Z dnia 2011-09-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.09.2011 r. w sprawie:
 • 3316/11/VI/S - upoważnienia wiceprezydenta miasta Bogusława Stasiaka do wykonywania funkcji zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia w jednoosobowych spółkach Gminy
 • 3317/11/VI/O - dofinansowania wydania książki Alfonsa Śmierzchalskiego „Spod znaku lilijki”
 • 3318/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia terenu dla potrzeb inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Puckiej i Chylońskiej w Gdyni na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej”
 • 3319/11/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Liceum w Bussum w ramach wymiany polsko – holenderskiej
 • 3320/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 3321/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI.K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2011
 • 3322/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI.K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 3323/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2011 roku
 • 3324/11/VI/S - wynajęcia auli na szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 roku
 • 3325/11/VI/S - przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz”
 • 3326/11/VI/M - objęcia udziałów w kapitale zakładowym Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • 3327/11/VI/M - wymiany parapetu okiennego wewnętrznego w lokalu gminnym przy ul. Bp. Dominikia 33 A
 • 3328/11/VI/M - wykonania i zamontowania tablic informacyjnych na placach zabaw będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4./ w Gdyni
 • 3329/11/VI/M - wykonania prac malarskich w lokalu socjalnym przy ul. Okrzei 24 B w Gdyni
 • 3330/11/VI/M - wykonania prac malarskich w lokalu kryzysowym przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
 • 3331/11/VI/M - prac wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kapitańskiej 39 w Gdyni
 • 3332/11/VI/M - wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni
 • 3333/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul.Batorego 24 w Gdyni
 • 3334/11/VI/M - wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowego – ŻUK A-07 Diesel 2,5 t o numerze rejestracyjnym GNY 3534, należącego do Zakładu Budżetowego – Administracji Budynków Komunalnych Nr 3
 • 3335/11/VI/M - przejęcia budynku mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 89 w Gdyni w zasób mieszkaniowy i zarząd Gminy Miasta Gdyni
 • 3336/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 18-20 w Gdyni
 • 3337/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Młyńskiej 17 w Gdyni
 • 3338/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szafranowej 12 w Gdyni
 • 3339/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 39 w Gdyni
 • 3340/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Woj. Wachowiaka 14-18 w Gdyni
 • 3341/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.7142.6.20.2008)
 • 3342/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3343/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3344/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3345/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3346/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3347/11/VI/S - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic
 • 3348/11/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 2617/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 lipca 2011r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poprawy warunków eksploatacji rozbudowanej Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni o salę gimnastyczną
 • 3349/11/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 2618/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 lipca 2011r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opinii na temat podłogi w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni
 • 3350/11/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 241/10/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 grudnia 2010r. dotyczącego wykonania konserwacji elewacji drewnianej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni
 • 3351/11/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji w wysokości 374.145 zł na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gdyni”
 • 3352/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3353/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na renowację szlaku turystyki pieszej – „Wejherowskiego” leżącego w granicach Miasta Gdyni
 • 3354/11/VI/P - powołania składu kapituły konkursu „Jak żyć w przyjaźni?” oceniającej prace zgłoszone na konkurs
 • 3355/11/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy numer KB/512/UI/201/W/2010 z dnia 20.09.2010 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla „Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 37przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola
 • 3356/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia odcinka ul. Żółkiewskiego w Gdyni (odcinek od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych)
 • 3357/11/VI/U - zamówienia wykonania druku ulotki informacyjnej o zabytkach portu i północnego śródmieścia Gdyni
 • 3358/11/VI/M - sprawie udzielenia zamówienia na uzupełnienie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, uzupełnienie aplikacji w zakresie udostępniania danych rzeczoznawcom majątkowym z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
 • 3359/11/VI/S - zlecenia zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.
 • 3360/11/VI/S - udzielenia zamówienie publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie usług odkażania akt w komorze próżniowej Archiwum Państwowego w Gdańsku
 • 3361/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do porozumienia nr KB/143/PK/2/w/2011 zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2011
 • 3362/11/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracownikom Urzędu Miasta Gdyni
 • 3363/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki sześciu garaży murowanych przy ul. Legionów w Gdyni – dz. Nr 29, 30, 789/27, 788/27, k.m. 60
 • 3364/11/VI/M - przeznaczenia lokali w gminnym budynku mieszkalnym na pomieszczenia tymczasowe i przeprowadzenia w nich koniecznych robót remontowych przy ul. Krośnieńskiej 11 w Gdyni
 • 3365/11/VI/M - przeznaczenia lokali w gminnym budynku mieszkalnym na pomieszczenia tymczasowe i przeprowadzenia w nich koniecznych robót remontowych przy ul. Wesołej 5 w Gdyni
 • 3366/11/VI/M - wykonania prac rozbiórkowych zabudowań gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Krośnieńskiej 11 w Gdyni
 • 3367/11/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowego prowadzącego do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
 • 3368/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych prowadzących do budynku mieszkalnego przy ul. Morskiej 91 w Gdyni
 • 3369/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych prowadzących do budynku mieszkalnego przy ul. Morskiej 97 w Gdyni
 • 3370/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kalksztajnów 3 w Gdyni
 • 3371/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki gminnego obiektu gospodarczego przy ul. Joachimczyka w Gdyni
 • 3372/11/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kalksztajnów 11 w Gdyni
 • 3373/11/VI/M - wykonania bramki przed wejściem na kładkę pieszą prowadzącą do budynku socjalnego przy ul. Handlowej 9 w Gdyni
 • 3374/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu gminnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni
 • 3375/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających realizowana w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”.
 • 3376/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie tabliczek informacyjnych w rejonie urządzeń podczyszczających zrealizowanych w ramach inwestycji pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III”
 • 3377/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: „ Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających realizowana w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.”
 • 3378/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-blacharskich w budynku mieszkalnym przy ul. Węglowej 20 A w Gdyni
 • 3379/11/VI/M - remontu lokalu socjalnego przy Placu Kaszubskim 13 w Gdyni
 • 3380/11/VI/M - wykonania wymiany podłóg w mieszkaniu gminnym przy ul. Nauczycielskiej 5 w Gdyni
 • 3381/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę nasadzeń roślinnych wraz z trzyletnią pielęgnacją na wybranych terenach Miasta Gdyni
 • 3382/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na tłumaczenie podręcznika pt.: „Konwersja autobusu z silnikiem diesla na trolejbus” w ramach projektu Trolley
 • 3383/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 3384/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na dokonanie wydzielenia działki drogowej na terenie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 3385/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni
 • 3386/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego usytuowanego przy ul. Świętej Faustyny nr 1 w Gdyni (działki gminne nr 188/126 i 188/127 KM 35, obręb Gdynia)
 • 3387/11/VI/U - udzielenia zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki do 14 000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu SEGMENT i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 3388/11/VI/U - udzielenia zamówienie w trybie zamówienia do 14 000 EUR na organizację imprezy plenerowej „Dzień bez Samochodu” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 3389/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2674/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lipca 2011 roku dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szczecińskiej 28 w Gdyni
 • 3390/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu Testu prywatnego inwestora dla transakcji dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. przez Gminę Miasta Gdyni
 • 3391/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 EUR na wykonanie zadania: „Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską w Gdyni”
 • 3392/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 3393/11/VI/S - ustanowienia koordynatora gminnego
 • 3394/11/VI/M - uzupełnienia nawierzchni drogi dojazdowej przy gminnym budynku socjalnym przy ul. Handlowej 9 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni
 • 3395/11/VI/M - zmiany terminu umowy Nr KB/281/MB/8-W/2011 z dnia 23.05.2011 na robotę budowlaną: ”Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni”
 • 3396/11/VI/U - unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej „Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską w Gdyni”, wszczętego zarządzeniem nr 12932/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.11.2009 r.
 • 3397/11/VI/U - zmiany umowy nr SK/346/UO/1-W/2011 z dnia 26.01.2011 r. na wykonanie czynności biurowo-administracyjnych związanych z przygotowaniem bazy danych instalacji emitujących pola elektromagnetyczne
 • 3398/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wprowadzenie zmian w układzie latarń sygnalizacji świetlnej wykonanej w ramach zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 3399/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa fragmentu działki drogowej wraz ze zjazdem na ul. Bosmańską oraz ul. Snycerskiej na odc. od posesji nr 1 do skrzyżowania z ul. Czeladniczą w Gdyni”
 • 3400/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie banera typu flash dla projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I”
 • 3401/11/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji w wysokości 374 145 zł na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni”
 • 3402/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne
 • 3403/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 € Przedsiębiorstwu Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor Sp. z o.o. na obsługę akcji „Sprzątanie Gdyni 2011”
 • 3404/11/VI/S - uchylenia upoważnień dla pana Tomasza Banela do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w postępowaniach administracyjnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.09.2011
Data udostępnienia informacji: 04.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2011 13:31 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk