Z dnia 2011-08-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.08.2011 r. w sprawie:
 • 3049/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Babie Doły festynu rodzinnego dla mieszkańców
 • 3050/11/VI/K - spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 3051/11/VI/K - spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowanych
 • 3052/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek pojazdu na własność Gminy na drogę postępowania sądowego
 • 3053/11/VI/O - przyjęcia programu profilaktycznego wraz ze specyfikacją dotyczącego „Wykrywanie schorzeń tarczycy u kobiet w wieku 25-50 lat” w latach 2011 – 2012
 • 3054/11/VI/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programu profilaktycznego „Wykrywanie schorzeń tarczycy u kobiet w wieku 25-50 lat” w latach 2011 – 2012
 • 3055/11/VI/O - regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 3056/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację programu profilaktycznego pn. „Kochać i pracować”
 • 3057/11/VI/O - dofinansowania wyjazdu grupy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni do gimnazjum w Getyndze (Niemcy) w ramach współpracy międzyszkolnej
 • 3058/11/VI/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Gimnazjum Nr 3 dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
 • 3059/11/VI/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Gimnazjum Nr 11 dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
 • 3060/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych wraz z trzyletnią pielęgnacją na wybranych terenach Miasta Gdyni
 • 3061/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 11809/V/P w sprawie najmu części powierzchni dachu, elewacji budynku i gruntu, na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
 • 3062/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich 30 w Gdyni
 • 3063/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu gminnym nr 7 przy ul. Górnej 1 w Gdyni
 • 3064/11/VI/M - wykonania badania posadzek na toksyczność w mieszkaniu NR 75 przy ul. Chylońskiej 135 w Gdyni
 • 3065/11/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowego prowadzącego do gminnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Kalksztajnów 3 w Gdyni
 • 3066/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 18 w Gdyni
 • 3067/11/VI/M - remontu chodnika na terenie gminnym przy ul. Steyera 1 w Gdyni
 • 3068/11/VI/M - remontu chodnika na terenie gminnym przy ul. Legionów 17 AB W Gdyni
 • 3069/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni asfaltowej przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chylońskiej 33 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie ABK Nr 4 w Gdyni
 • 3070/11/VI/M - ustawienia dwóch kontenerów na odpady celem wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Huzarskiej 1B w Gdyni
 • 3071/11/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 18 mieszkaniach gminnych w budynkach zarządzanych przez ABK Nr 3 w Gdyni
 • 3072/11/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w lokalu mieszkalnym oraz na strychu w budynku przy ul. Nowodworskiego 10 w Gdyni
 • 3073/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby „Zielonej Klasy” do 14.000 EUR
 • 3074/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych terenach Miasta Gdyni: rejon przy Al. Piłsudskiego pomiędzy ul. Świętojańską i Władysława IV, przy Al. Zwycięstwa w okolicy ul. Szyprów, przy ul. Narutowicza oraz Witomino Radiostacja
 • 3075/11/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 2841/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lipca 2011 roku
 • 3076/11/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 2774/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 lipca 2011 roku
 • 3077/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup ekranu projekcyjnego na potrzeby UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 3078/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 3079/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pogórze festynu integracyjnego dla mieszkańców w dniu 4.09.2011 r.
 • 3080/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże festynu rodzinnego pod hasłem „Pożegnanie Lata” w dniu 27 sierpnia 2011 r.
 • 3081/11/VI/M - rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Redłowskiej 28
 • 3082/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie odwodnienia odcinka ulicy Andaluzyjskiej w Gdyni
 • 3083/11/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2934/11/VI/U z dnia 02.08.2011r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Grabówek”
 • 3084/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, Legionów”
 • 3085/11/VI/U - akceptacji porozumienia w sprawie końcowego rozliczenia zadania zrealizowanego na podstawie umowy nr KB/573/UI/217/W/2010 z dn. 15.10.2010 r.
 • 3086/11/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych nad robotę budowlaną: „Wykonanie instalacji przeciwpożarowych w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni – I etap”
 • 3087/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „Wykonanie instalacji przeciwpożarowych w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni – I etap”
 • 3088/11/VI/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę za wykonanie I etapu podziału działek położonych w Gdyni przy ul. Podolskiej
 • 3089/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na uroczystość wręczenia „Medali Promemoria”
 • 3090/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 euro na tłumaczenie symultaniczne oraz obsługę techniczną tłumaczenia symultanicznego podczas konferencji pt. „Promowanie zrównoważonych środków transportu oraz aktywnej mobilności” w dniu 15 września 2011r. w Gdyni
 • 3091/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000EUR na wykonanie zadania „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia (rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek)”
 • 3092/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję na ekranach LED spotów reklamowych w celu promocji akcji popierającej budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
 • 3093/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 3094/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni przy studni kanalizacyjnej obok budynku mieszkalnego przy ul. Gniewskiej 18 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie ABK Nr 4 w Gdyni
 • 3095/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 3096/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie 16 podstaw pod tablice informacyjne na Kamiennej Górze o wartości do 14.000 EUR
 • 3097/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na inwentaryzacji drzewostanu oraz wycinki drzew rosnących na terenie działek gminnych przy ul. Dickmana 1 o wartości do 14.000 EUR
 • 3098/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic Pokrzywowej, Goździkowej i Cynamonowej w Gdyni
 • 3099/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Morskiej i Kalksztajnów w Gdyni”
 • 3100/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup chłodziarki dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o wartości do 14.000 EUR
 • 3101/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 566/11/V/P w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówień związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową
 • 3102/11/VI/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I-sze półrocze 2011 roku
 • 3103/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 1/2011 do Porozumienia z dnia 21 czerwca 2004 r. zawartego z Powiatem Wejherowskim w sprawie kierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańców gminy Gdynia w domu pomocy społecznej w Strzebielinku na terenie Powiatu Wejherowskiego
 • 3104/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011 r.
 • 3105/11/VI/M - wykonania remontu pokrycia dachu w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni
 • 3106/11/VI/M - wykonania prac instalacyjnych w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Kampinoskiej 2 w Gdyni
 • 3107/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Bp. Dominika 41 w Gdyni
 • 3108/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 9 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 3109/11/VI/M - wynajęcia lokalu użytkowego o pow. 142,66 m² (w tym piwnica 43,52m²), usytuowanego przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz „NUGAT” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 3110/11/VI/P - dokonania zmian w umowie Nr KB/163/PON/6/W/2009 zawartej dnia 24.02.2009r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki
 • 3111/11/VI/K - zatwierdzenia zamówienia ekspertyzy prawnej na poparcie stanowiska organu w postępowaniu podatkowym, w sprawie określenia podstaw do opodatkowania w podatku od nieruchomości
 • 3112/11/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży
 • 3113/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla pracowników UMG w 2011 r. szkolenia na temat: „Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane – przykłady orzeczeń KIO i wyników kontroli UZP”
 • 3114/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch faksów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 3115/11/VI/P - wykonania usługi w zakresie ochrony mienia oraz wyznaczonych terenów Miasta związanych z organizacją Zlotu Żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta
 • 3116/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 193 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni
 • 3117/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu podziału geodezyjnego działki przeznaczonej pod budowę ulic gminnych w rejonie ul. Apollina i Izydy w Gdyni
 • 3118/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę przebiegu ulicy Lipowej, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni, na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy”
 • 3119/11/VI/U - zmiany treści umowy nr KB/307/UI/92/W/2010 z dnia 02.06.2010 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Radosnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ul. Solną do wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni
 • 3120/11/VI/M - pełnomocnictwa do przyłączenia dwóch budynków socjalnych przy ul. Żeglarzy 5 i 7 w Gdyni (dz. nr 31/2, 33/2 k.m. 126 i 21/2 k.m. 123, obręb Gdynia)
 • 3121/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej „SOCJO” mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 polegającego na wymianie drzwi wewnętrznych
 • 3122/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia pomnika "Maszty", zlokalizowanego na końcu Molo Południowego w Gdyni, wraz z wszelkimi uzgodnieniami z gestorami sieci oraz kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
 • 3123/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adm. J. Unruga 84 B/1 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 3124/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/326/81 z dnia 28 grudnia 1981 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Władysława IV
 • 3125/11/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy TG/80/93 z dnia 11.03.1993 r., dotyczącej gruntu położonego pod halą łukową –pawilon handlowy nr 47
 • 3126/11/VI/R - zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w ramach projektu „INTERFACE”
 • 3127/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów remontowo-budowlanych na potrzeby UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 3128/11/VI/S - prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 3129/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na zakup piór dla najlepszych tegorocznych maturzystów, w tym maturzystów matury międzynarodowej IB
 • 3130/11/VI/S - zakupu radiotelefonu Motorola GM 360 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 3131/11/VI/P - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”
 • 3132/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację konferencji pt: „Promowanie zrównoważonych środków transportu oraz aktywnej mobilności” w dniu 15 września 2011 roku w Gdyni w ramach projektu Trolley i Segment”
 • 3133/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację spotkania integracyjnego i kolacji dla uczestników konferencji pt: „Promowanie zrównoważonych środków transportu oraz aktywnej mobilności” w dniu 15 września 2011 roku w Gdyni w ramach projektu Trolley i Segment”
 • 3134/11/VI/U - zmiany treści umowy nr KB/221/UI/82/W/2011 na wykonanie roboty budowlanej: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni
 • 3135/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – do 31 grudnia 2011 roku
 • 3136/11/VI/M - pokrycia kosztów, do kwoty 14 000 EUR, realizacji audycji radiowych realizowanych na żywo z Gdyni przez Program Trzeci Polskiego Radia
 • 3137/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na promocję miasta w ramach programu TVP Gdańsk „Pomorska Kronika Biznesu”
 • 3138/11/VI/M - druku okolicznościowych materiałów promocyjno-informacyjnych
 • 3139/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na publikację reklam Zlotu Żaglowców Gdynia 2011
 • 3140/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wynajem nośników, druk plakatów oraz wyklejenie 8 dwustronnych nośników Citylight w celu ekspozycji plakatów z programem Zlotu Żaglowców Gdynia 2011
 • 3141/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVN w celu promocji miasta
 • 3142/11/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie umów dzierżaw z Firmą „GOSTARMEDIA”
 • 3143/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej/Sojowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
 • 3144/11/VI/M - wyrażenia zgody na wynajem na czas nieokreślony pomieszczenia o pow. 20,22 m2 w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Świętojańskiej 133/Partyzantów 39 w Gdyni
 • 3145/11/VI/P - organizacji rejsów po wodach Zatoki Gdańskiej
 • 3146/11/VI/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”
 • 3147/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I”
 • 3148/11/VI/U - zmiany treści umowy nr KB/729/UI/289/W/2010 na prace projektowe w ramach zadania pn: „Budowa ul. Radosnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ul. Solną do wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni”
 • 3149/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/90/D/2002 z dnia 29 maja 2002 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Władysława IV

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.08.2011
Data udostępnienia informacji: 07.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.10.2011 15:27 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk