Z dnia 2011-08-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.08.2011 r. w sprawie:
 • 3155/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 5. Międzynarodowego Festiwalu Form Multimedialnych – TRANSVIZUALIA 011 GDYNIA
 • 3156/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek pojazdu na własność Gminy na drogę postępowania sądowego
 • 3157/11/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2011
 • 3158/11/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
 • 3159/11/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w sprawie opracowania przez Studentów programu funkcjonalno – przestrzennego i koncepcji zagospodarowania wybranych wnętrz międzyblokowych w Śródmieściu Gdyni
 • 3160/11/VI/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr SK/1202/RI/2-W/2011 na opracowanie Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni
 • 3161/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu gminnym nr 7 przy ul. Wójta Radtkego nr 44 w Gdyni
 • 3162/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2752/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 lipca 2011 roku dotyczącego pozwolenia na rozbiórkę sześciu garaży murowanych przy ul. Legionów w Gdyni – dz. nr 29, k.m. 60, obręb Gdynia
 • 3163/11/VI/M - ustanowienia dozoru lokali mieszkalnych nr 3 i 4 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Krośnieńskiej 11 w Gdyni
 • 3164/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu gminnym Nr 60 przy ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni
 • 3165/11/VI/M - wykonania prac konserwacyjnych wynikających z przeglądu tech. instalacji gazowej w budynkach Chwarznieńska 6, 14, 24, 12 w Gdyni
 • 3166/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w Gdyni
 • 3167/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3168/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR, na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości przy ul. Oliwkowej 14 celem przekształcenia użytkowania wieczystego we własność
 • 3169/11/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
 • 3170/11/VI/M - nadania tytułu oficjalnego producenta pamiątek i upominków zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta oraz udzielenia wyłącznej licencji do użytkowania logotypu zlotu żaglowców na pamiątkach i upominkach reklamowych
 • 3171/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na opłatę notarialną i sądową/ul. Necla 4Am17
 • 3172/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na opłatę notarialna i sądową/ul. Batalionów Chłopskich 35-37
 • 3173/11/VI/P - wykonania projektu ulotki przeznaczonej dla gdyńskich uczniów
 • 3174/11/VI/P - druku ulotki przeznaczonej dla gdyńskich uczniów
 • 3175/11/VI/P - współorganizacji Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci
 • 3176/11/VI/P - współorganizacji jubileuszu 75. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej
 • 3177/11/VI/P - promocji miasta podczas wyprawy alpinistycznej
 • 3178/11/VI/P - współorganizacji wystawy i wmurowania tablicy pamiątkowej
 • 3179/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług noclegowych oraz posiłków dla studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowujących dokumentacje projektowe na potrzeby UM
 • 3180/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji odprowadzania wód opadowych z oś. Pogórze II
 • 3181/11/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego-garażu, przy ul. Nowogrodzkiej 41 przeznaczonej do sprzedaży
 • 3182/11/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego-garażu, przy ul. Korzeniowskiego 25A przeznaczonej do sprzedaży
 • 3183/11/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego-garażu, przy ul. Świętojańskiej przeznaczonej do sprzedaży
 • 3184/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3185/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/182/D/2006 i MG/189/D/2006 ws. gruntu poł. Przy ul. Słonecznej
 • 3186/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni
 • 3187/11/VI/M - przyłączenia dwóch budynków socjalnych przy ul. Żeglarzy 5 i 7 do sieci ciepłowniczej OPEC
 • 3188/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej rozdzielenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 35 od szkolnej instalacji ciepłowniczej z budynku Zespołu Szkół nr 5
 • 3189/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup trzech kopiarek Canon
 • 3190/11/VI/S - aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na Biuro Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 3191/11/VI/S - aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na salę posiedzeń Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 3192/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz gminy nieruchomości drogowych (ul. Starochwaszczyńska)
 • 3193/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.
 • 3194/11/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla zadania „Przebudowa i remont (adaptacja) lokalu użytkowego, przy ul. Morskiej 9-9a na potrzeby Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich”
 • 3195/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych prowadzących do budynku mieszkalnego przy ul. Komandorskiej 3
 • 3196/11/VI/S - zamówienia identyfikatorów z okazji Zlotu Żaglowców
 • 3197/11/VI/M - akceptacji porozumienia dot. udostępnienia Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej na potrzeby zorganizowania spektaklu „Hejnał Gdyni”
 • 3198/11/VI/M - druku karty okolicznościowej z okazji Zlotu Żaglowców
 • 3199/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2011 r.”
 • 3200/11/VI/P - zmiany zarządzenie nr 3061/11/V/P w sprawie najmu części powierzchni dachu, elewacji budynku i gruntu na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
 • 3201/11/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 3202/11/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 12/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność Vita-Med Centrum Opieki Medycznej z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 59
 • 3203/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 16834/10/V/P w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 r.
 • 3204/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekunczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci
 • 3205/11/VI/S - wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z ubezpieczeniem samochodu marki ZUK A 16 w 2011 r – II rata
 • 3206/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód, a docelowo przeznaczonych pod drogi publiczne /Rostkowscy/
 • 3207/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej w Gdyni”
 • 3208/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3
 • 3209/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/238/UI/89/W/2011 na wykonanie koncepcji odwodnienia dla ul. Wiczlińskiej oraz zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej
 • 3210/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie operatu wodnoprawnego dla zmienionego zakresu inwestycji pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż klifu nadmorskiego"
 • 3211/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Wykonanie odwodnienia odcinka ul. Andaluzyjskiej w Gdyni”
 • 3212/11/VI/U - zmiany treści umowy nr KB/221/UI/82/W/2011 na wykonanie roboty budowlanej „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 3213/11/VI/U - zmiany treści umowy nr KB/390/UI/133/W/2011 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu – etap II zmienianej aneksami nr 1 z 28.12.2010 r. i nr 2 z 29.06.2011
 • 3214/11/VI/U - wynajmu sali OA „Ekspozycyjnej” w Wydziale Oceanografii i Geografii UG na organizację poczęstunku podczas konferencji pt: „Promowanie zrównoważonych środków transportu oraz aktywnej mobilności” w dniu 15 września 2011 r. w Gdyni w ramach projektu Trolley i Segment”
 • 3215/11/VI/U - zmiany treści umowy nr KB/722/UI/270/W/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Puckiej i Chylońskiej w Gdyni na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi”
 • 3216/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Rozbudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi wewnętrznej sięgacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni”
 • 3217/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi wewnętrznej sięgacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni”
 • 3218/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki zabudowań położonych przy ul. Orłowskiej 1 w Gdyni
 • 3219/11/VI/M - wyrażenia stanowiska prezydenta miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki budynku położonego na działkach nr 58/30 i 57/30 obr. Gdyni
 • 3220/11/VI/M - wyrażenia stanowiska prezydenta miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki budynku przy ul. Wielkopolskiej 100 A Gdyni
 • 3221/11/VI/M - wyrażenia stanowiska prezydenta miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki zabudowań przy ul. Chwarznieńskiej 198 Gdyni
 • 3222/11/VI/M - wyrażenia stanowiska prezydenta miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 23 Gdyni
 • 3223/11/VI/M - wyrażenia stanowiska prezydenta miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Joachimczyka Gdyni
 • 3224/11/VI/M - wyrażenia stanowiska prezydenta miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki budynku przy ul. Jana z Kolna 18 Gdyni
 • 3225/11/VI/M - wyrażenia stanowiska prezydenta miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki budynku przy Al. Zwycięstwa 164 A Gdyni
 • 3226/11/VI/M - wyrażenia stanowiska prezydenta miasta Gdyni dotyczącego rozbiórki dobudówki do budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej 9 A Gdyni
 • 3227/11/VI/M - pozwolenia na budowę oraz posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Kampinoskiej 2
 • 3228/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usunięcie awarii na pionach sanitarnych w pomieszczeniach zajmowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Harcerskiej 4
 • 3229/11/VI/R - upoważnienia do podpisania umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o realizacji zadania publicznego pod nazwą: „1, 2, 3... – Powiatowy Program Oparcia Społecznego Osób z Zaburzeniami na lata 2011 – 2013 szansą na efektywne wsparcie osób z zaburzeniami w środowisku społeczności lokalnej Gdyni” w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
 • 3230/11/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 3231/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 do umowy nr KB/16/MOPS/2011 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 3
 • 3232/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 do umowy nr KB/9/MOPS/2011 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 2
 • 3233/11/VI/P - współorganizacji koncertu młodzieżowej orkiestry symfonicznej z Litwy
 • 3234/11/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji z Kotki
 • 3235/11/VI/P - organizacji Gdyńskiego Balu Organizacji Pozarządowych i Jarmarku Organizacji Pozarządowych w 16. rocznicę uchwalenie pierwszego w Polsce Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi
 • 3236/11/VI/P - powołania komisji oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania: „Aktywizacja Gdyńskiej Młodzieży”
 • 3237/11/VI/P - organizacji udziału gdyńskiej delegacji w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie
 • 3238/11/VI/P - organizacji pobytu uczestników The Culture 2011 Tall Ships Regatta
 • 3239/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta dotyczących wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu
 • 3240/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2872/2011/VI/M w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 27-31 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz wspólnoty mieszkaniowej „Bankowiec”
 • 3241/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na ustawienie ławy stałej na części powierzchni będącej częścią nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 38 zabudowanej obiektami MHT
 • 3242/11/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni
 • 3243/11/VI/M - ustalenia wykazu oraz stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ulicach: Witomińskiej, Spokojnej, Kościelnej, Owsianej, Frezerów, Kwiatkowskiego, Arciszewskich i Źródło Marii przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 3244/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania materiałów promocyjnych zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta
 • 3245/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek okolicznościowych oraz etui do materiałów promujących miasto
 • 3246/11/VI/M - akceptacji treści umowy sponsoringu ze spółką Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja w ramach współpracy przy okazji zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta Gdynia
 • 3247/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie boiska sportowego i szatni oraz hali sportowej dla Klubu Sportowego Sztorm w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni
 • 3248/11/VI/O - zakupu tonerów i papieru do do drukarek dla Wydziału Edukacji w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza-nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH”
 • 3249/11/VI/O - ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży – II edycja
 • 3250/11/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 04/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” przy ul. Legionów 67
 • 3252/11/VI/M - zmiany w umowie Nr SK/1467/MK/11 –W/2011 zawartej w dniu 07 lipca 2011r. na opracowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcie merytoryczne, nadzór, odbiór i kontrolę prac dotyczących: pilotażu ZSIN, rozbudowy aplikacji obsługujących zasób geodezyjny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.08.2011
Data udostępnienia informacji: 08.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2011 12:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk