłsudskiego i ul. Legionów oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 3623/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłat notarialnej oraz sądowej
 • 3624/11/VI/R - wyrażenia zgody na organizację lunchu w dniu 18 paździenika 2011 r. dla uczestników konferencji projektu INTERFACE
 • 3625/11/VI/P - współorganizacji sympozjum „Zatoka korzyści Gdynia-Hel”
 • 3626/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych terenach Miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
 • 3627/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 3628/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników INVENO Sp. z o.o. w Gdyni
 • 3629/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
 • 3630/11/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3631/11/VI/M - aneksu do umowy nr SK/420/MK/5-W/2011 zawartej w dniu 04 marca 2011 r. na usługę „Wznowienie znaków osnowy katastralnej na wydzielonym obszarze miasta Gdyni”
 • 3632/11/VI/M - zawarcia ugody ze Spółdzielnią Mieszkaniową im Cypriana Kamila Norwida w Gdyni ,w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 • 3633/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich
 • 3634/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 13092/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08. grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich
 • 3635/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Stefana Batorego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3636/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne (dz. 319/12 i nr 319/13)
 • 3637/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną – ul. Dembińskiego
 • 3638/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/8/2002 z dnia 1 lutego 2002 r., przedmiotem której są nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni położone na terenie Miasta Gdyni
 • 3639/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty roczne za 2011 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i własność Agencji Nieruchomości Rolnych
 • 3640/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Kartuskiej 5 w Gdyni
 • 3641/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na inwentaryzacji drzewostanu oraz wycinki drzew rosnących na terenie działek przy ul. Dickmana 1
 • 3642/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich przy ul. Morskiej 9-9A”
 • 3643/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Dąbka nr 207 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3”
 • 3644/11/VI/U - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej (zrealizowanej w ramach Drogi Różowej etap IV w Gdyni)’’
 • 3645/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: ,,Budowa kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach Drogi Różowej etap IV w Gdyni.”
 • 3646/11/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną dla szkoły I ALO w Gdyni”
 • 3647/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/431/UI/159/W/2010 z dnia 15.07.2010 r. oraz KB/216/UI/80/W/2011 z dnia 11.04.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Jałowcowej w Gdyni
 • 3648/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr KB/153/UI/53/W/2011 z dnia 31.03.2011 r., wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia terenu cmentarza wojennego w Gdyni Redłowie
 • 3649/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta tytułem zwrotu kosztów procesu sądowego / Nowogrodzka 14/14/
 • 3650/11/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
 • 3651/11/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
 • 3652/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu dla budowy schodów terenowych pomiędzy ulicami Powstania Listopadowego i Powstania Wielkopolskiego
 • 3653/11/VI/S - wyrażenia zgody na wymianę posadzki w pomieszczeniach budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 3654/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 3655/11/VI/P - zlecenia organizacji koncertu poświęconego pamięci Macieja Płażyńskiego i ofiar katastrofy pod Smoleńskiem
 • 3656/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3657/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3658/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3659/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 3660/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 3661/11/VI/S - wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych i uzupełnienia składów
 • 3662/11/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pn: „Pomniki przyrody w Gdyni – przewodnik”
 • 3663/11/VI/O - akceptacji protokołu z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród prezydenta m. Gdyni na 2011 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 3664/11/VI/P - opracowania raportu dotyczącego wizerunku miasta
 • 3665/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/405/UI/148/W/2011 dotyczącej zadania pn: „Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną dla szkoły I ALO w Gdyni”
 • 3666/11/VI/U - zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 3667/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania identyfikatorów wraz z etui przeznaczonych dla uczestników XI Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 3668/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 500 notatników dla uczestników Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 3669/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanałach Polsat New, TVN CNBC Biznes, TVP INFO na promocję miasta z okazji MFG Gdynia 2011
 • 3670/11/VI/M - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Wolności
 • 3671/11/VI/S - wyrażenia zgody na usługę dostarczenia posiłków, zakup artykułów elektrycznych oraz tkaniny oraz akceptację wyboru oferenta
 • 3672/11/VI/S - dokonania zmiany w treści zarządzenia nr 3571/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 września 2011 r.
 • 3673/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na modernizację serwerowni zlokalizowanej w budynku głównym Urzędu Miasta Gdyni realizowane w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 3674/11/VI/K - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 193.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 140.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań
 • 3675/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 4 845 000 € na wykonanie zadania: ,,Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 3676/11/VI/M - wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy dot. SKATE PARKU zlokalizowanego w Parku Kilońskim

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011
Data udostępnienia informacji: 14.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2011 13:36 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk