Z dnia 2011-09-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.09.2011 r. w sprawie:
 • 3255/11/VI/K - zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2011
 • 3256/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta nr 968/11/VI/K z 22.02.2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 r.
 • 3257/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta nr 969/11/VI/K z 22.02.2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 3258/11/VI/S - powołania pełnomocników ds. wyborów parlamentarnych, zarządzonych na 9 października 2011 r.
 • 3259/11/VI/S - transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.
 • 3260/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta o obwodach głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.
 • 3261/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z rozstawieniem tablic informacyjnych oraz umieszczaniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 r.
 • 3262/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 12/2011 do umowy z Fundacją „Pomocna Dłoń” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 3263/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 12/2011 do umowy z Fundacją „Nasza Rodzina” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 3264/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 10076/10/V/R z dnia 16.11.2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
 • 3265/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni
 • 3266/11/VI/M - wykonania usług sanitarnych w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Okrzei 22 i 24 w Gdyni
 • 3267/11/VI/M - wykonania badania posadzek na toksyczność w mieszkaniu nr 100 przy ul. Młyńskiej 17 w Gdyni
 • 3268/11/VI/M - prac wentylacyjnych w czterech lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Tatrzańskiej 5 w Gdyni
 • 3269/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3270/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3271/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3272/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3273/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.19.2009)
 • 3274/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek pojazdu na własność Gminy na drogę postępowania sądowego
 • 3275/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych egzemplarzy projektu realizacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego Rezerwatu Przyrody Kępa Redłowska
 • 3276/11/VI/P - powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
 • 3277/11/VI/P - organizacji III Gdyńskich warsztatów dla osób niepełnosprawnych z psami asystującymi
 • 3278/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 5 Międzynarodowego Festiwalu Form Multimedialnych – TRANSVIZUALIA 011 GDYNIA
 • 3279/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011roku
 • 3280/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3281/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3282/11/VI/M - wykonania usług sanitarnych wraz z likwidacją pergoli śmietnikowej przy Al. Zwycięstwa 30-30A w Gdyni
 • 3283/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (nr sprawy MS.7142.6.17.2008)
 • 3284/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3285/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3286/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3287/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 355 o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 3288/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Leśnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – do 31 grudnia 2011 roku
 • 3289/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokali niemieszkalnych położonych w Gdyni przy ul. Kartuskiej 20, ul. Morskiej 97, ul. Orłowskiej 66, Świętojańskiej 5-7, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, ustnego oraz powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż
 • 3290/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Obrońców Wybrzeża przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3291/11/VI/M - wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem gminnego garażu będącego przedmiotem zamiany
 • 3292/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości oznaczonej na k.m. 7 obręb Wielki Kack jako działki nr 224/8 o pow. 51 m2, nr 226/14 o pow. 3 m2 i nr 227/14 o pow. 25 m2
 • 3293/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup płyt meblowych
 • 3294/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na wykonanie koncepcji architektonicznej rozbudowy (nadbudowy), przebudowy i adaptacji budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
 • 3295/11/VI/P - organizacji I Ogólnopolskiej Konferencji Wydawnictw Niezależnych w Gdyni
 • 3296/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego położonego przy ul. Św. Faustyny w Gdyni Wiczlinie
 • 3297/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 4 845 000 EUR na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Marsz. Piłsudskiego i ul. Legionów oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim Gdyni
 • 3298/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14 000 EUR na wykonanie robót budowlanych na odcinku drogi wewnętrznej sięgacza ul. Wawrzyniaka w Gdyni
 • 3299/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w rejonie Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni”
 • 3300/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 193 000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marsz. Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (realizowana w ramach Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I) oraz Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 3301/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na wykonanie pocztówek promujących komunikację trolejbusową i projekt TROLLEY
 • 3302/11/VI/P - zapewnienia występu Teatru Es ze spektaklem „Herbertorium” w Teatrze Miejskim w Gdyni
 • 3303/11/VI/M - udzielenia zamówienie publicznego, do kwoty 14000 EUR, na druk materiałów promocyjnych Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 3304/11/VI/S - przeprowadzenia legalizacji urządzeń ratowniczych LUKAS Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 3305/11/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 3306/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na organizację poczęstunku oraz nagłośnienia podczas imprezy z miejskiego kalendarza imprez
 • 3307/11/VI/M - zlecenia prac związanych ze Zlotem Żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta – wykonanie elementów oznakowania, wynajem namiotu, montaż i demontaż wystawy oraz wykonanie, montaż i demontaż tablicy w Marinie
 • 3308/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 9-9A, Wolności 1A w Gdyni
 • 3309/11/VI/P - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni o nr 3000/11/VI/P z dnia 9 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 3310/11/VI/P - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni o nr 3001/11/VI/P z dnia 9 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 3311/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy KB/33/UP/7/W/2008 z dnia 23.01.2008 r. dotyczącego rozliczenia prac projektowych dla przebudowy skrzyżowania Alei Zwycięstwa i ul. Redłowskiej
 • 3312/11/VI/P - opłaty sądowej w sprawie cywilnej
 • 3313/11/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Żwirowej, Malarskiej i Żytniej w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.09.2011
Data udostępnienia informacji: 04.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2011 13:29 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk