Z dnia 2011-09-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.09.2011 r. w sprawie:
 • 3407/11/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz placem składowym i infrastrukturą techniczną”
 • 3408/11/VI/R - wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Domu Dziecka w Gdyni
 • 3409/11/VI/S - zamówienia na kolportaż ulotek informacyjnych
 • 3410/11/VI/S - zmian w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 2954/11/VI/S z dnia 2 sierpnia 2011 r.
 • 3411/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalację i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci dla Urzędu Miasta Gdyni i 60 placówek oświatowych realizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 3412/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na usługę nasadzeń roślin cebulowych wraz z trzyletnią pielęgnacją na wybranych terenach miasta Gdyni
 • 3413/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 2015/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2011r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3414/11/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytułu centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych – pustostanach gminy w budynkach mieszkalnych na terenie administrowanym przez ABK Nr 4
 • 3415/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Porębskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3416/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową – ul. Kacze Buki
 • 3417/11/VI/P - zamówienia usługi przedłużenia domeny gdyniabusinessweek.pl
 • 3418/11/VI/M - źródła finansowania usługi hostingu serwisu internetowego www.inwestgdynia.pl
 • 3419/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Architektów 2/3 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 3420/11/VI/K - przekazywania opłat związanych z umową zawartą z przedsiębiorstwem InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S. A.
 • 3421/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4845000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni”
 • 3422/11/VI/U - zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni”
 • 3423/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Wykonanie kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w Gdyni w rejonie Parku Naukowo Technologicznego”
 • 3424/11/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 3425/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej – ul. Kacze Buki
 • 3426/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, gdyńskich kalendarzy książkowych na 2012 rok
 • 3427/11/VI/M - zmiany brzmienia załącznika nr 1 do umowy nr KB/310/SI/2-W/2011 z dnia 31.05.2011 dotyczącej realizacji promocji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 3428/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Źródło Marii
 • 3429/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/495/UI/195/W/2010 z dnia 08.09.2010 r. na wykonanie wydzielenie pasa drogowego ulicy Ks. Miegonia i Muchowskiego pod budowę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni sieci wodociągowej
 • 3430/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dodatkowych znaków drogowych na ścieżce rowerowej w ul. Rdestowej w Gdyni
 • 3431/11/VI/M - przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • 3432/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 2785/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.07.11 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie systemów alarmowych: antywłamaniowego, przeciw-zalaniowego i p. poż. w Archiwum UMG przy ul. Armii Krajowej 44 oraz systemu kontroli pracowników ochrony budynku w budynku UMG przy ul. 10-go Lutego 24
 • 3433/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów do archiwizacji i konserwacji akt do Archiwum UMG
 • 3434/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów Urzędu Miasta Gdyni, dla których upłynął czas przechowywania
 • 3435/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Podziały nieruchomości – praktyka dokonywania, interpretacja przepisów” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 3436/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia treści miejskich materiałów promocyjnych
 • 3437/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EURO, na wynajem wielkoformatowych nośników reklamowych oraz druk plakatów na potrzeby promocji miasta z okazji XI Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2011
 • 3438/11/VI/M - odwodnienia terenu przy budynku ul. Dickmana 30 w Gdyni
 • 3439/11/VI/S - podpisania aneksu do umowy na rozliczanie kosztów eksploatacyjnych z dnia 06.12.2005 r. zawartej ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarską „Śródmieście” Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44 - obejmującego dodatkowe pomieszczenie z przeznaczeniem na potrzeby Archiwum UMG
 • 3440/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 135 w Gdyni
 • 3441/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 3442/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni
 • 3443/11/VI/M - remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni
 • 3444/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Żelaznej 29 w Gdyni
 • 3445/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 21 przy ul. Morskiej 91 w Gdyni
 • 3446/11/VI/M - remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 37 w Gdyni
 • 3447/11/VI/M - wykonania izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej oraz ocieplenia ścian w budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 22-24 w Gdyni
 • 3448/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 3449/11/VI/M - remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Wachowiaka 35-37 w Gdyni
 • 3450/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 42 w Gdyni
 • 3451/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 3452/11/VI/M - remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Stolarskiej 5 A w Gdyni
 • 3453/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
 • 3454/11/VI/M - rozbiórki zabudowań i ogrodzenia posadowionych przy ul. Bernadowskiej 24 w Gdyni (dz. nr 6/1 k.m. 90)
 • 3455/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wielkopolskiej 100A w Gdyni (dz. nr 400/45 k.m. 79)
 • 3456/11/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego położonego na działce nr 848/151 k.m. 75, przy Al. Zwycięstwa 164A w Gdyni
 • 3457/11/VI/M - zabezpieczenia stropu dawnego składu opału przy ul. Okrzei 14 w Gdyni
 • 3458/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Aktywizacja gdyńskiej młodzieży
 • 3459/11/VI/P - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych
 • 3460/11/VI/P - opracowania projektu i druku kalendarza
 • 3461/11/VI/S - przeprowadzenia przeglądu i konserwacji aparatów powietrznych i masek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 3462/11/VI/O - wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni dla Stowarzyszenia Rally- O w celu zorganizowania zawodów w DOG TREKKINGU
 • 3463/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 20/95/II z dnia 16 października 1995 roku w sprawie powołania Rady Programowej d/s Badania Dziejów Gdyni przy Prezydencie Miasta Gdyni
 • 3464/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektu oraz druk 2000 sztuk folderu inwestycyjnego
 • 3465/11/VI/M - udzielenia zamówień, do kwoty 14.000 EUR, na realizację działań promujących miasto z okazji XI Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2011
 • 3466/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR zakupu 1.000 sztuk drzewców do flag
 • 3467/11/VI/M - akceptacji wyników konkursu na opracowanie koncepcji kampanii informacyjno-promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni” wraz z kosztorysem ogłoszonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1969/11/VI/M
 • 3468/11/VI/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej z Pro-science.eu Marek Kuźbicki dotyczącej organizacji konferencji „Bioinnovations International Summit”
 • 3469/11/VI/P - organizacji III Gdyńskich warsztatów dla osób niepełnosprawnych z psami asystującymi
 • 3470/11/VI/P - zmiany zarządzenia i aneksu do umowy z Fundacją Press Club na współorganizację wystawy i wmurowania tablicy pamiątkowej
 • 3471/11/VI/S - przeznaczenia środków na opłatę konferencyjną za udział w Europejskim Kongresie Obywatelstwa i Miasta Bliźniaczych w Rybniku
 • 3472/11/VI/S - zmiany paragrafu 2 w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 523/11/VI/S z dnia 11 stycznia 2011 r.
 • 3473/11/VI/M - zawarcia ugody z Morską Spółdzielnią Mieszkaniową ,w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 • 3474/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 3475/11/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji młodzieżowej konferencji „TriMun 2011”, której organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 3476/11/VI/O - dofinansowania dla Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Vigolo Vattaro (Włochy) w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 3477/11/VI/O - zakupu sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni z okazji jubileuszu 25 – lecia istnienia placówki
 • 3478/11/VI/O - zakupu sprzętu nagłaśniającego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z okazji jubileuszu 80 – lecia istnienia placówki
 • 3479/11/VI/O - doposażenia pracowni komputerowej IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z okazji jubileuszu 20 – lecia istnienia placówki
 • 3480/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava” na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy socjoterapeutycznej „Vitava”
 • 3481/11/VI/M - stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy
 • 3482/11/VI/O - zawarcia umowy partnerskiej z Uniwersytetem Gdańskim na dofinansowanie kosztów wyjazdu drużyny SIFE na Światowe Finały SIFE – Studenci dla Przedsiębiorczości w Kuala Lumpur
 • 3483/11/VI/O - powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2011 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 3484/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów w Gdyni oraz budowa ul. Okrzei”
 • 3485/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy z inicjatorem o nr KB/2/UI/2009 na wykonanie robót w ramach zadania pn: „Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Błękitnej w Gdyni” realizowanym w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych”
 • 3486/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia /rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek
 • 3487/11/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia /rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek
 • 3488/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie autorskiej konsultacji prezentacji studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
 • 3489/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gdyni na potrzeby XI MFG Gdynia 2011
 • 3490/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie projektów, przygotowanie do druku oraz nadzór autorski nad drukiem gdyńskich materiałów promocyjnych
 • 3491/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy miasta z okazji XI Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2011 na łamach „Dziennika Bałtyckiego”
 • 3492/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3493/11/VI/M - skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kornela Ujejskiego oraz ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kornela Ujejskiego
 • 3494/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych oraz akceptację wyboru oferenta
 • 3495/11/VI/S - zmiany zarządzenia prezydenta nr 619/11/VI/S z 18 stycznia 2011 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2011 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
 • 3496/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Falistej 5
 • 3497/11/VI/M - wykonania remontu drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych przy ul. Kapitańskiej 16, 18 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzenie ABK Nr 4
 • 3498/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 124 przy ul. Morskiej 112 B w Gdyni
 • 3499/11/VI/M - wykonania daszku nad wejściem do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Inżynierskiej 72
 • 3500/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „RAZEM” w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gd
 • 3501/11/VI/R - projekt zarządzenia w sprawie akceptacji aneksu nr 1/2011 z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „RAZEM” w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93
 • 3502/11/VI/R - zmiany treści zarządzenia nr 2992/11/VI/R z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie uruchomienia przez rady dzielnic środków na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2011-2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.09.2011
Data udostępnienia informacji: 14.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2011 13:30 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk